636-3008/03 – Speciální zkušební metody (SZMn)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Petr Jonšta, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Jonšta, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JON37 doc. Ing. Petr Jonšta, Ph.D.
KRA58 Ing. Martin Kraus, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1) Student bude umět definovat speciální materiálové charakteristiky hlavních degradačních procesů. 2) Student bude umět popsat stanovení speciálních materiálových charakteristik dle příslušných norem ČSN EN resp. ČSN EN ISO. 3) Student bude schopen popsat nové metody zkoušení materiálových vlastností. 4) Student bude schopen rozhodnout, v kterých případech je nezbytné stanovovat speciální mechanické charakteristiky materiálu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět se zabývá prohloubením studia základních mechanických vlastností o speciální mechanické vlastnosti. Na praktických příkladech jsou zde prezentovány důvody, které vedly k zavádění speciálních zkušebních metod v oblasti únavy, korozní únavy, korozního praskání, lomového chování ocelí, creepu a odolnosti ocelí vůči prostředí obsahujícího sulfan. Dále jsou prezentovány speciální metody v oblasti nedestruktivního zkoušení pro zjišťování vnitřních vad v objemu materiálu.

Povinná literatura:

MATOCHA, K. a P. JONŠTA. Speciální zkušební metody. Ostrava: VŠB –TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3375-0. Dostupné z: https://www.fmmi.vsb.cz/modin/cs/studijni-opory/resitelsky-tym-3-materialove-izenyrstvi/specialni-zkusebni-metody/index.html HOLZMANN, M. a M. KLESNIL. Křehký a únavový lom materiálů a konstrukcí. 1. vyd. Praha: SNTL, 1972. JONŠTA, Z. aj. Žárupevné oceli a slitiny. 1. vyd. Žilina: ZUSI, 2002. ISBN 80-968605-6-9. VLK, M. a Z. FLORIAN. Mezní stavy a spolehlivost. Brno: VÚT Brno, Fakulta strojního inženýrství, 2007. Dostupné z: http://www.zam.fme.vutbr.cz/~vlk/meznistavy.pdf BROEK, D. Elementary engineering fracture mechanics. 3rd rev. version. Haag: Martinus Nijhaff Publishers, 1982. ISBN 90-247-2656-5.

Doporučená literatura:

MATOCHA, K. Hodnocení mechanických vlastností konstrukčních ocelí pomocí penetračních testů. 1. vyd. Ostrava: VŠB –TU Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2223-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověření studijních výsledků: prezenční forma studia – 2 písemné testy, 2 zpracované programy v průběhu semestru; kombinovaná forma studia – 1 semestrální projekt. Závěrečné ověření studijních výsledků: písemná zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další zvláštní požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Zkušební metody pro hodnocení materiálových charakteristik a jejich rozdělení. Speciální zkušební metody. 2) Základy lomové mechaniky. 3) Zkušební metody pro stanovení únavových charakteristik materiálů (křivka životnosti εat – Nf, cyklická křivka σa – εapl). Zkušební metody založené na lineární mechanice lomu. 4) Zkušební metody pro hodnocení odolnosti vůči náhlému nestabilnímu lomu (DWT, DWTT). Zkušební postupy založené ne mechanice lomu (KIC, JIC, δc, J-R křivka, referenční teplota T0, Master křivka). 5) Zkušební postupy pro stanovení charakteristik tečení materiálů (rychlost sekundárního tečení, mez tečení RT (σTt), mez pevnosti při tečení RmT (σTPt). 6) Zkušební metody pro hodnocení odolnosti vůči HIC (Hydrogen Induced Cracking) a SSC (Sulfide Stress Cracking) v prostředí sulfanu. 7) Zkušební metody pro hodnocení koroze za napětí. Hodnocení stádia iniciace trhliny. Hodnocení stádia stabilního růstu trhliny. 8) Zkušební metoda pro stanovení pevnostních, lomových a charakteristik tečení z výsledků penetračních testů. 9) Zkušební metody z oblasti nedestruktivního zkoušení. Zkušební metody pro zjišťování vad nacházejících se na povrchu nebo v blízkosti povrchu polotovaru. Zkušební metody pro zjišťování vnitřních vad v objemu materiálu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36
Rozsah povinné účasti: 78% účast na cvičeních. Vypracování zadaných projektů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0712A130004) Chemické a environmentální inženýrství (S03) Metody analýzy pro chemické a environmentální inženýrství AMI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270002) Materiálové inženýrství (S01) Progresivní technické materiály V P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0715A270002) Materiálové inženýrství (S01) Progresivní technické materiály V K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0712A130004) Chemické a environmentální inženýrství (S03) Metody analýzy pro chemické a environmentální inženýrství AMI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270002) Materiálové inženýrství (S01) Progresivní technické materiály V P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0715A270002) Materiálové inženýrství (S01) Progresivní technické materiály V K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0712A130004) Chemické a environmentální inženýrství (S03) Metody analýzy pro chemické a environmentální inženýrství AMI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270002) Materiálové inženýrství (S01) Progresivní technické materiály V P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0715A270002) Materiálové inženýrství (S01) Progresivní technické materiály V K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku