636-0805/01 – Koroze a protikorozní ochrana (KPO)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BYS06 doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc.
KRA58 Ing. Martin Kraus, Ph.D.
LAS40 doc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Aplikovat, kombinovat a syntetizovat poznatky z přirodovědných a technických předmětů v rámci komplexního oboru koroze a ochrana materiálu. Rozšířit a prohloubit poznatky z předmětu základy koroze kovů. Poznat a integrovat základní způsoby protikorozní ochrany, hlavně volbou materiálu a úpravami povrchu, včetně využití moderních technologií. Získat přehled o zkoušení,monitorování a hodnocení koroze i protikorozní ochrany.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Koroze způsobuje nežádoucí změny a poškozování materiálů (výrobků, konstrukcí, zařízení), hlavně elektrochemickými reakcemi. Studium koroze má komplexní charakter a navazuje na předchozí znalosti z chemie, fyziky, nauky o materiálu a technologie. V rámci předmětu získává posluchač teoretické i praktické poznatky o výskytu korozních dějů, jejich termodynamice a kinetice, a také o způsobech protikorozní ochrany, zejména v podmínkách atmosféry a ve vodních prostředích. Pozornost je dále věnována lokálním druhům koroze: bodové, štěrbinové, mezikrystalové; koroznímu praskání a korozní únavě. V oblasti chemické koroze jsou probrány specifické druhy koroze v plynech za vyšších teplot, včetně poškození vodíkem. Studium protikorozních ochran je zaměřeno na volbu vhodného materiálu s ohledem na agresivitu prostředí, dále na úpravy povrchu, elektrické (katodické) ochrany, inhibitory i konstrukční řešení. Posluchač je také seznámen s normovanými postupy a zásadami pro zkoušení a hodnocení odolnosti materiálů proti korozi.

Povinná literatura:

1. Bartoníček,R. a kol.: Koroze a protikorozní ochrana, ACADEMIA, Praha 1966. 2. Černý,M. a kol.: Korozní vlastnosti kovových konstrukčních materiálů, SNTL, Praha 1984, 264 s. 3. Číhal, V.: Korozivzdorné oceli a slitiny. ACADEMIA – ČMT, Praha 1999, 437 s 4. Mohyla M.: Technologie povrchových úprav kovů. FS VŠB-TU Ostrava, 1995, 150 s.

Doporučená literatura:

1. Kreibich V., Hoch K.: Koroze a technologie povrchových úprav. Skripta FS ČVUT Praha, 1984, 270 s. 2. Bartoníček, R.: Navrhování protikorozní ochrany. SNTL, Praha 1980 3. Číhal,V.: Mezikrystalová koroze ocelí a slitin. SNTL, Praha, 1984, 355 s. 4. Doležel, B.: Odolnost plastů a pryží. SNT"L, Praha, 1981.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování protokolů, řešení zadaných úloh,

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: - Zopakování názvosloví a hlavních poznatků z předmětu „základy koroze kovů“, vliv koroze na životnost a spolehlivost výrobků a zařízení, ekonomická a ekologická hlediska. - Elektrochemická koroze kovových materiálů, teorie spřažených reakcí, polarizační a depolarizační děje, vnitřní a vnější činitelé při korozi materiálů, korozní diagramy. - Koroze a protikorozní ochrana technicky významných kovů a slitin (Fe,Ni, Cu, Al, Mg,Ti), diagramy E-pH, rychlosti koroze, metalografické hodnocení korozního napadení. - Vytváření a nanášení kovových povlaků, elektrochemické pokovování, difúzní vrstvy. - Katodická ochrana, problematika ochrany úložných zařízení (potrubí), bludné proudy, izolace. - Vliv prostředí na degradaci plastů (nasákavost, oxidace, zkřehnutí, záření). - Koroze betonu, základní druhy, koroze ocelové výztuže v betonu, ochrany ve stavebnictví. - Technologie nanášení ochranných nátěrových systémů, hodnocení jejich vlastností. - Chemická koroze v nevodivých prostředích (organických kapalinách), oxidace za vyšší teploty a žárovzdorné materiály, vlivy redukčních atmosfér, vodíkové zkřehnutí a praskání. - Žárové nástřiky a jejich průmyslové využití, principy, přídavné materiály, používaná zařízení, vlastnosti a zkoušení povlaků, stanovení tloušťky povlaků a vrstev. - Moderní technologie nanášení ochranných povlaků - PVD, CVD, plazmově podporované metody, iontová implantace, nanotechnologie. - Zkoušení protikorozní ochrany podle ČSN, ISO, EN, ASTM, vybrané metody. - Provozní zkoušky a monitorování koroze, přímé a nepřímé metody, nedestruktivní zkoušky, příklady poškozených zařízení, poznatky a zkušenosti z praxe. - Použití norem, tabulek, databází a počítačových programů pro řešení korozních problémů a navrhování protikorozní ochrany. Cvičení: Úvodní informace, literatura, bezpečnost práce v laboratoři koroze. Základy elektrochemie: elektrodový potenciál, Faradayovy zákony - teorie, výpočty Diagramy E-pH (Pourbaix) – výpočty, konstrukce, příklady. Zadání seminární práce. Stanovení rychlosti koroze (Zn) množstvím vyloučeného vodíku. Vliv některých faktorů na velikost aktivního povrchu hliníku s ochrannou vrstvou. Inhibitory koroze, stanovení účinnosti inhibitorů. Expoziční zkoušky v komorách. Galvanické pokovování – poniklování, stanovení tloušt´ky povlaků. Nátěrové systémy jejich zkoušení. Vybrané zkoušky jakosti korozní ochrany. Elektrochemické metody zkoušení koroze, měření a hodnocení polarizačních křivek. Lokální druhy koroze: bodová, štěrbinová, korozní praskání – experimentální práce. Mezikrystalová koroze: expoziční, ponorové a elektrochemické zkoušky (EPR). Filmy a video s problematikou koroze a protikorozní ochrany Prezentace zadaných seminárních prací. Zápočtové cvičení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 25  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 15  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T030) Technické materiály P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMMI 2017/2018 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2016/2017 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2015/2016 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI_N 2014/2015 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok

Hodnocení Výuky2010/2011 letní