636-0075/02 – Jointing of Materials (SpojM)

Gurantor departmentDepartment of Material EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Stanislav Rolc, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Stanislav Rolc, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1991/1992Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUB27 Dr.Ing. Petr Kubečka
ROL01 doc. Ing. Stanislav Rolc, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Principles of joining technologies. Removable and permanent joints of materials and structures. State of the art and advances in joining of materials - welding, brazing, soldering, adhesive bonding, mechanical fastening (riveting and bolting) and use of unique joining techniques. Specific topics include physical principles of joining methods, joint design, processing procedures, equipment, materials, quality control requirements, mechanical and nondestructive testing, damage processes in joints, process selection and applications.

Compulsory literature:

1. KUČERA, J: Teorie svařování. I. a II. díl. VŠB Ostrava 1991(skriptum), 402 s. 2. ŽÁK, J. – NOVÁK, M.: Teorie svařování. VUT Brno 1988 (skriptum), 142 s. 3. AMBROŽ, O. a kol.: Technologie svařování a zařízení. Zeross, Ostrava 2000, 290 s. 4. FOLDYNA, V. a kol.: Materiály a jejich svařitelnost. Zeross, Ostrava 1999, 296 s.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: - Princip spojování materiálů. Rozebíratelné a nerozebíratelné spoje kovových a nekovových materiálů. Fyzikální podstata vzniku obou typů spojů. Svařování, pájení, lepení, nýtování, šroubování a dělení materiálů jako výrobní procesy spojování. - Svařování, přehled a rozdělení metod, zdroje tepla, svařování plamenové, ruční obloukové svařování obalenou elektrodou, obloukové svařování v ochranných atmosférách WIG (TIG) a MIG/MAG, automatické svařování pod tavidlem, elektrostruskové svařování, odporové svařování, svařování třením, plazmatem, elektronovým paprskem, laserem, výbuchové svařování, tlakem za studena, zvláštní způsoby svařování. - Svařitelnost materiálů, přídavné materiály, předehřev, tepelné zpracování, odstraňování vnitřních napětí. Trhliny za studena, za horka, žíhací, lamelární. Vady svarových spojů a jejich klasifikace. Princip tepelného dělení (řezání) materiálu kyslíkem, metalurgické procesy při řezání. Dělení materiálu a příprava svarových ploch plazmatem, elektronovým paprskem, laserem, vodním paprskem. - Pájení kovů a slitin. Měkké pájení, tvrdé pájení. Pájky a tavidla. Lepení kovů a nekovových materiálů. Druhy lepidel a vlastnosti lepeného spoje. Technologie lepení. Nýtované spoje a spoje šroubované. Spoje kombinovanými technikami. - Volba a užití spojů, zásady výpočtu svařovaných, pájených, lepených a jiných druhů spojů v konstrukcích. Kritéria pro výběr technologií spojování, zásady zabezpečování jakosti spojů. Normy pro řízení a zabezpečování jakosti ČSN-ISO 9000. Nedestruktivní zkoušky ke zjištění a klasifikaci vad spojů. - Kritéria křehkého a únavového porušování spojů, křehký lom, statický a kvazistatický lom, nízkocyklová únava, vysokocyklová únava, tepelná únava spojů. Porušení creepem, korozí pod napětím, mezikrystalovou korozí, aj. mechanismy. Pravidlo kumulace poškození. - Degradace struktury a vlastností spojů během exploatace. Křivka havarijní výpadkovosti provozovaných zařízení. Vývoj poruch soudržnosti cyklicky namáhaného svařovaného tělesa. Strukturní stabilita dlouhodobě staticky a dynamicky namáhaných svarových spojů. Cvičení: - Mikrostrukturní charakteristiky svarových spojů. Struktura, vlastnosti a strukturní změny -laboratorní práce. - Vady celistvosti svarových spojů, klasifikace vad dle ČSN ISO 6520 (1992)- laboratorní práce. - Svařitelnost ocelí uhlíkových. Stanovení vlastností svarových spojů výpočtem hlavních parametrů - výpočtové cvičení. - Svařitelnost legovaných ocelí. Stanovení vlastností svarových spojů výpočtem hlavních parametrů - výpočtové cvičení. - Pájené, lepené, nýtové a šroubové spoje. Spoje kombinovanými technologiemi a zvláštní druhy spojů – laboratorní cvičení. - Degradace struktury a vlastností spojů – laboratorní cvičení. - Zkušební test, zhodnocení a zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0 3
                Project Project 15  0 3
                Written exam Written test 15  0 3
                Other task type Other task type 10  0 3
        Examination Examination 60 (60) 0 3
                Oral Oral examination 60  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.