635-3031/02 – Tepelné procesy v průmyslových pecích (TPPP)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity5
Garant předmětuIng. Mario Machů, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Mario Machů, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAC589 Ing. Mario Machů, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: - charakterizovat technologii ohřevu kovů v průmyslových pecích, - vypočítat základní parametry ohřevu kovů v průmyslových pecích, - formulovat základní tepelně-technické děje při ohřevu kovů v průmyslových pecích, - využít svých znalostí k rozhodnutí o způsobu ohřevu kovů v průmyslových pecích, - aplikovat své teoretické poznatky k návrhům technologie ohřevu kovů v průmyslových pecích, - na základě svých znalostí vybrat optimální typ průmyslové pece pro ohřev kovu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na širší teoretické a praktické znalosti procesu ohřevu a ochlazování kovových materiálů, technologie ohřevu a tepelného zpracování z pohledu tepelných procesů, tepelně-technických poměrů při ohřevu v průmyslových pecích, zejména pak v narážecích, krokových, karuselových a pecích pro tepelné zpracování.

Povinná literatura:

[1] RÉDR, M., PŘÍHODA, M. Základy tepelné techniky. 1. vyd. Praha: SNTL, 1991. ISBN 80-03-00366-0. [2] KREMER, R., OBROUČKA K. Ohřev kovů. 1. vyd. Praha: SNTL, 1974. [3] PŘÍHODA, M., HAŠEK, P. Hutnické pece. 2. vyd. Ostrava: VŠB, 1987. [4] DESHMUKH, Y. V. Industrial Heating. Principles, Techniques, Materials, Applications, and Design. 1st ed. Boca Raton: CRC Press, 2005. ISBN 0-8493-3405-5.

Doporučená literatura:

[1] MACHÁČKOVÁ, A, MRŇKOVÁ, L. Průmyslové pece: studijní opora. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 2014. ISBN 978-80-248-3589-1. [2] BÁLEK, S. Tepelně technické tabulky a diagramy. 2. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0828-5. [3] HAŠEK, P., KLEČKOVÁ, Z. Energetika v metalurgii - cvičení. Ostrava: VŠB-TU, 1991.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Vlastnosti kovů a slitin v závislosti na teplotě - tepelná vodivost, měrná tepelná kapacita, hustota, lineární a objemová teplotní roztažnost, součinitel tepelné setrvačnosti. • Základní pojmy - sálání spalin v pecním prostoru, teplota pece a pecního zdiva, oblast vnějšího a vnitřního přenosu tepla, rozlišení vsázky na tenká a tlustá tělesa. • Vnější přenos tepla - vliv vzájemné polohy šedých těles, bilance tepelných toků na povrchu ohřívaného materiálu, bilance tepelných toků na povrchu pecního zdiva, konvekční přestup tepla ohřívaný materiál, výsledná rovnice vnějšího přestupu tepla, graficko - analytické řešení vnějšího přestupu tepla, přibližný výpočet vnějšího přestupu tepla, ohřev nebo ochlazování v kapalném prostředí, ochlazování vsázky na vzduchu. • Teoretický výpočet ohřevu tenkých těles - ohřev tenkých těles v peci s konstantní teplotou, ohřev tenkých těles v peci s proměnnou teplotou. • Teoretický výpočet ohřevu tlustých těles - odvození Fourierovy diferenciální rovnice vedení tepla, obecné řešení diferenciální rovnice vedení tepla, podmínky jednoznačnosti při řešení rovnice vedení tepla, vliv geometrického tvaru těles, jejich průměrná teplota a tepelný obsah. • Technologické zásady ohřevu kovů - konečná teplota ohřevu kovů, tepelná pnutí při ohřevu a ochlazování kovů, uložení materiálu v pecním prostoru, dovolená nerovnoměrnost ohřevu a stupeň prohřátí, režimy ohřevu kovů a jeho volba, návrh režimu ohřevu kovů, empirické vztahy k určení doby ohřevu. • Oxidace a oduhličení oceli při ohřevu - teoretické základy oxidace oceli, vliv technologických činitelů a pecního prostředí na propal kovů, výpočet opalu při ohřevu kovů, oduhličení oceli, cesty ke snížení propalu oceli. • Výpočet ohřevu oceli v základních typech průmyslových pecí - ohřev předvalků a kontislitků v narážecích a krokových pecích, ohřev kruhových předvalků a kontislitků v karuselových pecích. • Výpočet ohřevu oceli v základních typech průmyslových pecí - ohřev materiálu v komorových pecích, ohřev oceli při tepelném zpracování.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  15
        Zkouška Zkouška 75  36 3
Rozsah povinné účasti: Min. 80 %-ní účast na cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270005) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0715A270010) Metalurgické inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270005) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0715A270010) Metalurgické inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270005) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0715A270010) Metalurgické inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270010) Metalurgické inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270005) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0715A270010) Metalurgické inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270005) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0715A270010) Metalurgické inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.