636-0805/02 – Koroze a protikorozní ochrana (KPO)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAS40 doc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Aplikovat, kombinovat a syntetizovat poznatky z přirodovědných a technických předmětů v rámci komplexního oboru koroze a ochrana materiálu. Rozšířit a prohloubit poznatky z předmětu základy koroze kovů. Poznat a integrovat základní způsoby protikorozní ochrany, hlavně volbou materiálu a úpravami povrchu, včetně využití moderních technologií. Získat přehled o zkoušení,monitorování a hodnocení koroze i protikorozní ochrany.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Koroze způsobuje nežádoucí změny a poškozování materiálů (výrobků, konstrukcí, zařízení), hlavně elektrochemickými reakcemi. Studium koroze má komplexní charakter a navazuje na předchozí znalosti z chemie, fyziky, nauky o materiálu a technologie. V rámci předmětu získává posluchač teoretické i praktické poznatky o výskytu korozních dějů, jejich termodynamice a kinetice, a také o způsobech protikorozní ochrany, zejména v podmínkách atmosféry a ve vodních prostředích. Pozornost je dále věnována lokálním druhům koroze: bodové, štěrbinové, mezikrystalové; koroznímu praskání a korozní únavě. V oblasti chemické koroze jsou probrány specifické druhy koroze v plynech za vyšších teplot, včetně poškození vodíkem. Studium protikorozních ochran je zaměřeno na volbu vhodného materiálu s ohledem na agresivitu prostředí, dále na úpravy povrchu, elektrické (katodické) ochrany, inhibitory i konstrukční řešení. Posluchač je také seznámen s normovanými postupy a zásadami pro zkoušení a hodnocení odolnosti materiálů proti korozi.

Povinná literatura:

1. Bartoníček,R. a kol.: Koroze a protikorozní ochrana, ACADEMIA, Praha 1966. 2. Černý,M. a kol.: Korozní vlastnosti kovových konstrukčních materiálů, SNTL, Praha 1984, 264 s. 3. Číhal, V.: Korozivzdorné oceli a slitiny. ACADEMIA – ČMT, Praha 1999, 437 s 4. Mohyla M.: Technologie povrchových úprav kovů. FS VŠB-TU Ostrava, 1995, 150 s.

Doporučená literatura:

1. Kreibich V., Hoch K.: Koroze a technologie povrchových úprav. Skripta FS ČVUT Praha, 1984, 270 s. 2. Bartoníček, R.: Navrhování protikorozní ochrany. SNTL, Praha 1980 3. Číhal,V.: Mezikrystalová koroze ocelí a slitin. SNTL, Praha, 1984, 355 s. 4. Doležel, B.: Odolnost plastů a pryží. SNT"L, Praha, 1981.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování protokolů, řešení zadaných úloh,

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: - Zopakování názvosloví a hlavních poznatků z předmětu „základy koroze kovů“, vliv koroze na životnost a spolehlivost výrobků a zařízení, ekonomická a ekologická hlediska. - Elektrochemická koroze kovových materiálů, teorie spřažených reakcí, polarizační a depolarizační děje, vnitřní a vnější činitelé při korozi materiálů, korozní diagramy. - Koroze a protikorozní ochrana technicky významných kovů a slitin (Fe,Ni, Cu, Al, Mg,Ti), diagramy E-pH, rychlosti koroze, metalografické hodnocení korozního napadení. - Vytváření a nanášení kovových povlaků, elektrochemické pokovování, difúzní vrstvy. - Katodická ochrana, problematika ochrany úložných zařízení (potrubí), bludné proudy, izolace. - Vliv prostředí na degradaci plastů (nasákavost, oxidace, zkřehnutí, záření). - Koroze betonu, základní druhy, koroze ocelové výztuže v betonu, ochrany ve stavebnictví. - Technologie nanášení ochranných nátěrových systémů, hodnocení jejich vlastností. - Chemická koroze v nevodivých prostředích (organických kapalinách), oxidace za vyšší teploty a žárovzdorné materiály, vlivy redukčních atmosfér, vodíkové zkřehnutí a praskání. - Žárové nástřiky a jejich průmyslové využití, principy, přídavné materiály, používaná zařízení, vlastnosti a zkoušení povlaků, stanovení tloušťky povlaků a vrstev. - Moderní technologie nanášení ochranných povlaků - PVD, CVD, plazmově podporované metody, iontová implantace, nanotechnologie. - Zkoušení protikorozní ochrany podle ČSN, ISO, EN, ASTM, vybrané metody. - Provozní zkoušky a monitorování koroze, přímé a nepřímé metody, nedestruktivní zkoušky, příklady poškozených zařízení, poznatky a zkušenosti z praxe. - Použití norem, tabulek, databází a počítačových programů pro řešení korozních problémů a navrhování protikorozní ochrany. Cvičení: Úvodní informace, literatura, bezpečnost práce v laboratoři koroze. Základy elektrochemie: elektrodový potenciál, Faradayovy zákony - teorie, výpočty Diagramy E-pH (Pourbaix) – výpočty, konstrukce, příklady. Zadání seminární práce. Stanovení rychlosti koroze (Zn) množstvím vyloučeného vodíku. Vliv některých faktorů na velikost aktivního povrchu hliníku s ochrannou vrstvou. Inhibitory koroze, stanovení účinnosti inhibitorů. Expoziční zkoušky v komorách. Galvanické pokovování – poniklování, stanovení tloušt´ky povlaků. Nátěrové systémy jejich zkoušení. Vybrané zkoušky jakosti korozní ochrany. Elektrochemické metody zkoušení koroze, měření a hodnocení polarizačních křivek. Lokální druhy koroze: bodová, štěrbinová, korozní praskání – experimentální práce. Mezikrystalová koroze: expoziční, ponorové a elektrochemické zkoušky (EPR). Filmy a video s problematikou koroze a protikorozní ochrany Prezentace zadaných seminárních prací. Zápočtové cvičení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  21
        Zkouška Zkouška 65  30
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  21
        Zkouška Zkouška 65  30
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMT+9360 2022/2023 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT 2019/2020 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMT-nově akreditované-příprava 2019/2020 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMMI 2018/2019 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok