636-0948/02 – Speciální zkušební metody (SZM)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Petr Jonšta, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Jonšta, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JON37 doc. Ing. Petr Jonšta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět definovat speciální materiálové charakteristiky hlavních degradačních procesů a popsat stanovení speciálních materiálových charakteristik dle příslušných norem ČSN EN, resp. ČSN EN ISO. Student se také naučí charakterizovat nové metody zkoušení materiálových vlastností a posoudit, ve kterých případech je nezbytné stanovovat speciální charakteristiky materiálu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět se zabývá prohloubením studia základních mechanických vlastností o speciální mechanické charakteristiky. Na praktických příkladech jsou prezentovány důvody, které vedly k zavádění speciálních zkušebních metod v oblasti únavy, korozní únavy korozního praskání, lomového chování ocelí, tečení a odolnosti ocelí v prostředích obsahujících sulfan. Rovněž jsou prezentovány speciální metody v oblasti nedestruktivního zkoušení pro zjišťování vnitřních vad v objemu materiálu.

Povinná literatura:

HOLZMANN, M. a M. KLESNIL. Křehký a únavový lom materiálů a konstrukcí. 1. vyd. Praha: SNTL, 1972. HERNAS, A. a kol. Žárupevné oceli a slitiny. 1. vyd. Žilina: ZUSI, 2002. ISBN 80-968605-6-9. BROEK, D. Elementary Engineering Fracture Mechanics. 3rd rev. version. Haag: Martinus Nijhaff Publishers, 1982. ISBN 90-247-2656-5. VLK, M. a Z. FLORIAN. Mezní stavy a spolehlivost. Brno: VÚT Brno, Fakulta strojního inženýrství, 2007. Dostupné z: http://www.zam.fme.vutbr.cz/~vlk/meznistavy.pdf KOPEC, B. a kol. Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí: (Nauka o materiálu IV). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. ISBN 978-80-7204-591-4.

Doporučená literatura:

MATOCHA, K. Hodnocení mechanických vlastností konstrukčních ocelí pomocí penetračních testů. 1. vyd. Ostrava: VŠB –TU Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2223-5. KOŠTIAL, P. a kol. Materiálová diagnostika I. 1. upr. a rozš. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2520-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška s písemnou přípravou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další zvláštní požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Zkušební metody pro hodnocení materiálových charakteristik a jejich rozdělení. Speciální zkušební metody. Základy lomové mechaniky. Zkušební metody pro stanovení únavových charakteristik materiálů (křivka životnosti εat – Nf, cyklická křivka σa – εapl). Zkušební metody založené na lineární mechanice lomu. Zkušební metody pro hodnocení odolnosti vůči náhlému nestabilnímu lomu (DWT, DWTT). Zkušební postupy založené ne mechanice lomu (KIC, JIC, δc, J-R křivka, referenční teplota T0, Master křivka). Zkušební postupy pro stanovení charakteristik tečení materiálů (rychlost sekundárního tečení, mez tečení RT (σTt), mez pevnosti při tečení RmT (σTPt). Zkušební metody pro hodnocení odolnosti vůči HIC (Hydrogen Induced Cracking) a SSC (Sulfide Stress Cracking) v prostředí sulfanu. Zkušební metody pro hodnocení koroze za napětí. Hodnocení stádia iniciace trhliny. Hodnocení stádia stabilního růstu trhliny. Zkušební metoda pro stanovení pevnostních, lomových a charakteristik tečení z výsledků penetračních testů. Zkušební metody z oblasti nedestruktivního zkoušení. Zkušební metody pro zjišťování vad nacházejících se na povrchu nebo v blízkosti povrchu polotovaru. Zkušební metody pro zjišťování vnitřních vad v objemu materiálu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P0788D270004) Materiálové vědy a inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0788D270004) Materiálové vědy a inženýrství K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0788D270004) Materiálové vědy a inženýrství K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0788D270004) Materiálové vědy a inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.