636-0101/01 – Metals I ()

Gurantor departmentDepartment of Material EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2003/2004
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LAS40 doc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Subject deals with relations between structure and properties of metallic materials, especially of mechanical and technological properties and their testing.

Compulsory literature:

1. SILBERNAGEL, A.: Nauka o materiálu I, ES VŠB-TU OSTRAVA, 1991. 2. SILBERNAGEL, A.: Programy do cvičení z nauky o materiálu I, ES VŠB-TU Ostrava, 1999. 3. PLUHAŘ, J. a kol.: Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu, SNTL, Praha, 1987.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Amorfní a krystalický stav látek. Krystalová geometrie a mřížky , ve kterých krystalizují kovy. Charakteristiky kovů a tvarování kovů. 2. Vliv vnějších sil na pevná tělesa: napětí, deformace, Hookův zákon, moduly pružnosti, Poissonův poměr. 3. Zkoušky statických mechanických vlastností kovů v tahu, tlaku, střihu, ohybu a krutu. Uspořádání zkoušek, mezní stavy. 4. Zkoušky mechanických vlastností za vyšších teplot: tahová zkouška, zkouška tečení v tahu, zkouška relaxace v tahu. 5. Technologické vlastnosti kovů a zkoušky vybraných technologických vlastností kovů. Defektoskopie. 6. Zkoušky tvrdosti, vrubové houževnatosti, lomové houževnatosti, uspořádání, mezní stavy. Zkoušky únavy kovů: mez únavy, její stanovení a využití. 7. Poruchy krystalové mřížky kovů a jejich vliv na vlastnosti kovů. Bodové poruchy, dislokace, plošné poruchy. Mechanismy plastické deformace kovů. 8. Zpevnění kovů, obnova deformované krystalické stavby kovů a lomy kovových materiálů. 9. Fázové složení kovových soustav: krystalizace čistých kovů. Krystalizace slitin. Binární systémy a rovnovážné struktury binárních slitin. 10. Difuze v pevných látkách: mechanismy, závislosti a jejich využití. Základy teorie fázových přeměn. Fázová transformace a precipitace. 11. Slitiny železa: Rovnovážný diagram železo – uhlík a rovnovážné struktury ocelí a litin. Vliv legujících prvků na vlastnosti oceli. Nečistoty a plyny v oceli. 12. Teorie tepelného zpracování oceli: transformace přechlazeného austenitu a nerovnovážné struktury oceli. Popouštění oceli a popouštěcí křehkost. 13. Technologie tepelného zpracování oceli: žíhání, kalení, popouštění. Diagramy IRA a ARA a jejich využití. Prokalitelnost oceli a její stanovení. Druhy kalení oceli. 14. Litiny: šedá, tvárná, temperovaná, tvrzená a legované slitiny, jejich tepelné zpracování struktura a vlastnosti. Neželezné kovy a jejich slitiny. Hlavní skupiny slitin neželezných kovů, jejich struktury a použití. Cvičení: 1. Seznámení s obsahem cvičení, zadání literatury. Bezpečnost práce v laboratořích katedry. 2. Krystalová geometrie-procvičení. 3. Krystalová geometrie: vypracování individuálního programu. 4. Tahová zkouška. 5. Stanovení smluvní meze kluzu - individuální program. 6. Vtiskové zkoušky tvrdosti. 7. Zkouška vrubové houževnatosti: stanovení tranzitní teploty. 8. Vybrané technologické zkoušky: zkouška drátu střídavým ohybem, zkouška hlubokotažnosti plechu. 9. Test ze zkoušení kovů. 10. Binární diagramy - vypracování individuálního programu. 11. Kvantitativní metalografická analýza - individuální program. 12. Diagram železo-uhlík a rovnovážné struktury ocelí a litin - individuální program. 13. Stanovení prokalitelnosti oceli - individuální program. 14. Použití diagramů IRA při tepelném zpracování oceli- individuální program. Zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0
                Project Project 15  0
                Written exam Written test 15  0
        Examination Examination 70 (70) 0
                Written examination Written examination 60  0
                Oral Oral examination 10  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner