636-0728/02 – Defectoscopy (Def)

Gurantor departmentDepartment of Material EngineeringCredits6
Subject guarantordoc. RNDr. Lubomír Čížek, CSc.Subject version guarantordoc. RNDr. Lubomír Čížek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1991/1992Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
C1I50 doc. RNDr. Lubomír Čížek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

During course is to present physical basics of testing methods esp. in testing of materials. Further to interpretation of principles of testing method appropriate is to be demostrate specific testing methods in metallurgy, make an ouline of basics of application, knowledge, experience, testing equipment, calibration and standardization of testing methods and recording the results.

Compulsory literature:

1. SNT-TC-1A, vyd. 1996 (osnovy) 2. Veles,P.: Mechanické vlastnosti a zkoušení kovů, ALFA/SNTL, Bratislava 1985 3. Elbel a kol.: Vady odlitků ze slitin železa, MATECS Brno 1992 4. Studijní příručky pro Level III pro RT,MT,UT, PT, ET, LT, NRT; ASNT 5. NDT Handbooks díl 1(LT), 2(PT), 3(RT), 4(ET), 5 (AET), 6(MT), 7(UT), 8 (VT

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: - zkoušení vizuální - zkoušení radiografické, neutron. radiografie - zkoušení elektromagnetické (magnetické práškové a vířivými proudy) - zkoušení ultrazvukové - zkoušení penetrační - zkoušení akustickou emisí - zkoušení těsnosti (bublinkani, změnami tlaku a heliovým hledačem netěsností) - zkoušení infračerveným záření, a další metody NDT Pro každou z výše uvedených metod bude uvedeno: 1. Rozsah použitelnosti metody zkoušení 2. Souvisicí a použité dokumenty a standardy. 3. Kvalifikace personálu 4. Pro jaké materiály, výrobky, tloušťky,typy svarů nebo zkušební objemy je konkrétní metoda zkoušení použitelná. 5. Z jakého povrchu, s jakým stavem/úpravou povrchu, evt. přes jaké vazební prostředí materiál zkoušet. 6. Zařazení zkoušení (kdy), v jakém rozsahu se zkouší, jakým směrem nebo úhlem skenování. 7. Zkušební metoda, způsob nebo technika zkoušení, zkušební zařízení: (přistroj - sondy – frekvence/rozměry čidla nebo měniče - úhel/ resp. typ vlnění). 8. Speciální zařízení (v případě potřeby) – jakou rychlostí se zkouší. 9. Popis kalibrace zkušebního systému/zařízení před a během zkoušení, (měrka, způsob - technika kalibrace, kalibrační vada - reflektor, jaký druh záznamu o kalibraci se připravuje a jak se pořizuje). 10. Posuzování a hodnocení indikací, jaké jsou normy přípustnosti indikací nebo vad. 11. Data, která nutno zaznamenávat, náčrtek indikací, protokol o zkoušení. 12. Čištění po zkoušce (v případě potřeby). 13. Poznámky. Cvičení: - Zkoušení vizuální: Jaegrův test, Ishiharův test. Měřicí lupa, posuvné měřidlo, mikrometr. Metody matematicko-statistické analýzy. Zpracování výsledků měření, ruční čárkovací metoda, kalkulačka, PC. - Zkoušení radiografické, neutron. radiografie: Zpracování radiografických filmů. Negatoskop k prohlížení radiogramů. Standardní vzorové radiogramy svarů, odlitků. - Zkoušení elektromagnetické (magnetické práškové a vířivými proudy): Magnetizační jha, magnetické prášky, usazovací nádobka, Bertholdova a koláčová měrka. Referenční fotografie magnetopráškových indikací vad železných odlitků dle ASTM E 125-63, fotografie v ASTM E 709. - Zkoušení ultrazvukové: Ultrazvukový defektoskop, přímá a úhlová sondy. Měrka K1 a K2. - Zkoušení penetrační: Penetrační rodina, Al blok. - Zkoušení akustickou emisí: Jen na záznamu indikací akustické emise. - Zkoušení těsnosti (bublinkani, změnami tlaku a heliovým hledačem netěsností): Exkurze na pracovišti (vakuový box, heliový hledač netěsností (čichač). - Zkoušení infračerveným zářením, a další metody NDT: Jen na prospektech a fotografiích (tepl. kamera) Provádění měření tloušťky ultrazvukovými tloušťkoměry.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 15  0
                Written exam Written test 20  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 40  0
                Oral Oral examination 25  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner