636-0810/01 – Technicko právní problémy inženýrské praxe (TPPIP)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Karel Matocha, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Karel Matocha, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAW01 RNDr. Miroslav Kawalec
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Popsat základní typy technicko-právních předpisů v ČR a EU. Popsat systém technické normalizace. Posoudit shodu výrobků. Definovat roli systému managementu jakosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Význam technicko-právních předpisů pro současnou společnost. Historický vývoj jednotlivých typů technicko-právních předpisů. Základní typy technicko-právních předpisů v České republice. Právní předpisy technického charakteru v EU. Realizace tzv. „Římských dohod“. Sytém a organizace technické normalizace v mezinárodním měřítku, v EU a v ČR. Zákon o technických požadavcích na výrobky. Zákon o bezpečnosti výrobků. Zákon o zodpovědnosti výrobce za škody způsobené vadou výrobku. Harmonizované normy.Posuzování shody výrobků. Systém managementu jakosti a jeho úloha při posuzování shody.

Povinná literatura:

l. Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění 2. Zákon č. 59/1998 Sb. o zodpovědnosti výrobce za škody způsobené vadou výrobku, v platném znění 3. Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků, v platném znění 4. Nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení (98/37/ES) 5. Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení (97/23/ES)

Doporučená literatura:

Poillot-Peruzetto, S. – Luby, M. – Svoboda, P. : Evropské právo a podnik, Linde Praha, a.s., Praha 2003

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: - Úvod do problematiky technicko-právních předpisů; význam technicko- právních předpisů pro současnou společnost, historický vývoj jednotlivých typů technicko-právních předpisů, základní typy technicko-právních předpisů v České republice. - Systém obecně závazných právních předpisů technického charakteru v ČR; pojetí a forma právních předpisů – zákony, nařízení vlády, vyhlášky, jejich význam pro ochranu veřejného zájmu, vztah mezi obecně závaznými právními předpisy technického charakteru a technickými normami. - Právní předpisy technického charakteru jako nástroj pro podporu a nikoli bariéra pro rozvoj mezinárodního obchodu a výzkum a vývoj nových produktů; harmonizace české legislativy s legislativou EU, tj. aplikace komunitárního práva do českého právního řádu z pohledu právních předpisů technického charakteru. - Právní předpisy technického charakteru v EU; primární právo EU, sekundární právo EU – nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení a stanoviska. - Směrnice EU jako nástroj regulace v oblasti technických požadavků. Právní závaznost pro členské státy EU, způsob aplikace do legislativy těchto států, vztah směrnic a evropských technických norem EN, harmonizované EN. - Systém a organizace technické normalizace v ČR. České technické normy ČSN, jejich právní nezávaznost, úloha Českého normalizačního institutu ČSNI, význam technických norem a jejich použití v obchodním styku. Možnost a způsob použití zrušených oborových norem. Podnikové normy, možnost a způsob jejich použití v obchodním styku. - Systém a organizace technické normalizace v EU, evropské technické normy EN, jejich aplikace do systému technických norem jednotlivých členských zemí EU, úloha výborů CEN a CENELEC. - Systém a organizace technické normalizace v mezinárodním měřítku, úloha organizací ISO a IEC, technické výbory, tvorba a schvalování nových norem. Specifika technické normalizace v USA ( standardy ASI, ASME, API aj.). - Posuzování shody výrobků v EU, aplikace tzv. „Římských dohod“, rozdělení výrobků do dvou základních skupin podle zbytkových provozních rizik, úloha směrnic EU při ochraně veřejného zájmu, modulární systém prokazování shody, harmonizovaná praxe v EU – 8 modulů prokazování shody, výrobková certifikace – certifikát typu výrobku, činnost autorizované osoby, značka shody CE, prohlášení o shodě. - Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění; účel a struktura zákona, realizace požadavků na ochranu veřejného zájmu pomocí nařízení vlády NV, stanovené výrobky, prokazování shody, úloha autorizovaných osob, notifikace autorizovaných osob. - Systém managementu jakosti a jeho úloha při prokazování shody; požadavky norem řady ISO 9000:2000, certifikace systému managementu jakosti, řádná funkce systému managementu jakosti jako předpoklad stabilní jakosti produktu, model excelence EFQM. - Zákon č. 59/1998 Sb. o zodpovědnosti výrobce za škody způsobené vadou výrobku v platném znění, zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků v platném znění. Cvičení: - Seznámení s pojmem ochrana veřejného zájmu, praktické příklady. - Obecně závazné právní předpisy technického charakteru v ČR – základní typy, jejich význam a rozdíly mezi nimi. - Technické normy jako předpisy, které nemají obecnou závaznost, typy technických norem používaných v ČR, příklady jejich použití v obchodním styk - Význam směrnic EU jako nástroje regulace v oblasti technických požadavků. Ochrana veřejného zájmu bez vytvoření bariéry pro mezinárodní obchod a pro výzkum a vývoj nových produktů.Způsob přejímání směrnic EU do české legislativy. - Řízení technické normalizace v ČR, funkce a pravomoci ČSNI, tvorba ČSN, pravidla pro aplikaci norem EU a norem ISO do systému technických norem v ČR. - Technická normalizace v EU, činnost výborů CEN a CENELEC, tvorba a vyhlašování harmonizovaných norem. - ISO a IEC, členství v těchto organizacích, tvorba mezinárodních norem, schvalovací proces, aplikace mezinárodních norem ISO a IEC v ČR. - Římské dohody; vysvětlení přístupu EU k výrobkům, rozděleným do dvou skupin podle zbytkových provozních rizik. Úloha směrnic EU a jednotných požadavků na prokazování shody s těmito směrnicemi – 8 modulů. - Praktické příklady postupů (modulů) prokazování shody výrobků v nařízeních vlády č. 24/2003 Sb. (směrnice 98/37/ES) pro strojní zařízení a č. 26/2003 Sb. (směrnice 97/23/ES) pro tlaková zařízení. - Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky (v platném znění); rozbor požadavků zákona, jeho změny v souvislosti se vstupem ČR do EU (např.paragraf 13b), příklady aplikace požadavků zákona. - Vysvětlení role systému managementu jakosti dle požadavků normy EN ISO 9001:2000 při prokazování shody výrobků se směrnicemi EU, zejména při výrobkové certifikaci – vystavení certifikátu typu výrobku autorizovanou osobou - Zhodnocení cvičení a zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T031) Diagnostika a design materiálů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.