636-0704/07 – Mechanical Properties and Testing of Metals ()

Gurantor departmentDepartment of Material EngineeringCredits6
Subject guarantordoc. RNDr. Lubomír Čížek, CSc.Subject version guarantordoc. RNDr. Lubomír Čížek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
C1I50 doc. RNDr. Lubomír Čížek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Classification of the mechanical properties, stress, strain, limited states, elasticity, plasticity, dislocations models, strenghtening of materials, fracture. Principal methods of testing - tensile test, impact test, hardness test. Fatigue. Creep. Technological and non-destructive testing. X-ray analyses.

Compulsory literature:

1. Čížek, L.: Praktikum ze zkoušení kovů I, II, III, Skripta VŠB, 1991. 2. Veles, P.: Mechanické vlastnosti a skúšanie kovov, ALFA/SNTL, Bratislava, 1985. 3. Kratochvíl, P. a kol.: Úvod do fyziky kovů I, SNTL/ALFA, Praha, 1984.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: - Úvod do předmětu. Význam zákl. pojmů: jakost, vlastnost, rozdělení vlastností a zkušebních metod.- Mřížky, Millerovy a Miller-Braveho indexy, vrstvení rovin, druhy projekcí (stereografická), poruchy mřížky, základy difuze. - Základy rentgenografie. Vznik a rozdělení rtg. záření, absorbce, působení rtg. záření a hmoty - difrakce, Braggova rovnice, intenzita rtg. záření- faktory, exp. metody rtg. analýzy (Debye-Scherrerova, Laueho (na odraz, na průchod), stanovení pnutí (rozdělení pnutí - pnutí I, II a III druhu a jejich vliv na difrakční linie). Základy elektronové mikroskopie. - Elastické vlastnosti. Definice napětí, deformace, stavu napjatosti (víceosý stav nap., tenzor napětí a deformace), Hookův zákon, energie pružné deformace, isotropní těleso. - Mezní stavy materiálů (Rozdělení, výpočet ideálního napětí plastického a křehkého porušení). - Základy teorie dislokací. Definice, rozdělení disl. podle velikosti Burgersova vektoru, jeho polohy k disl. čáře. Napěťové pole, energie disl., pohyb disl., Frank-Readův zdroj. Plastická def. z hlediska aplikace dislokač. mechanismu. Zpevnění materiálů- Lom v neideální mřížce. Griffithovo kritérium a jeho Febeck-Orowanova modifikace, disl. modely zárodků trhlin. - Tahová zkouška. Def. a stanovení meze kluzu a pevnosti, tažnosti a kontrakce, rovnoměrná a nerovnoměrná deformace, konvenční (smluvní) diagram tahové zk., záv. skutečné napětí - skutečná deformace. - Zkoušky trvrdosti. Definice tvrdosti, přehled a principy používaných zkoušek. - Zkouška rázem v ohybu. Princip, vliv vnějších podmínek, Vidalova křivka - přechodová teplota. - Zkoušky tečení a únavy. - Přehled technologických a nedestruktivních zkoušek.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Quality Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Iron Making and Coke Making (01) Iron Making and Coke Making K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming (05) Material Forming K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Foundry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (3904R020) Thermal Engineering and Environment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner