636-0721/02 – Heat Treatment ()

Gurantor departmentDepartment of Material EngineeringCredits4
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Jaroslav SojkaSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Jaroslav Sojka
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1991/1992Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SOJ33 prof. Dr. Ing. Jaroslav Sojka
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The subject is devoted to the technology of the heat treatment of steels, cast irons and some non-ferrous metals. It is focused on the individual steps of heat treatments, the principles of equilibrium and non-equilibrium heat treatments are distinguished. Beyond of classical volume heat treatments, the attention is also paid to the thermo-chemical and thermo- mechanical heat treatments.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Fyzikálně metalurgická podstata tepelného zpracování kovových materiálů; podstata ovlivnění pevnostních a technologických vlastností, rozdělení tepelných zpracování. 2. Ohřev ocelí pro tepelné zpracování, teplotní cyklus ohřevu, technologické zásady ohřevu, Biottovo kritérium, vznik pnutí při ohřevu,stanovení parametrů ohřevu těles jednoduchých geometrických tvarů. 3. Ochlazování v průběhu tepelného zpracování ocelí, diagramy IRA, ARA, rovnovážná vs nerovnovážná tepelná zpracování. 4. Žíhání ocelí, základní rozdělení, jednotlivé druhy žíhání bez překrystalizace a s překrystalizací; teplotní cykly jednotlivých způsobů žíhání, výsledné struktury a vlastnosti. 5-7. Kalení ocelí; jednotlivé druhy kalení, kalicí prostředí - charakteristiky, vliv na vlastnosti ocelí. Kalitelnost, prokalitelnost - způsoby stanovení. Využití diagramů IRA, ARA. Popouštění ocelí - podstata, teplotní cykly popouštění. Povrchové kalení. 8-9. Termochemické zpracování ocelí. Obecně platné principy - disociace, adsorpce, absorbce, difuze. Zakladní reakce při cementaci, technologické postupy, tepelné zpracování, výsledné vlastnosti. Nitridace - základní reakce, technologie, vlastnosti. Nitrocementace. Difuzní pokovování. 10. Termomechanické tepelné zpracování. Podstata, základní technologické postupy, konečné vlastnosti. 11. Tepelná zpracování speciálních ocelí. Tepelná zpracování nerezavějících ocelí - austenitické oceli, martenzitické oceli. Martenzitické vytvrditelné oceli. 12. Tepelné zpracování neželezných kovů. Změny vlastností legováním a následným tepelným zpracováním. Princip vytvrzování neželezných kovů. Stárnutí. 13. Tepelné zpracování litin. Uhlík v litinách. Krystalizace litin. Bílé a šedé litiny. Tepelná zpracování bílých a grafitických litin. Temperovaná litina Tvrzená litina. Tvárná litina. 14. Závěr, shrnutí významu tepelného zpracování kovových materiálů. Cvičení: 1. Seznámení s náplní cvičení, odbornou literaturou, bezpečností práce. 2. Základní charakteristiky tepelných zpracování, vliv materiálu, rovnovážná - nerovnovážná tepelná zpracování. 3. Ohřev ocelí - hlavní zásady ohřevu, stanovení základních charakteristik ohřevu. 4-5. Prokalitelnost ocelí - základní pojmy, hlavní způsoby stanovení prokalitelnosti - experimentálně - U -křivky, Jominyho zkouška; výpočtem. 6-7. Využití diagramů IRA a ARA v praxi tepelného zpracování, příklady diagramů pro uhlíkové, nízko a středně legované oceli; práce s diagramy, určení kritických rychlostí ochlazování, odhad mikrostruktury aj. 8-9. Konstrukce ARA diagramů oceli - způsoby získání ARA diagramů, princip dilatometrických měření, ochlazovací křivky, využití strukturního rozboru. 10-11. Chemicko tepelné zpracování - cementace, rovnováha v systémech CO/CO2, CH4/H2, tepelné zpracování po cementaci. 12-13. Komplexní návrh tepelného zpracování součástí daných rozměrů z materiálu dané jakosti s cílem dosáhnout zadaných vlastností. 14. Zhodnocení cvičení a zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Metal Science P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Metal Science P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Metal Science P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Metal Science P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Metal Science P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner