635-0421/01 – Technologie tepelných procesů (TTP)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Zuzana Klečková, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Zuzana Klečková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLE30 doc. Ing. Zuzana Klečková, CSc.
KUC0034 Ing. Pavel Kuchta
MAC589 Ing. Mario Machů, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět -klasifikovat termofyzikální a mechanické vlastnosti tuhých materiálů -klasifikovat vsázku, stanovit podmínky řešení ohřevu, -řešit jednoduché úlohy přestupu tepelné energie, -aplikovat poznatky na pecní zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na rozšíření a prohloubení znalostí o přenosu tepelné energie v průběhu ohřevu tuhých těles ve vybraných typech energetických zařízení. Záměrem je ukázat na širší souvislosti šíření tepelné energie při praktickém využití.

Povinná literatura:

1.PŘÍHODA, M., RÉDR, M. Základy tepelné techniky. Praha : SNTL, 1991. 2.PŘÍHODA, M., HAŠEK ,P. Hutnické pece. Skriptum VŠB. Ostrava : Ediční středisko VŠB, 1987. 3.HAŠEK, P., Klečková, Z. Energetika v metalurgii, cvičení. Skriptum VŠB. Ostrava : Ediční středisko VŠB, 1991.

Doporučená literatura:

Aktuální literatura bude sdělena v úvodní přednášce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální program, průběžné testy.

E-learning

http//www.fmmi.vsb.cz/635 Bude průběžně doplňován.

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Termofyzikální a mechanické vlastnosti kovů a slitin. Sdílení tepla v pracovním prostoru pecí. Vnější a vnitřní přestup tepla. Rovnice vnějšího přestupu tepla. Sestavení tepelné bilance. Určení konvekční složky. Určení radiační složky. Součinitel vnějšího přestupu tepla. Vzorce pro výpočet součinitele vnějšího přestupu tepla. Vnitřní přestup tepla. Ohřev tenkých a tlustých těles. Vnější a vnitřní tepelný odpor. Stanovení Bi kriteria. Tenká a tlustá tělesa. Režimy ohřevu tenkých těles. Stanovení teploty a doby ohřevu. Teplota pece je konstantní, teplota pece je lineární funkcí času, tepelný tok dopadající na vsázku je konstantní. Kriteriální vyjádření. Fourierova diferenciální rovnice vedení tepla a podmínky jednoznačnosti řešení. Režimy ohřevu tlustých těles při daných okrajových podmínkách. Teplota povrchu je konstantní, teplota pece je konstantní, rychlost nárůstu teploty je konstantní, tepelný tok dopadající na vsázku je konstantní. Porovnání jednotlivých typů ohřevu. Tepelná pnutí. Dovolená rychlost ohřevu. Rozdělení průmyslových pecí a charakteristika jednotlivých typů. Faktory dělení. Tepelně technické charakteristiky. Výměníky tepla, tepelný a hydraulický výpočet. Rekuperátor, regenerátor.Typy proudění ve výměníku. Určení teplosměnné plochy. Střední logaritmický teplotní spád. Součinitel prostupu tepla. Termická účinnost, teplota stěny. Energetické a tepelné bilance. Jednotlivé položky a jejich určení. Cvičení Stanovení termofyzikálních parametrů tuhých látek v závislosti na teplotě. Vnější přestup tepla-stanovení konvekční a radiační složky. Výsledný tepelný tok na vsázku. Přibližné vzorce pro určení celkového součinitele přestupu tepla na vsázku. Určení doby ohřevu, určení teploty na konci ohřevu pro tenká telesa. Konvekční a radiační vzorec. Využití Fourierovy diferenciální rovnice při ohřevu tlustých těles. Výpočty pro konkrétní podmínky jednoznačnosti řešení. Stanovení povoleného teplotního spádu na konci ohřevu. Návrh výměníku tepla, výpočet teplosměnné plochy výměníku.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  25
        Zkouška Zkouška 70  26 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FMMI - P - cs 2016/2017 prezenční čeština volitelný odborný FMT - Fakulta materiálově-technologická stu. blok