636-0912/04 – Fyzikální metalurgie (FM)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Petra Váňová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petra Váňová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SOJ33 prof. Dr. Ing. Jaroslav Sojka
BET37 doc. Ing. Petra Váňová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s těmi oblastmi metalurgie, jež bezprostředně vycházejí z fyzikálních principů, které se významnou měrou uplatňují, resp. projevují při důležitých metalurgických procesech a které zásadním způsobem ovlivňují strukturu a vlastnosti kovových materiálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je orientován na oblast difúzních dějů v pevném stavu; na mechanismy zpevnění uplatňující se v kovových materiálech; dále na segregační děje, zejména na procesy mikrosegregace a konečně na proces rekrystalizace kovových materiálů a související děje.

Povinná literatura:

ABBASCHIAN, R., L. ABBASCHIAN a R. E. REED-HILL. Physical metallurgy principles. 4. vyd. Stamford: Cengage Learning, 2009. ISBN 978-0-495-08254-5. PLUHAŘ, J. et al. Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu. Praha: SNTL, 1987. HUMPHREYS, F. J. a M. HATHERLY. Recrystallization and related phenomena. 2nd ed. Oxford: Elsevier, 2004. ISBN 0-08-044164-5. SMALLMAN, R. E a A. H. W. NGAN. Physical metallurgy and advanced materials. 7th ed. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2007. ISBN 978-0-7506-6906-1. D. E. LAUGHLIN a K. HONO. Physical Metallurgy. 5th. ed. Oxford: Elsevier, 2014. ISBN 978-0-444-59598-0.

Doporučená literatura:

JANOVEC, K. MACEK a P. ZUNA. Fyzikální metalurgie. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. ISBN 80-01-02935-2. LEJČEK, P. Grain boundary segregation in metals. Berlin: Springer, 2010. ISBN 978-3-642-12504-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověření studijních výsledků: prezenční forma studia – 2 písemné testy, 2 zpracované programy v průběhu semestru; kombinovaná forma studia – 1 semestrální projekt. Závěrečné ověření studijních výsledků: písemná zkouška.

E-learning

LMS Moodle

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou žádné další zvláštní požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Difúze v pevném stavu – termodynamika difúzních dějů, základní mechanismy, difúze substitučních, resp. intersticiálních atomů; Fickovy zákony difúze – odvození, využití; autodifúze, difúze ve zředěných tuhých roztocích, interdifúze – Kirkendallův jev, Darkenova rovnice; kanály zvýšené difuzivity; difúze v neizomorfních systémech apod. Mechanismy zpevnění kovových materiálů – základní mechanismy – zpevnění hranicemi zrn, zpevnění plastickou deformací, zpevnění precipitační, zpevnění tuhého roztoku, role zpevnění v designu materiálů, přednosti, resp. nevýhody jednotlivých mechanismů apod. Segregační děje v kovových materiálech – rozdělení segregačních jevů, makroskopická segregace, dendritická segregace, mikrosegregace na hranicích zrn, resp. dalších mezifázových rozhraních, teoretická řešení, segregace v multifázových systémech – konkurenční segregace, kosegregace, důsledky segregačních dějů. Rekrystalizace v kovových materiálech a související děje – termodynamika rekrystalizace; základní etapy restauračních procesů, vliv rozhodujících parametrů na průběh rekrystalizace; přednostní orientace, možnosti využití restauračních procesů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P0788D270004) Materiálové vědy a inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0788D270004) Materiálové vědy a inženýrství K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0788D270004) Materiálové vědy a inženýrství K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0788D270004) Materiálové vědy a inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku