636-0724/02 – Corrosion Tests ()

Gurantor departmentDepartment of Material EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1991/1992Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BLA20 RNDr. Marie Blahetová, Ph.D.
LAS40 doc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Corrosion testing contains observation, verification and evaluation of a corrosion of materials and products, including corrosion protection in conformity with the standards and regulations. In this subject are lectured and trained the basic knowledge of chemical and electrochemical corrosion, the main forms of corrosion, internal and external corrosion factors.

Compulsory literature:

1. Bartoň, K., Smrček, K.: Metody zkoušení korozní odolnosti materiálů, SNTL, Praha, 1966. 2. Bartoníček, R.: Navrhování protikorozní ochrany. SNTL, Praha, 1980. 3. Černý, M. aj.: Korozní vlastnosti kovových konstrukčních materiálů. SNTL, Praha 1984 4. Číhal, V.: Mezikrystalová koroze ocelí a slitin. SNTL-ELSEVIER, Praha, Amsterdam, 1984

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Význam koroze z hlediska ekonomických ztrát a nákladů na ochranu proti korozi. Důvody pro zkoušení koroze. Základní pojmy a definice, heterogenní reakce na korodujícím materiálu. 2. Chemická koroze, termodynamika, mechanismy a kinetika korozních dějů, koroze v oxidačních nebo redukčních atmosférách, v nevodivých kapalinách. Žáruvzdorné materiály. 3. Polarizační a depolarizační děje při elektrochemické korozi, spřažené reakce a výměnné proudy, Faradayovy zákony, aktivita, pasivita a transpasivita, diagramy Pourbaixe. 4. Druhy koroze a jejich výskyt podle podmínek, koroze rovnoměrná a místní, strukturně závislé druhy koroze. Koroze bodová, štěrbinová, mezikrystalová, korozní praskání a korozní únava. 5. Protikorozní ochrany, volba materiálu, korozní odolnost kovů a slitin, korozivzdorné oceli – rozdělení podle chemického složení a struktury. 6. Úprava korozního prostředí, inhibitory a stimulátory koroze, elektrochemické ochrany – katodová a anodová, vhodná konstrukční řešení. 7. Ochranné povlaky – pasivní vrstvy, konverzní povlaky, chemické a elektrochemické pokovování, plátování, vykládání, organické povlaky – nátěry plasty, pryže. 8. Zkoušení odolnosti proti korozi – normované zkoušky podle ISO, EN, ASTM, ČSN pro různé materiály a druhy koroze. Rozdělení korozních zkoušek, metod a postupů. 9. Zkoušky atmosférické koroze, korozní stanice v různých podmínkách, sledované klimatické činitelé a parametry, zrychlené laboratorní (expoziční a elektrochemické) zkoušky, 10. Sledování a hodnocení náchylnosti k chemické korozi v plynech – gravimetrická metoda, metalografická pozorování, stanovení tloušťky a defektnosti vrstev, ochranných povlaků. 11. Elektrochemické polarizační metody – potenciostatické, potenciodynamické, galvanostatické apod., stanovení korozního potenciálu a proudu, polarizační odpor, srovnání odolnosti slitin. 12. Zkoušení místních druhů koroze – bodové, štěrbinové, mezikrystalové, korozního praskání, korozní únavy; spolupůsobení mechanických vlivů - třecí koroze, eroze, tribokoroze. 13. Zkoušky protikorozních ochran – nátěry a různé povlaky, stanovení jejich tloušťky, přilnavosti, pnutí, korozní odolnosti. 14. Provozní zkoušky (in situ) a monitorování koroze, přímé a nepřímé metody, nedestruktivní zkoušky, svědečné vzorky a programy. Příklady a poučení z poškozených zařízení v praxi. Cvičení: 1. Úvodní informace o korozním zkušebnictví, seznámení s laboratorní prací, bezpečnost práce. 2. Elektrochemická koroze – základní výpočty, Faradayovy zákony. 3. Elektrodový potenciál, pH prostředí, Pourbaix diagramy (E-pH). 4. Normované korozní zkoušky, laboratorní, zrychlené, nepřímé a další. 5. Určení rychlosti koroze z množství vyloučeného vodíku při korozi s vodíkovou depolarizací. 6. Úprava prostředí, stanovení účinnosti inhibitorů koroze. 7. Stanovení tloušťky kovového povlaku snímací metodou. 8. Galvanické povlaky z různých lázní podle návodů (niklování). 9. Příprava a zkoušení ochranných nátěrů. 10. Zkoušky atmosférické koroze – zrychlené laboratorní 11. Zkoušení, bodové, štěrbinové a mezikrystalové koroze, korozního praskání 12. Filmy a video s korozní problematikou. 13. Přednesení referátů s využitím odborné literatury z oblasti koroze. 14. Zápočtové cvičení

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Project Project 30  0
                Other task type Other task type 10  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Written examination Written examination 50  0
                Oral Oral examination 10  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Metal Science P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Metal Science P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Metal Science P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Metal Science P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Metal Science P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner