635-3032/01 – Struktura a identifikace keramických materiálů (SICM)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity7
Garant předmětudoc. Ing. Hana Ovčačíková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TOP36 Ing. Michaela Topinková, Ph.D.
VLC37 prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: - definovat diference mezi chemickým a fázovým složením, - definovat chemické a fázové složky materiálových systémů, - definovat vztahy mezi strukturou atomů, typem atomárních vazeb a možnostmi identifikace chemického a fázového složení materiálů - volit metody pro stanovení chemického a fázového složení keramických materiálů a bude ovládat principy a měřicí techniky těchto metod - posuzovat vztahy mezi strukturou materiálů, jeho složením a vlastnostmi

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku vtahů mezi strukturou hmoty na úrovni atomů a atomárních vazeb jako determinantů pro stanovení chemického a fázového složení materiálů, zvlášť keramických. Jsou prezentovány metody chemické a fázové analýzy keramických surovin a produktů. Student porozumí principům těchto metod a bude ovládat jednotlivé měřicí techniky. Součástí předmětu je objasnění vztahů mezi vlastnostmi a strukturou materiálů.

Povinná literatura:

[1] KALOUS, V. et al. Metody chemického výzkumu. 1. vyd. Praha: SNTL, 1987. [2] ŠESTÁK, J. Měření termofyzikálních vlastností pevných látek: Teoretická termická analýza. 1. vyd. Praha: Academia, 1982. [3] ŠAŠEK, L. Chemická technologie speciálních silikátových materiálů. 1. vyd. Praha: MON, 1988. [4] IMANAKA, Y. et al. Advanced Ceramic Technologies & Products. Tokyo: Springer, 2012. ISBN 978-4-431-53913-1.

Doporučená literatura:

[1] KLIKA, Z., PRAUS, P. Analytická chemie I. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2002. ISBN 80-248-0164-7. [2] BEDNÁŘ, B., FLEMR, V., KRATOCHVÍL, B. Nové materiály: Stručná informace o vlastnostech a použití. 1. vyd. Praha: VŠCHT, 1991. ISBN 80-7080-098-4. [3] CHVÁTAL, M. Úvod do systematické mineralogie. 1. vyd. Praha: Silikátový svaz, 2005. ISBN 80-86821-11-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na exkurzích do výrobních závodů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Charakteristika a rozsah oboru, způsoby definování chemických a fázových složek materiálů. • Vztahy mezi chemickým a fázovým složením, chemické složky a fázové rovnováhy, klasifikace materiálů, kovy, polymery, keramika. • Stavba atomu, elektronová konfigurace, kvantová energie atomů. • Meziatomárni sily a vazby, amorfní a krystalická struktura hmoty, vztah mezi strukturou látek a možnostmi identifikace jejich chemického a fázového složení • Gravimetrické postupy v chemické analýzy. Odměrná analýza - neutralizační stanovení, chelatometrie. Indikátory v odměrné analýze, příklady. • Princip a dělení spektrálních metod chemické analýzy. Absorpční spektrální analýza, Lambertův - Beerův zákon. Kolorimetrie, fotometrie, spektrofotometrie. • Emisní spektrální analýza, přehled metod fázových analýz. • Difrakce rtg. záření, Braggova rovnice, Rtg. záření, jeho vznik a monochromatizace, prášková difraktometrie. Interpretace difrakčních záznamů. • Rtg. fluorescenční analýza. • Infračervená spektroskopie, princip a využití v oboru keramických materiálů. • DTA, TG, dilatometrie a termomechanická analýza. Simultánní termické analýzy, aplikace. Princip DSC kalorimetrie. • Calvetova - Tianova rovnice v kalorimetrii, aplikace. Základní metodiky kalorimetrických měření. • Rtg. mikroanalýza, princip, využití. • Elektronová mikroskopie, transmisní elektronová mikroskopie, skenovací elektronová mikroskopie, princip, zobrazování a aplikace. • MAS NMR spektroskopie v tuhé fázi. Hodnocení spekter nuklidů 29Si a 27Al pro identifikaci produktů hydratačních reakcí.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  13
        Zkouška Zkouška 75  38 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství KMR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství KMR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství KMR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství KMR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství KMR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství KMR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství KMR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství KMR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství KMR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství KMR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.