635-2008/01 – Termodynamika keramických soustav (TeDKS)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TOP36 Ing. Michaela Topinková, Ph.D.
VLC37 prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět charakterizovat základní pojmy a souvislosti z termodynamiky homogenních stavů - student bude umět vyjádřit chemické rovnováhy v heterogenních systémech - student bude umět definovat a aplikovat fázové rovnováhy v jedno a vícesložkových systémech - student bude umět aplikovat své teoretické poznatky při posuzování termické stability keramických systémů - student bude umět posuzovat stabilitu oxidů

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předat studentům základní teoretické znalosti z oboru termodynamiky keramických materiálů. Obeznámit studenty se zásadními termodynamickými zákonitostmi aplikovatelnými v keramických systémech. Zvláštní pozornost je věnována interpretaci poznatků plynoucích z rozboru rovnovážných fázových diagramů.

Povinná literatura:

[1] RYBAŘÍKOVÁ, L., ŠATAVA, V., MATOUŠEK, J. Fyzikální chemie silikátů I. Praha: SNTL, 1986. [2] MOORE, W. K. Fyzikální chemie. 2. vyd. Praha: SNTL, 1981.

Doporučená literatura:

Články v odborném tisku, příspěvky na konferencích, výzkumné zprávy, závěrečné práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do termodynamiky. První věta termodynamická, vyjádření pro definované podmínky procesů. Entalpie, reakční teplo, standardní stavy. 2. Výpočet reakčního tepla ze slučovacích entalpií. Výpočet reakčního tepla ze spalných a z rozpouštěcích entalpií. 3. Tepelné kapacity látek. Závislost reakčního tepla na teplotě. 4. Druhá věta termodynamická. Entropie. Spojené formulace 1. a 2. věty termodynamické. 5. Závislost entropie na stavových proměnných. Změna entropie při fázových přeměnách a při chemických reakcích. Energetické funkce F a G a jejich závislost na stavových proměnných. 6. Podmínky termodynamické rovnováhy pro konkrétní typy systémů. Parciální molární veličiny, Gibbsova - Duhemova rovnice. 7. Rovnováha v 1-složkové soustavě, Clapeyronova rovnice. Clausiova - Clapeyronova rovnice, využití. 8. Enantiotropní a monotropní přeměny v jednosložkových soustavách. Polymorfní přeměny 1. a 2. řádu. 9. Rovnovážná konstanta chemické reakce, její závislost na teplotě. 10. Alternativní možnosti určení Gibbsovy reakční entalpie a rovnovážné konstanty. Rovnovážná konstanta rozkladných reakcí typu AB(s)→A(s)+B(g), využití. 11. Gibbsův fázový zákon, využití. Termodynamická analýza 2-složkové soustavy, binární fázové diagramy. 12. Pravidla znázorňování tří a čtyř složkových soustav, ternární fázové diagramy. 13. Richardsonův-Jeffesův diagram, vzájemná stabilita oxidů. 14. Redukce oxidů vodíkem a oxidem uhelnatým. Redukce oxidů uhlíkem. Stabilita oxidů při různém parciálním tlaku kyslíku.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2017/2018 zimní