635-2039/03 – Vlivy tepelných procesů na životní prostředí (VTPnŽP)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Marek Velička, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2023/2024Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VEL37 doc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: - charakterizovat podstatu a faktory přírodního a životního prostředí - orientovat se ve zdrojích energie, tvorbě energetického mixu - zhodnotit podstatu tvorby tepelné energie - posoudit tepelné pochody z hlediska tvorby emisí - hodnotit metody primárního snižování emisí - podstatu sekundárních metod pro odstraňování emisí tepelných procesů

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Energetické zdroje a jejich využívání. Životní prostředí, ekosystém a děje v něm. Tvorba emisí při transformaci energie, důsledky výskytu emisí pro životní prostředí. Možnosti předcházení jejich tvorbě, postupy odstraňování. Nízko-emisní zařízení a technologie.

Povinná literatura:

[1] HERČÍK, M. Životní prostředí. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1998. ISBN 80-7078-340-0. [2] VEJVODA, J., MACHAČ, P., BURYAN, P. Technologie ochrany ovzduší a čištění odpadních plynů. Praha: VŠCHT, 2003. ISBN80-7080-517-X. [3] RAJCHARD, J., BALOUNOVÁ, Z., VYSLOUŽIL, D. Ekologie I.: pojem a obsah ekologie, globální prostředí planety a jeho členění, ekologické faktory, působení fyzikálních faktorů na organizmy. 1. vyd. České Budějovice: Kopp, 2002. ISBN 80-7232-189-7. [4] ROGOFF, M.J.; SCREVE, F. Waste-to-Energy: Technologies and Project Implementation. 2. vydání. Oxford: Elsevier, 2011. ISBN 978-1-4377-7871-7.

Doporučená literatura:

[1] RÉDR, M., PŘÍHODA, M. Základy tepelné techniky. Praha: SNTL. 1991. [2] KLEČKOVÁ, Z., MACHÁČKOVÁ, A. Minimalizace emisí při energetickém využití odpadů. Ostrava. Marionetti Press. 2011. ISBN 978-80-260-1279-5 [3] Časopisy: Energie, Svět energetiky, Energetika.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na exkurzích do výrobních závodů.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
635-2030 ZPE Zdroje a přeměny energií Doporučená
635-2031 TEZ Tepelně energetická zařízení Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Historie znečišťování životního prostředí. Zdroje, spotřeby a hospodaření energií. • Tvorba životního prostředí – jeho složky. Přírodní prostředí, životní prostředí. Abiotické, biotické ekologické faktory. Ekosystém a jeho složky. Úloha fotosyntézy. Potravní řetězce. Biosféra a její složky. Diverzita ekosystému. Energetická bilance ekosystému. • Analýza stacionárních a nestacionárních zdrojů znečišťování ŽP. • Typy emisí tepelných procesů. Registrace emisí, GIS. • Vliv tepelných procesů na ŽP, způsob a faktory tvorby emisí. Tvorba popílku. Tvorba SOx. Tvorba NOx. Organické sloučeniny ve spalinách. Typy smogu. • Primární opatření snižující tvorbu emisí, sekundární, opatření – detoxikace, čištění. • Odprášení spalin – jednotlivé druhy zařízení. Rozbory prachových souborů, povrchové vlastnosti částic. Odlučivost částic. • Napájecí a odpadní vody energetického hospodářství. Faktory, které určují čistotu vody. Plyny ve vodě. Organické látky ve vodě. Způsoby čištění. • Tuhé odpady – termická likvidace. Odpad jako palivo. Spalovací trojúhelník odpadů. Oxidační a redukční pochody. • Ostatní typy znečišťování ŽP (hluk, vibrace apod.)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  15
        Zkouška Zkouška 75  36 3
Rozsah povinné účasti: Min. 80 %-ní účast na cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství ZEP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství ZEP K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství ZEP K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství ZEP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní