636-0946/02 – Povrchové inženýrství (PI)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAS40 doc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají poznatky o strukturách a vlastnostech povrchů materiálů. Dovedou objasnit technologie úpravy povrchů materiálů za účelem zlepšení anebo optimalizace jejich vlastností. Budou seznámeni s klasickými i progresivními technologiemi vytváření povlaků a vrstev, jejich zkoušením a hodnocením.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Předmět pojednává o významných fyzikálních, chemických, mechanických i dalších vlastnostech povrchů. Obsah je zaměřen na specifické vlastnosti a struktury povrchů, tenkých vrstev a povlaků. Zabývá se povrchovými úpravami a metodami zkoušení vlastnosti povrchů. Uvádí poznatky o technologiích nanášení povlaků a vrstev.

Povinná literatura:

FIALA, J. a I. KRAUS. Povrchy a rozhraní. 2. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-05881-7. SEDLÁČEK, V. Povrchy a povlaky kovů. 1. vyd. Praha: ES ČVUT, 1992. ISBN 80-01-00799-5. MOHYLA, M. Technologie povrchových úprav kovů. 3. vyd. Ostrava: ES VŠB-TU Ostrava, 2006. ISBN 80-2481-2177. KRAUS, V. Povrchy a jejich úpravy. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, Strojní fakulta, Plzeň, 2000, 216 s. ISBN 80-7082-6681. DEARNLEY, P. Introduction to Surface Engineering. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. ISBN: 9781139031509.

Doporučená literatura:

KREIBICH, V. a J. HOCH. Koroze a technologie povrchových úprav. Praha: ES ČVUT Praha, 1991, 270 s. FIALA, J. a I. KRAUS. Povrchy a rozhraní. Vyd. 1. Praha: Česká technika ČVUT Praha, 2009, 299 s. ISBN 978-80-01-04248-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška s písemnou přípravou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium zadané literatury, konzultace a příprava na zkoušku. Závěrečné ověření studijních výsledků: kombinovaná zkouška, rozhodující písemná část.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Struktury povrchu, chemické vlastnosti povrchu, interakce kovů s plyny, adsorpce a chemisorpce, Fyzikální vlastnosti povrchu kovů, optické a elektrické vlastnosti. zvláštnosti povrchových a tenkých vrstev Mechanické úpravy a vlastnosti povrchu, vlivy obrábění a zpevnění deformací, vnitřní pnutí, mikrotvrdost. Mikrogeometrie povrchu, charakteristiky drsnosti povrchu a metody jejich stanovení, STM, AFM, Chemické úpravy povrchu, moření, leštění. Konverzních vrstvy, povlaky vzniklé oxidací. ChTZ povrchu. Elektrochemické procesy a úpravy povrchu, druhy koroze, elektrolytické (galvanické) nanášení povlaků. Technologie PVD a CVD. Žárové pokovení a nástřiky, iontová implantace, úpravy povrchu laserem a plasmou. Struktura vnitřních rozhraní v pevných látkách, hranice zrn, segregace, epitaxe, nanostrukturní materiály. Porušování povlaků při mechanickém zatížení a opotřebení, vlivem tepelných pnutí, vlivem koroze. Předúpravy povrchu. Nátěrové systémy, smalty, keramické povlaky. Dokončovací operace, kontrola jakosti. Speciální materiály a technologie. Inkluzivní sloučeniny, LB-vrstvy, emulze a pěny, koloidní systémy. Heterogenní katalýzy, dvojrozměrná chemická technologie, katalýza na polymerech a kovových sklech. Další metody studia povrchu - rtg. analýza prvků, difrakční tenzometrie, Augerova spektroskopie, XPS, SIMS., Stanovení vlastnosti povlaků a vrstev dle norem - tloušťka, přilnavost a pórovitost. Indentační metody

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P0788D270004) Materiálové vědy a inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0788D270004) Materiálové vědy a inženýrství K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0788D270004) Materiálové vědy a inženýrství K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0788D270004) Materiálové vědy a inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.