636-3000/01 – Koroze a protikorozní ochrana (KPO)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BYS06 doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc.
KRA58 Ing. Martin Kraus, Ph.D.
LAS40 doc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Aplikovat a kombinovat poznatky z přirodovědných a technických předmětů v rámci komplexního oboru koroze a ochrana materiálu. Rozšířit a prohloubit poznatky z předmětu základy koroze kovů. Poznat a integrovat základní způsoby protikorozní ochrany, hlavně volbou materiálu a úpravami povrchu, včetně využití moderních technologií. Získat přehled o zkoušení,monitorování a hodnocení koroze i protikorozní ochrany.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Posluchač získává teoretické i praktické poznatky o výskytu korozních dějů, jejich termodynamice a kinetice, a také o způsobech protikorozní ochrany, zejména v podmínkách atmosféry a ve vodních prostředích. Pozornost je dále věnována lokálním druhům koroze: bodové,štěrbinové, mezikrystalové; koroznímu praskání a korozní únavě. V oblasti chemické koroze jsou probrány specifické druhy koroze v plynech za vyšších teplot, včetně poškození vodíkem. Studium protikorozních ochran je zaměřeno na volbu vhodného materiálu s ohledem na prostředí, dále na úpravy povrchu, elektrické (katodické) ochrany, inhibitory i konstrukční řešení. Posluchač je také seznámen s normovanými postupy a zásadami pro zkoušení a hodnocení odolnosti materiálů proti korozi.

Povinná literatura:

ČERNÝ, M. aj. Korozní vlastnosti kovových konstrukčních materiálů. Praha: SNTL,1984. 264 s. (bez ISBN) MOHYLA, M. Technologie povrchových úprav kovů. Ostrava: FS VŠB-TU Ostrava, 2006. ISBN 80-2481-2177. KOCICH, J. a S. TULEJA. Koroze a ochrana kovů. Košice: HF TU Košice, 1998. ISBN 80-7099-393-6.

Doporučená literatura:

ČÍHAL, V. Korozivzdorné oceli a slitiny. Praha: ACADEMIA–ČMT, 1999,ISBN 80-200-0671-0. KREIBICH, V. a K. HOCH. Koroze a technologie povrchových úprav. Praha: FS ČVUT Praha, 1991, 270 s. (bez ISBN)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověření studijních výsledků: - 3 vypracované programy během semestru, 1 kontrolní test, prezentace Závěrečné ověření studijních výsledků: - kombinovaná zkouška, rozhodující písemná část.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování protokolů, řešení zadaných úloh,

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Základní poznatky a hlavní názvosloví z oblasti koroze kovů, ekonomické aspekty koroze a protikorozní ochrany. - Teorie elektrochemické koroze kovů, termodynamika a kinetika koroze, anodické a katodické reakce, diagramy E- pH, Nernstovy rovnice, Faradayovy zákony. - Rovnoměrná koroze. Atmosférická koroze, koroze ve vodách a půdách, Mikrobiálně ovlivněná koroze. - Lokální druhy koroze - bodová, štěrbinová, mezikrystalová, selektivní, korozní praskání za napětí. Vlivy opotřebení. - Korozní vlastnosti technicky významných kovů a slitin (Fe, Ni, Cu, Zn, Al, Mg, Ti), hodnocení korozního napadení. - Předúpravy povrchu. Vytváření kovových povlaků, elektrolytické (galvanické) pokovování, difúzní a konverzní vrstvy, - Katodická ochrana, problematika ochrany úložných zařízení (potrubí), bludné proudy, izolace. - Vliv prostředí na degradaci plastů (nasákavost, oxidace, zkřehnutí, záření). Možnosti ochrany polymerních materiálů. - Koroze ocelové výztuže v betonu, způsoby ochrany. Koroze betonu, základní druhy, - Nátěrové hmoty. Technologie nanášení nátěrových systémů, hodnocení jejich vlastností a vad. - Chemická koroze, oxidace za vyšší teploty v plynech, žárovzdorné materiály, vlivy redukčních atmosfér s vodíkem. - Žárové nástřiky a jejich průmyslové využití, principy, přídavné materiály, používaná zařízení, vlastnosti a zkoušení - Moderní technologie nanášení ochranných vrstev. PVD, CVD, použití laseru a plazmy, implantace iontů, nanotechnologie. - Zkoušení protikorozní ochrany podle ČSN, ISO, EN, ASTM, vybrané metody, stanovení tloušťky, přilnavosti povlaků. - Zkoušky a monitorování koroze, použití norem, polarizační metody. Příklady koroze a protikorozní ochrany z praxe.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  21
        Zkouška Zkouška 65  30 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0788A270001) Biomechanické inženýrství TVB P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A270001) Biomechanické inženýrství TVB P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3923) Materiálové inženýrství (3901T077) Biomechanické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3901T077) Biomechanické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N0788A270001) Biomechanické inženýrství TVB P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3901T077) Biomechanické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3901T077) Biomechanické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3901T077) Biomechanické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.