636-0415/01 – Vlastnosti a úprava povrchů (VaÚP)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BYS06 doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Definovat význam a rozdělení tepelných zpracování kovových materiálů; - Charakterizovat základní rovnovážná tepelná zpracování ocelí – žíhání; - Objasnit základní nerovnovážná zpracování ocelí – kalení a popouštění; - Popsat procesy oxidace a oduhličení během tepelného zpracování ocelí; - Rozlišit a definovat základní postupy termochemického zpracování ocelí; - Charakterizovat hlavní tepelná zpracování litin a neželezných kovů; - Srovnat strukturu a vlastnosti kovových materiálů po tepelném zpracování; - Navrhnout vhodné tepelné zpracování pro vybraný typ materiálu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Povrchy a rozhraní kondenzovaných látek jsou určující pro mnoho vlastností i na nich probíhajících procesů. Pro poznání významného vlivu povrchu na mechanické a chemické vlastnosti pevných látek je nutné studium struktury a složení povrchu; v mnoha případech je povrch určující rovněž pro výskyt specifických poškozujících procesů. Cílem předmětu VLASTNOSTI A ÚPRAVA POVRCHU je podání základních mezioborových informací o povrchu kondenzovaných látek, zejm. kovů, jejich fyzikálních a chemických vlastnostech a mechanismech poškození kovů. Pozornost bude rovněž věnována postupům povrchového inženýrství a metodám studia hodnocení povrchů a modifikovaných povrchů.

Povinná literatura:

[1] SEDLÁČEK,V.: Povrchy a povlaky kovů, skriptum ČVUT, Praha 1992 [2] PÍŠEK a kol.: Nauka o materiálu I/2, Academia, Praha 1968, kapitola 7 [3] MOHYLA,V.: Technologie povrchových úprav kovů, skriptum VŠB, Ostrava 1995 [4] BYSTRIANSKÝ,J.: Protikorozní ochrana – Úprava povrchu, In: Novák, P. a kol. elektronická výuková pomůcka ÚKMKI VŠCHT Praha „ Korozní inženýrství“

Doporučená literatura:

[1] KREIBICH V.,HOCH J.: Koroze a technologie povrchových úprav, ČVUT Praha, 1985

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

fwedffrrfggfregrgrggtdgttgtgrtdtdtrdbrteertbsewrbewrtbtwer

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

přednášky: · Povrchy a rozhraní kondenzovaných látek. Užitné vlastnosti pevných látek závislé na povrchu. Odborné disciplíny, zabývající se studiem, hodnocením a úpravami povrchu. Poškození pevných látek / kovů procesy, vyvolanými účinkem zátěžových dějů / stresorů na povrch. · Struktura povrchu pevných látek / kovů. Důležité vlastnosti povrchu pevných látek. Geometrické, fyzikální, chemické vlastnosti povrchu. Chemie rozhraní v pevných látkách. · Děje na rozhraní pevná látka – tekutina. Sorpční děje. Interakce povrchu s plyny, kyslíkem, vodíkem. Důsledky interakce kov – kyslík, kov – vodík, termodynamické a kinetické aspekty procesu, jejich dopad na vlastnosti povrchu kovů, na poškození kovu. Eroze, kavitace. · Děje na rozhraní pevná látka / kov – elektrolyt. Dvojná vrstva. Elektricky nabitá rozhraní. Elektrochemické vlastnosti elektronově vodivých materiálů, zejm. kovů. Termodynamický popis dějů na rozhraní kov - elektrolyt, ušlechtilost kovů. Kinetika elektrochemických procesů na fázovém rozhraní, pasivita kovů. Heterogenizace podmínek na fázovém rozhraní kov elektrolyt. Důsledky průběhu elektrochemických dějů na fázovém rozhraní, korozní napadení. · Děje na rozhraní pevná látka – pevná látka (kov – pevná látka). Kontaktní a tribologické vlastnosti, adheze, opotřebení – abraze, eroze, kontaktní poškození. · Postupy úpravy povrchu; zpracování, opracování a povlakování povrchu. Základní postupy povrchového inženýrství. · Metody hodnocení a studia povrchu a modifikovaných povrchových vrstev; chemické složení povrchu, jeho struktura, drsnost, fyzikálně – chemické vlastnosti. cvičení: · Zadání samostatných prací - referátů. · Postupy omezení poškozujících dějů vzniklých účinkem zátěžových dějů / stresorů na povrch. Zpracování, opracování a povlakování povrchu. · Podpůrné technologické procesy - předúprava povrchu. Mechanické a chemické procesy. Povlakování plátováním (válcování, výbuch). Referát studentů: Vlastnosti plátovaných povlaků. · Žárové povlaky. Povlakování navařováním, ponorem do taveniny, termickým nástřikem. Difúzní legování povrchu. Referát studentů: Vlastnosti žárových povlaků. · Procesy přípravy povlaků ve vakuu; CVD, PVD, napařování / naprašování. Laserové technologie – transformační vytvrzování, přetavování povrchu, legování / plátování laserem, pulsní zpracování - shock hardening. Referát studentů: Vlastnosti tenkých povlaků. · Povlaky z elektrolytů. Galvanické povlaky. Autokatalytické povlakování. · Nekovové anorganické povlaky. Konverzní povlaky Al-ox, fosfátové konverzní povlaky, chromátování, reaktivní nátěry, černění, modření. Barvení korozivzdorných ocelí. Smalty, vykládání - brick lining . · Organické povlaky. Typy organických povlaků. Skladba nátěrových hmot. Odstraňování organických povlaků. · Užitné a ochranné vlastnosti povlaků, modifikovaných povrchů. · Referáty studentů: Ochranné vlastnosti kovových, anorganických nekovových povlaků. Ochranné vlastnosti organických povlaků. Použití kovových povlaků (Zn,Cd,Sn,Al, Cu,Ni,Cr). Úpravy a povlakování povrchu jako ochrana proti korozi, opotřebení, vysokým teplotám.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  21
        Zkouška Zkouška 65  30 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Třinec 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Třinec 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Třinec 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Třinec 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Třinec 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Třinec 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Třinec 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.