636-0704/03 – Mechanical Properties and Testing of Metals ()

Gurantor departmentDepartment of Material EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. RNDr. Lubomír Čížek, CSc.Subject version guarantordoc. RNDr. Lubomír Čížek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
C1I50 doc. RNDr. Lubomír Čížek, CSc.
FIL40 Ing. František Filuš
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Classification of the mechanical properties, stress, strain, limited states, elasticity, plasticity, dislocations models, strenghtening of materials, fracture. Principal methods of testing - tensile test, impact test, hardness test. Fatigue. Creep. Technological and non-destructive testing. X-ray analyses.

Compulsory literature:

1. Čížek, L.: Praktikum ze zkoušení kovů I, II, III, Skripta VŠB, 1991. 2. Veles, P.: Mechanické vlastnosti a skúšanie kovov, ALFA/SNTL, Bratislava, 1985. 3. Kratochvíl, P. a kol.: Úvod do fyziky kovů I, SNTL/ALFA, Praha, 1984.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: - Úvod do předmětu. Význam zákl. pojmů: jakost, vlastnost, rozdělení vlastností a zkušebních metod. - Mřížky, Millerovy a Miller-Braveho indexy, vrstvení rovin, druhy projekcí (stereografická), poruchy mřížky, základy difuze. - Základy rentgenografie. Vznik a rozdělení rtg. záření, absorbce, působení rtg. záření a hmoty - difrakce, Braggova rovnice, intenzita rtg. záření-faktory, exp. metody rtg. analýzy (Debye-Scherrerova, Laueho (na odraz, na průchod), stanovení pnutí (rozdělení pnutí - pnutí I, II a III druhu a jejich vliv na difrakční linie). Základy elektronové mikroskopie. - Elastické vlastnosti. Definice napětí, deformace, stavu napjatosti (víceosý stav nap., tenzor napětí a deformace), Hookův zákon, energie pružné deformace, isotropní těleso. - Mezní stavy materiálů (Rozdělení, výpočet ideálního napětí plastického a křehkého porušení). - Základy teorie dislokací. Definice, rozdělení disl. podle velikosti Burgersova vektoru, jeho polohy k disl. čáře. Napěťové pole, energie disl., pohyb disl., Frank-Readův zdroj. Plastická def. z hlediska aplikace dislokač. mechanismu. Zpevnění materiálů - Lom v neideální mřížce. Griffithovo kritérium a jeho Febeck-Orowanova modifikace, disl. modely zárodků trhlin. - Tahová zkouška. Def. a stanovení meze kluzu a pevnosti, tažnosti a kontrakce, rovnoměrná a nerovnoměrná deformace, konvenční (smluvní) diagram tahové zk., záv. skutečné napětí - skutečná deformace. - Zkoušky trvrdosti. Definice tvrdosti, přehled a principy používaných zkoušek. - Zkouška rázem v ohybu. Princip, vliv vnějších podmínek, Vidalova křivka - přechodová teplota. - Zkoušky tečení a únavy. - Přehled technologických a nedestruktivních zkoušek. Cvičení: 1. Úvodní cvičení. 2. Krystalografie. 3. Experimentální metody rtg. strukturní fázové analýzy. 4. Experimentální metody elekktronové mikroskopie. 5. Výpočetní metody v pružně napjatém tělese. 6. Fyzikální základy plastické deformace. 7. Dislikační reakce v mřížkách kovů. 8. Normy ve zkušebnictví. 9. Provedení tahové zkoušky. 10. Test. Provedenízkoušky rázem v ohybu. 11. Hodnocení zkoušek únavy a tečení. 12. Provedení zkoušek tvrdosti. Technologické zkoušky. 13. Nedestruktivní zkoušky. 14. Zápočty.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 15  0 3
                Written exam Written test 20  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 40  0 3
                Oral Oral examination 25  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Foundry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R015) Metalurgie neželezných kovů (06) Metalurgy of non-ferrous Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming (05) Material Forming P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Foundry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R015) Metalurgie neželezných kovů (06) Metalurgy of non-ferrous Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Foundry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R015) Metalurgie neželezných kovů (06) Metalurgy of non-ferrous Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Foundry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R015) Metalurgie neželezných kovů (06) Metalurgy of non-ferrous Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Foundry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R015) Metalurgie neželezných kovů (06) Metalurgy of non-ferrous Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.