636-2006/03 – Zkoušení materiálů a defektoskopie (ZMaDn)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petr Jonšta, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Jonšta, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JON37 doc. Ing. Petr Jonšta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Definovat základní rozdělení mechanických vlastností a zkušebních metod. - Popsat základní mechanické zkoušky a jejich vyhodnocení. - Vysvětlit obecné vazby mezi mechanickými vlastnostmi kovových konstrukčních materiálů, jejich strukturou a metodami zpracování. - Definovat nekonvenční zkoušky mechanických vlastností: lomová houževnatost, únava, creep, relaxační testy. - Vysvětlit princip základních defektoskopických metod a jejich využití v materiálovém inženýrství.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět se zabývá studiem základních mechanických vlastností, jako jsou pružnost, pevnost, plasticita, houževnatost a tvrdost. Je diskutován jejich vztah ke struktuře a zpracování materiálů, zejména kovů. Pozornost je rovněž věnována dalším významným vlastnostem, jako je např. odolnost vůči cyklickému zatěžování a žáropevnost. Studenti se seznámí se základními zkušebními metodami v souladu s příslušnými standardy, a to v oblasti destruktivního i nedestruktivního zkoušení.

Povinná literatura:

VELES, P. Mechanické vlastnosti a skúšanie kovov. 1. vyd. Praha: ALFA/SNTL, 1985. FIALA, J., V. MENTL a P. ŠUTTA. Struktura a vlastnosti materiálů. 1. vyd. Praha: Academia, 2003. ISBN 80-200-1223-0. KOŠTIAL, P. et al. Materiálová diagnostika I. 1. upr. a rozš. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2520-5.

Doporučená literatura:

KOPEC, B. et al. Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí: (Nauka o materiálu IV). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. ISBN 978-80-7204-591-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověření studijních výsledků: prezenční forma studia - 2 písemné testy, 2 programy zpracované v průběhu semestru; kombinovaná forma studia - 1 semestrální projekt. Závěrečné ověření studijních výsledků: prezenční i kombinovaná forma studia - písemná zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další zvláštní požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam základních pojmů - jakost, vlastnost. Rozdělení vlastností a zkušebních metod. 2. Souhrn krystalografických pojmů, Millerovy indexy, vrstvení rovin, poruchy mřížky. 3. Elastické vlastnosti. Definice napětí, deformace, stavu napjatosti (víceosý stav napjatosti, tenzor napětí a deformace), Hookův zákon, energie pružné deformace, izotropní těleso. 4.-5. Základy teorie dislokací. Definice, rozdělení dislokací podle velikosti Burgersova vektoru, jeho polohy k dislokační čáře. Napěťové pole, energie dislokací, pohyb dislokací, Frank-Readův zdroj. Plastická deformace z hlediska aplikace dislokačního mechanizmu. 6. Tahová zkouška. Definice a stanovení meze kluzu a pevnosti, tažnosti a kontrakce, rovnoměrná a nerovnoměrná deformace, konvenční (smluvní) diagram tahové zkoušky, závislost skutečné napětí-skutečná deformace. Další základní statické zkoušky. 7. Zkoušky tvrdosti. Definice tvrdosti, přehled a principy používaných zkoušek. 8.-9. Mechanické vlastnosti konstrukčních materiálů v reálných podmínkách namáhání, mezní stavy. Vlastnosti materiálů za nižších teplot a při vyšších rychlostech zatěžování, zkoušky těles s vruby nebo s trhlinami. Hodnocení odolnosti vůči porušení křehkým lomem-zkouška rázem v ohybu, Vidalova křivka, stanovení tranzitní teploty. Základy lomové mechaniky, přehled zkušebních metod, stanovení lomové houževnatosti. 10. Vlastnosti materiálů při opakovaném cyklickém zatěžování vedoucím k únavě materiálů. Zkušební metody, S-N křivka, Smithův diagram. 11. Vlastnosti materiálů za zvýšených teplot. Zkoušky tečení, relaxace. 12.-13. Přehled technologických zkoušek. Význam defektoskopie, rozdělení a princip zkušebních metod, použití v praxi. 14. Shrnutí, příklady z praxe.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  21
        Zkouška Zkouška 65  30
Rozsah povinné účasti: 78% účast na cvičeních. Vypracování zadaných projektů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0712A130004) Chemické a environmentální inženýrství KIA P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0712A130004) Chemické a environmentální inženýrství KIA P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0715A270004) Materiálové inženýrství SVP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270004) Materiálové inženýrství SVP K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0715A270004) Materiálové inženýrství SVP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270004) Materiálové inženýrství SVP K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0712A130004) Chemické a environmentální inženýrství KIA P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku