635-3044/01 – Teplárenství (TEP)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Marek Velička, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAC589 Ing. Mario Machů, Ph.D.
VEL37 doc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: - charakterizovat základní zdroje tepla a druhy tepláren, - popsat princip, konstrukci a provoz parních a teplovodních kotlů a teplárenských soustav, - popsat ekologizaci provozu kotlů a její vliv na provozní parametry, - vyhodnotit tepelnou účinnost kotlů pomocí popsaných metod, - charakterizovat a dimenzovat sítě pro rozvod tepla, - hodnotit a navrhovat tepelné izolace potrubních rozvodů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Student získá základní informace o zdrojích tepla a teplárnách, seznámí se s principem, provozem a konstrukcí kotlů na plynná a tuhá paliva. Dále se seznámí s ekologizací provozu kotlů, hodnocením kotlů dle tepelné účinnosti, možnostmi úpravy vody pro výrobu páry, získá přehled o tepelných sítích používaných v zásobování teplem. Student získá vědomosti o tepelných izolacích, o zařízeních na měření spotřeby tepla a seznámí se s principem kogeneračních zařízení na výrobu tepla a elektřiny.

Povinná literatura:

[1] BAŠTA, J. et al. Topenářská příručka: 120 let topenářství v Čechách a na Moravě. Svazek 2. 1. vyd. Praha: GAS, 2001. ISBN 80-86176-83-5. [2] KADRNOŽKA, J. a OCHRANA, L. Teplárenství. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2001. ISBN 80-7204-222-X. [3] BROŽ, K. Zásobování teplem. Vyd. 2. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002. ISBN 80-01-02521-7. [4] LIENHARD IV, J. H., LIENHARD V, J. H. A Heat Transfer Textbook. 4th ed. Cambridge: Phlogiston Press, 2012

Doporučená literatura:

[1] SVOBODA, A. et al. Plynárenská příručka: 150 let plynárenství v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Praha: GAS, 1997. ISBN 80-902339-6-1. [2] VLACH, J. Zásobování teplem a teplárenství. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. [3] POTUŽÁK, K. Vývoj koncepce zásobování ČR plynem. Praha: ČPNS, 1995.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na exkurzích do výrobních závodů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Kategorizace zdrojů tepla, porovnání centrálního a decentralizovaného zásobování teplem. • Druhy tepláren – teplárny parní, teplárny s plynovými turbínami, teplárny s plynovými spalovacími motory atd. • Parní a teplovodní kotle – roštové, práškové výtavné, granulační, fluidní jako zdroj tepelné energie při transformaci na energii elektrickou a tlakovou. • Konstrukce kotlů pro plynná a pevná paliva – výparník, přehříváky, předehřev vody a vzduchu, hořáky, přívod paliva a vzduchu. • Provoz kotlů – vliv druhu paliva na provozní parametry, negativní vlivy na stabilitu provozu, regulace, najíždění, odstavování, stabilizace plamene, bezpečnost provozu, revize, opravy. • Ekologizace provozu kotlů – změny v konstrukci kotlů při denitrifikaci, kritéria pro volbu optimální metody provozu, vliv ekologizace na provozní parametry kotlů, odpadní produkty, příprava paliva, změny v řízení a regulaci kotlů. • Hodnocení kotlů dle tepelné účinnosti – metody stanovení účinnosti (přímá, nepřímá), provozní a ekologizační vlivy na účinnost kotlů, metody zvyšování účinnosti. • Úprava vody pro výrobu páry, kontrola kvality vody, rozvody vody, napájecí čerpadla, chladicí věže. • Kogenerace – kombinovaná výroby tepla a elektrické energie. • Tepelné sítě – rozvod tepla, druhy a konstrukce, předávací stanice, hydraulický výpočet, dimenzování průměru potrubí, teplotní roztažnost potrubí, kompenzátory. • Tepelné izolace, druhy, návrh optimální tloušťky izolace z hlediska tepelně-energetického a ekonomického, výpočet tepelných ztrát primárních rozvodů tepla. • Regulace provozu energetických zdrojů a teplárenských soustav, zařízení na měření spotřeby tepla.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  15
        Zkouška Zkouška 75  36 3
Rozsah povinné účasti: Min. 80 %-ní účast na cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.