636-0008/04 – Materials Science II (NoMII)

Gurantor departmentDepartment of Material EngineeringCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.Subject version guarantorprof. Ing. Miroslav Tvrdý, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1991/1992Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRH30 Ing. Zdeňka Krhutová
TVR37 prof. Ing. Miroslav Tvrdý, DrSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The lecture is divided into three basic parts. The first one is structure of solid matter, the second one is degradation processes of structural materials and essential factors affecting them. The last part of the lecture is behaviours of basic groups of structural materials. Starting from atomic and molecular structure the presentation is continuing by physical and mechanical properties of materials under given conditions of exploration. The lecture emphasises significance of the relationship between structure and behaviours not only in general physical level but also for evaluation of behaviours and technical applications of steels and casting iron, non ferrous metals, ceramics and glasses, polymers and composites. The presentation of testing methods of physical and namely mechanical properties is apart of lecture. It completes knowledge needed for assessment reliability and service life of structural materials at theirs selection for a given purpose.

Compulsory literature:

1. STRNADEL, B.: Řešené příklady a technické úlohy z materiálového inženýrství. Ostravské tiskárny, 1998. 2. PLUHAŘ, J. a kol.: Nauka o materiálech. SNTL, Praha, 1989. 3. PLUHAŘ, J. a kol.: Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu. SNTL, Praha 1987

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Úvodní přednáška 2. Základní skupiny konstrukčních materiálů a jejich charakteristiky 3. Struktura materiálů a defekty struktury 4. Atomová a molekulová struktura 5. Krystalická struktura a její poruchy 6. Dislokace a jejich interakce s prvky mikrostruktury 7. Vlastnosti pevných látek a jejich vztah ke struktuře 8. Fyzikální měření fyzikálních vlastností a jejich hodnocení 9. Napěťově-deformační chování konstrukčních materiálů 10. Lomové charakteristiky a metody jejich měření 11. Koncepce tranzitní teploty 12. Mechanismy iniciace a šíření únavového poškození 13. Hodnocení únavové životnosti konstrukčních částí 14. Mechanismy creepového poškození a hodnocení životnosti při creepu 15. Životnost konstrukčních částí při víceosé napjatosti a odhad jejich životnosti 16. Koroze a korozní praskání kovů 17. Základní mechanismy opotřebení funkčních povrchů a charakteristiky jejich hodnocení 18. Zásady výběru a použití konstrukčních materiálů a design jejich struktury 19. Důsledky působení degradačních procesů ve spolehlivosti konstrukčních částí 20. Základní rozdělení ocelí a litin, vztah mezi jejich strukturou a vlastnostmi 21. Metody zvyšování užitných vlastností konstrukčních ocelí 22. Zvláštní typy ocelí a zásadní směry ve vývoji nových typů ocelí 23. Neželezné kovy a jejich slitiny, základní dělení 24. Zlepšování užitných vlastností neželezných kovů 25. Struktura a vlastnosti keramických materiálů a anorganických nekovových skel 26. Struktura a vlastnosti polymerů a elastomerů 27. Zásady designu struktury kompozitních materiálů, vlastnosti kompozitů a jejich užití 28. Shrnutí přednášky Cvičení: 1. Úvodní cvičení 2. Krystalografie kubických a hexagonálních struktur 3. Poruchy mřížky a difúze 4. Fáze kovových soustav 5.-8. Mechanické zkoušky materiálů. 9. Metalografie uhlíkových ocelí 10. Tepelné zpracování ocelí 11. Tepelné zpracování litin 12. Slitiny neželezných kovů 13. Nové technické materiály 14. Zápočty

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Project Project 15  0
                Written exam Written test 20  0
                Other task type Other task type 5  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Written examination Written examination 60  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (3904T009) Environment Protection in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (3904T009) Environment Protection in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (3904T009) Environment Protection in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (3904T009) Environment Protection in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (3904T009) Environment Protection in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (3904T009) Environment Protection in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner