636-0727/02 – Standardization and Principles of Testing (NZZ)

Gurantor departmentDepartment of Material EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Miloslav Jakob, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Miloslav Jakob, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1993/1994Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAK03 doc. Ing. Miloslav Jakob, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Making an audience familiar with the integral part of the products rating in the system of their flow from manufacturers to customers and with the whole complex of activities, that are directly following the main one, whitch is the testing of their character. Measurement and calibration. Certification of personal, product and quality system. Certification in the test and calibration laboratories. Qualification of the test laboratories, accreditation including. Conformity assessment both the regulated and the non-regulated areas.Validation of test, analytical and calibratted methods wie a key to testing quality. Technical standardisation and working in the national organisation CSNI, International Organisation for Standardisation ISO and both by the European standardisation bodies CEN and CENELEC.

Compulsory literature:

JAKOB,M.: Zkoušení, zkušebnictví a technická normalizace. ES VŠB-TUO, Ostrava, 1997

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Téma 1. Základy zkušebnictví Vymezení pojmů: zkoušení, zkušebnictví, aprobace, akreditace, autorizace, definice jednotlivých metod zkoušení. Činnost zkušeben do roku 1980. Původní EOTC - Evropská organizace pro zkoušení a certifikace, současná EOTC - Evropská organizace pro hodnocení shody. EUROLAB, EURACHEM. Téma 2. Kalibrace a metrologie Měření. Seřizování zkušební techniky. Ověřování přímé a nepřímé. Organizace metrologie v ČR – ČMI. Téma 3. Certifikace, úvod a rozbor Certifikace systému zabezpečování jakosti. Certifikace personálu. Certifikace výrobků. Certifikace ve zkušebnách. Rozvoj certifikace v České republice. Téma 4. Zabezpečování jakosti zkušebních činností Analýza jakosti, zkušební postupy, instrukce jakosti, příručka jakosti. Inspekce jakosti. Téma 5. Akreditace ILAC – Světová organizace pro kooperaci akreditačních organizací. EA - Evropská organizace pro kooperaci akreditačních organizací. Český národní akreditační orgán: ČIA - Český institut pro akreditaci, o.p.s. Vztahy mezi českým NAO a nadnárodními orgány Téma 6. Hodnocení zkušeben Specifické podmínky činnosti zkušeben. Hodnocení zkušeben v rámci evropských přístupů. Hodnocení zkušeben v ČR. Navrhované současné hodnocení zkušeben. Téma 7. Postavení zkušeben v systému trhu. Rozdělení zkušeben ČR podle stupně a významnosti. Příklady dělení zkušeben podle jejich hodnocení. Evropské přístupy. Rozdílnosti. Odstraňování nedostatků zjištěných analýzou. Téma 8. České zkušebnictví Czecholab - Sdružení českých zkušebních organizací: SČZL, AAAO a SZV. Překážky obchodu. Technické překážky obchodu. Zkušebny jako možný zdroj technických překážek. Odstraňování technických překážek obchodu ve zkušebnách. Modernizace zkušeben. Téma 9. Modulární pojetí hodnocení shody Rozhodnutí Rady Evropského společenství o modulárním pojetí hodnocení výrobků. Značka shody podle evropských direktiv. Postupy posuzování shody ve směrnicích technické harmonizace. Moduly posuzování shody - evropský přístup. Zákon 22/97 Sb. Technické požadavky na výrobky Téma 10. Validace Úloha validace při odstraňování technických překážek obchodu Postupy validace. Schválení zkušebních postupů validací a její způsobilost. Použití referenčních materiálů v procesu validace. Úloha validace v rámci akreditací a význam koncepce validace. Vztahy validace a normalizace z pohledu mezinárodních norem. Zpracování návodů pro validační postupy v různých sektorech. Validace ve zkušebnách ČR Téma 11. Nejistoty zkoušení a jejich vyhodnocování. Základní pojmy. Nejistoty při zkoušení a při měření. Stanovení nejistot při chemických analýzách. Stanovení nejistot u zkoušek tahem. Stanovení nejistot u zkoušek rázem v ohybu. Hodnocení nejistot při zkouškách tvrdostí. Téma 12. MPZ – mezilaboratorní porovnávací zkoušky. Organizace MPZ a MMPZ. Pilotní pracoviště. Zajišťování referenčních materiálů. Způsoby vyhodnocování výsledků. Závěry z MPZ ve vztahu k NAO. Téma 13. Základy technické normalizace ČSNI - Český normalizační institut. ISO - Mezinárodní normalizační organizace. Evropské normalizace - CEN / CENELEC / ETSI. Téma 14. Příklady významných národních normalizačních systémů. Německá normalizace - DIN. Normalizace v USA. Přípravné období ČSNI pro legislativní harmonizaci s ES. Zhodnocení stavu legislativy k danému aktuálnímu termínu. Cvičení: 1. Práce s technickou normou 2. Porovnání rozdílu mezi normovanou činností a vlastním návrhem zkušebního postupu. 3. Výpočet nejistoty jednoduchého měření délky. 4. Výpočet nejistoty jednoduchého zkušebního postupu. 5. Popis významných prvků činnosti skutečně fungující výrobní zkušebny po její prohlídce. 6. Zhodnocení materiálů popisujících prvky zabezpečení jakosti uvedené zkušebny. 7. Návrh na zlepšení činnosti této zkušebny.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 15  0
                Written exam Written test 20  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 40  0
                Oral Oral examination 25  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner