635-2042/03 – Energetické využití a zpracování odpadů (EVZO)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity5
Garant předmětuIng. Jiří Burda, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Burda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2023/2024Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR19 Ing. Jiří Burda, Ph.D.
VLC37 prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: - posoudit kvalitu odpadu z hlediska jeho možného energetického zpracování - posoudit vhodnost metody pro energetické zpracování odpadů - stanovit metodu pro měření technických a environmentálních ukazatelů procesu termického zpracování odpadů - zhodnotit vhodnost metod pro snížení negativních vlivů technik energetického zpracování odpadů na složky ŽP - navrhnout způsob nakládání s produkty energetického zpracování odpadů - posoudit aspekty procesu energetického zpracování odpadů z hlediska platné legislativy

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Lidská činnost je spjatá s produkcí odpadů. Přes snahy usilující o snížení produkce odpadů, respektive o jejich opětovné materiálové využití, zůstává množství průmyslového i směsného komunálního odpadů, pro které neexistuje adekvátní způsob využití. Předmět podává základní charakteristiku odpadu, který lze vnímat jako palivo. Student získává poznatky o způsobech energetického využití odpadů metodami oxidačními i redukčními a také metodami nízkoteplotními. Je kladen důraz na způsoby snižování negativních důsledků energetického zpracování odpadů na složky životního prostředí při co nejvyšší energetické výhodnosti procesu. Absolvent se dále obeznámí s možnostmi monitoringu ukazatelů procesů energetického zpracování odpadů a seznámí se způsoby materiálového zpracování v procesu vznikajících tuhých zbytků.

Povinná literatura:

[1] OBROUČKA, K. Termické zneškodňování odpadů Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1997. ISBN 80-7078-505-5. [2] KLIZNIK, J. Odpady – sběr, zpracování, zužitkování, zneškodnění, legislativa. Brno: CERM, 2014. ISBN 978-80-7204-884-7. [3] BARAŇÁK, L. Výkum kvalitativních parametrů vedlejších produktů po termické degradaci s prioritou energetického využití. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3916-5. [4] CHEREMISINOFF, P., N. Handbook of solid waste management and waste minimization technologies. Boston: Butterworth-Heinemann, c2003. ISBN 0-7506-7507-1.

Doporučená literatura:

[1] Časopisy: Odpadové fórum, Waste management, Energetika. [2] BESTOVÁ, I., SLIVKA, V. Využití vedlejších produktů z těžby a zpracování energetických surovin. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7225-316-6. [3] KOLONIČNÝ, J. Studie energetického využití komunálního odpadu v Moravskoslezském kraji: k projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3547-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na exkurzích do výrobních závodů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Produkce odpadu v komunální sféře a v průmyslu, zásady odpadového hospodářství, oběhové hospodářství • Legislativa v odpadovém hospodářství se zaměřením na oblast termického zpracování odpadů • Hodnocení termofyzikálních vlastností paliv a odpadů, výpočty spalovacích procesů • Rozdělení metod energetického využití odpadů • Spalování odpadů, popis procesu a technických zařízení pro spalování odpadů • Hodnocení energetické účinnosti procesů spalování odpadů, podmínky pro energetické využití odpadů • Využití energie z procesu spalování odpadů, možnosti zefektivnění práce spalovacích zařízení na odpad • Měření emisí v zařízeních pro termické zpracování odpadů, charakterizace měřicích přístrojů a metod odběrů plynných vzorků, interpretace hodnot měřených emisí • Tuhé produkty metod energetického zpracování odpadů, jejich charakterizace a zpracování • Spoluspalování odpadů v zařízeních pro výrobu energie a v zařízeních pro výrobu cementu • Zplyňování a pyrolýza odpadů, popis procesu a technických zařízení pro zplyňování a pyrolýzu odpadů • Zařízení a metody pro eliminaci negativních dopadů procesů energetického zpracování odpadů složky životního prostředí • Studené metody energetického využití odpadů, anaerobní rozklad odpadu a produkce bioplynu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  15
        Zkouška Zkouška 75  36 3
Rozsah povinné účasti: Min. 80 %-ní účast na cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství ZEP P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství ZEP K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství ZEP K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství ZEP P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.