636-0912/04 – Fyzikální metalurgie (FM)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Jaroslav SojkaGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Jaroslav Sojka
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SOJ33 prof. Dr. Ing. Jaroslav Sojka
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s těmi oblastmi metalurgie, jež bezprostředně vycházejí z fyzikálních principů, které se významnou měrou uplatňují, resp. projevují při důležitých metalurgických procesech a které zásadním způsobem ovlivňují strukturu a vlastnosti kovových materiálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je orientován na oblast difúzních dějů v pevném stavu; na mechanismy zpevnění uplatňující se v kovových materiálech; dále na segregační děje, zejména na procesy mikrosegregace a konečně na proces rekrystalizace kovových materiálů a související děje.

Povinná literatura:

ABBASCHIAN, R., L. ABBASCHIAN a R. E. REED-HILL. Physical metallurgy principles. 4. vyd. Stamford: Cengage Learning, 2009. ISBN 978-0-495-08254-5. PLUHAŘ, J. et al. Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu. Praha: SNTL, 1987. HUMPHREYS, F. J. a M. HATHERLY. Recrystallization and related phenomena. 2nd ed. Oxford: Elsevier, 2004. ISBN 0-08-044164-5. SMALLMAN, R. E a A. H. W. NGAN. Physical metallurgy and advanced materials. 7th ed. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2007. ISBN 978-0-7506-6906-1. D. E. LAUGHLIN a K. HONO. Physical Metallurgy. 5th. ed. Oxford: Elsevier, 2014. ISBN 978-0-444-59598-0.

Doporučená literatura:

JANOVEC, K. MACEK a P. ZUNA. Fyzikální metalurgie. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. ISBN 80-01-02935-2. LEJČEK, P. Grain boundary segregation in metals. Berlin: Springer, 2010. ISBN 978-3-642-12504-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška s písemnou přípravou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou žádné další zvláštní požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Difúze v pevném stavu – termodynamika difúzních dějů, základní mechanismy, difúze substitučních, resp. intersticiálních atomů; Fickovy zákony difúze – odvození, využití; autodifúze, difúze ve zředěných tuhých roztocích, interdifúze – Kirkendallův jev, Darkenova rovnice; kanály zvýšené difuzivity; difúze v neizomorfních systémech apod. Mechanismy zpevnění kovových materiálů – základní mechanismy – zpevnění hranicemi zrn, zpevnění plastickou deformací, zpevnění precipitační, zpevnění tuhého roztoku, role zpevnění v designu materiálů, přednosti, resp. nevýhody jednotlivých mechanismů apod. Segregační děje v kovových materiálech – rozdělení segregačních jevů, makroskopická segregace, dendritická segregace, mikrosegregace na hranicích zrn, resp. dalších mezifázových rozhraních, teoretická řešení, segregace v multifázových systémech – konkurenční segregace, kosegregace, důsledky segregačních dějů. Rekrystalizace v kovových materiálech a související děje – termodynamika rekrystalizace; základní etapy restauračních procesů, vliv rozhodujících parametrů na průběh rekrystalizace; přednostní orientace, možnosti využití restauračních procesů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P0788D270004) Materiálové vědy a inženýrství K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0788D270004) Materiálové vědy a inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku