636-0406/02 – Základy koroze kovů (ZKK)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRA58 Ing. Martin Kraus, Ph.D.
LAS40 doc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získat základní znalosti a vědomosti z oboru koroze kovů a slitin. Pochopit ekonomické aspekty koroze, popsat hlavní vztahy mezi složením, strukturou a korozními vlastnostmi kovů. Rozlišit a objasnit hlavní druhy koroze i způsoby protikorozní ochrany. Provádět jednoduché korozní laboratorní zkoušky. Poznatky uplatnit v navazujících anebo souvisejících předmětech a v technické praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Obsahem předmětu Základy koroze kovů je studium a hodnocení korozních vlastností kovových materiálů a výrobků, včetně jejich protikorozní ochrany. Součástí výuky jsou informace o ekonomických ztrátách a ekologických problémech souvisejících s korozí kovů. V rámci předmětu jsou přednášeny a procvičovány základní poznatky o elektrochemické korozi kovů - dílčí reakce, podmínky a hlavní druhy koroze. Značná pozornost je věnována stanovení a výpočtům rychlosti koroze. Přiměřeně je vysvětlena odolnost kovů proti místním druhům koroze: bodové, štěrbinové, mezikrystalové, proti koroznímu praskání a korozní únavě. Přehledně jsou uvedeny základní způsoby protikorozní ochrany: výběr kovového materiálu, galvanické povlaky a vrstvy, úprava prostředí, katodická ochrana, vhodná konstrukční řešení. Dále je uvedena termodynamika a kinetika chemické koroze za vyšších teplot v plynech, včetně vlivu vodíku. Součásti předmětu jsou také základy zkoušení a hodnocení koroze kovů, tloušťky a kvality ochranných kovových vrstev (povlaků), normované elektrochemické a expoziční zkušební metody, zejména atmosférické koroze. Tato část zahrnuje též úvod do oblasti monitorování korozní odolnosti kovových výrobků v provozních a přírodních podmínkách. Výuka je doplněna příklady korozních poškození z praxe, včetně jejich rozborů a řešení.

Povinná literatura:

[1] Černý, M. a kol.: Korozní vlastnosti kovových konstrukčních materiálů, SNTL, Praha 1984, 260 s. [2] Bartoníček, R.: Navrhování protikorozní ochrany. SNTL, Praha, 1980, 287 s. [3] Číhal V.: Korozivzdorné oceli a slitiny. Academia, Praha, 1999, 437 s.

Doporučená literatura:

[1] Bartoníček, R. a kol. Koroze a protikorozní ochrana. Academia, Praha 1966, 720 s. [2] Novák, P.: Koroze kovů. VŠChT Praha, 2003, 63 s (CD) [3] Kocich J., Tuleja S.: Korózia a ochrana kovov, HF TU Košice, Alfa Bratislava,1983, 130 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

fwedffrrfggfregrgrggtdgttgtgrtdtdtrdbrteertbsewrbewrtbtwer

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: - Základní názvosloví a definice, rozdělení koroze, názorné příklady. Význam studia koroze z hlediska ekonomických ztrát a nákladů na ochranu proti korozi. - Elektrochemická koroze – elektrodové potenciály, stupnice elektrochemické ušlechtilosti, aktivní, pasivní a imunní stav, diagramy Pourbaixe,galvanické články. - Anodické a katodické děje, dílčí a celkové elektrochemické reakce, spřažené reakce, výměnný proud a korozní potenciál, Faradayovy zákony, rychlost koroze, - Atmosférická koroze kovů, vlivy vlhkosti a znečistění, stupně agresivity, metody zkoušení. - Koroze ve vodách a půdách, vliv složení prostředí, mikrobiální koroze, bludné proudy. - Místní a strukturně závislé druhy koroze: bodová, štěrbinová, mezikrystalová koroze. - Vlivy mechanických napětí, korozní praskání, korozní únava, třecí koroze, tribokoroze. - Potenciostatické a potenciodynamické polarizační metody zkoušení kovů. - Chemická koroze - termodynamika, mechanismy, reakce a kinetika korozních dějů. Hlavní druhy koroze v oxidačních a redukčních atmosférách. Žáruvzdorné oceli a slitiny. - Ochrana proti korozi - volba materiálu, korozní odolnost kovů a slitin, korozivzdorné oceli a slitiny. Úprava korozního prostředí, inhibitory, katodická ochrana, konstrukční řešení. - Povrchové úpravy – chemické a galvanické pokovení, pasivní a konverzní vrstvy, nátěry, plasty a pryže, dočasná ochrana; smalty a keramické povlaky. Cvičení: - Úvodní informace o předmětu, program cvičení, literatura, referáty,bezpečnost práce. - Elektrodový potenciál, hodnocení prostředí podle pH, diagramy Pourbaixe, výpočty. - Elektrochemická koroze – základní výpočty, aplikace Faradayových zákonů. - Určení rychlosti koroze z množství vyloučeného vodíku při korozi. - Ochranné kovové povlaky, jejich zkoušení a vlastnosti, galvanické niklování, - Zkoušky atmosférické koroze – zrychlené laboratorní zkoušky kovů v komorách. - Vliv prostředí na korozní odolnost materiálu, stanovení účinnosti inhibitorů koroze. - Zkoušení, bodové, štěrbinové a mezikrystalové koroze, korozního praskání. - Filmy a video s problematikou koroze kovových materiálů. - Přednesení referátů s využitím odborné literatury z oblasti koroze. - Zápočet, bodové hodnocení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  21
        Zkouška Zkouška 65  30 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní
2013/2014 zimní