636-0704/05 – Mechanické vlastnosti a zkoušení kovů ()

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity6
Garant předmětudoc. RNDr. Lubomír Čížek, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Lubomír Čížek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1I50 doc. RNDr. Lubomír Čížek, CSc.
FIL40 Ing. František Filuš
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět se zabývá studiem základních mechanických vlastností jako jsou pružnost, pevnost, plasticita, odolnost proti křehkému porušení, jejich vztahem ke struktuře a zpracování materiálů, zejména kovů. V další části jsou posluchači seznámeni se základními zkušebními metodami v souladu s příslušnými normami. Posluchači jsou rovněž seznámeni s jejich zařazením do systému řízení jakosti podle ISO a EURO norem. Předmět navazuje na přírodně vědní a obecný inženýrský základ.

Povinná literatura:

1. Čížek, L.: Praktikum ze zkoušení kovů I, II, III, Skripta VŠB, 1991. 2. Veles, P.: Mechanické vlastnosti a skúšanie kovov, ALFA/SNTL, Bratislava, 1985. 3. Kratochvíl, P. a kol.: Úvod do fyziky kovů I, SNTL/ALFA, Praha, 1984.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: - Úvod do předmětu. Význam zákl. pojmů: jakost, vlastnost, rozdělení vlastností a zkušebních metod. - Mřížky, Millerovy a Miller-Braveho indexy, vrstvení rovin, druhy projekcí (stereografická), poruchy mřížky, základy difuze. - Základy rentgenografie. Vznik a rozdělení rtg. záření, absorbce, působení rtg. záření a hmoty - difrakce, Braggova rovnice, intenzita rtg. záření-faktory, exp. metody rtg. analýzy (Debye-Scherrerova, Laueho (na odraz, na průchod), stanovení pnutí (rozdělení pnutí - pnutí I, II a III druhu a jejich vliv na difrakční linie). Základy elektronové mikroskopie. - Elastické vlastnosti. Definice napětí, deformace, stavu napjatosti (víceosý stav nap., tenzor napětí a deformace), Hookův zákon, energie pružné deformace, isotropní těleso. - Mezní stavy materiálů (Rozdělení, výpočet ideálního napětí plastického a křehkého porušení). - Základy teorie dislokací. Definice, rozdělení disl. podle velikosti Burgersova vektoru, jeho polohy k disl. čáře. Napěťové pole, energie disl., pohyb disl., Frank-Readův zdroj. Plastická def. z hlediska aplikace dislokač. mechanismu. Zpevnění materiálů - Lom v neideální mřížce. Griffithovo kritérium a jeho Febeck-Orowanova modifikace, disl. modely zárodků trhlin. - Tahová zkouška. Def. a stanovení meze kluzu a pevnosti, tažnosti a kontrakce, rovnoměrná a nerovnoměrná deformace, konvenční (smluvní) diagram tahové zk., záv. skutečné napětí - skutečná deformace. - Zkoušky trvrdosti. Definice tvrdosti, přehled a principy používaných zkoušek. - Zkouška rázem v ohybu. Princip, vliv vnějších podmínek, Vidalova křivka - přechodová teplota. - Zkoušky tečení a únavy. - Přehled technologických a nedestruktivních zkoušek. Cvičení: 1. Úvodní cvičení. 2. Krystalografie. 3. Experimentální metody rtg. strukturní fázové analýzy. 4. Experimentální metody elekktronové mikroskopie. 5. Výpočetní metody v pružně napjatém tělese. 6. Fyzikální základy plastické deformace. 7. Dislikační reakce v mřížkách kovů. 8. Normy ve zkušebnictví. 9. Provedení tahové zkoušky. 10. Test. Provedenízkoušky rázem v ohybu. 11. Hodnocení zkoušek únavy a tečení. 12. Provedení zkoušek tvrdosti. Technologické zkoušky. 13. Nedestruktivní zkoušky. 14. Zápočty.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 15  0 3
                Písemka Písemka 20  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 25  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Nauka o kovech P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Nauka o kovech P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Nauka o kovech P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Nauka o kovech P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Nauka o kovech P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.