636-3031/01 – Koroze a ochrana proti korozi v energetice (KOPKE)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BYS06 doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc.
LAS40 doc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Poznat základní druhy a procesy koroze v oblasti energetiky. - Charakterizovat hlavní způsoby protikorozní ochrany v energetických systémech, zejména návrhem konstrukčních materiálů. - Posoudit vybrané parametry a charakteristiky koroze a ochrany materiálu. - Získat přehled o zkoušení, monitorování a posouzení koroze materiálů a protikorozní ochrany.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

V předmětu jsou uváděny základní poznatky o termodynamice a kinetice korozních procesů, o způsobech protikorozní ochrany v prostředích energetiky. Lokální druhy koroze a spolupůsobení mechanických zatížení. Korozní procesy v plynech za vyšších teplot a specifické druhy koroze v energetice. Studium protikorozních ochran je zaměřeno na volbu vhodného materiálu s ohledem na prostředí a technické požadavky. Dále jsou probrány ochranné povlaky (vrstvy), úpravy prostředí a vhodná konstrukční řešení. Normované postupy pro zkoušení, monitorování a hodnocení korozní odolnosti materiálů.

Povinná literatura:

BARTONÍČEK, R. aj. Koroze a protikorozní ochrana kovů. 1. vyd. Praha: Academie Praha, 1966, 720 s. ČÍHAL, V. Korozivzdorné oceli a slitiny. 1. vyd. Praha: ACADEMIA – ČMT, 1999, 437 s. ISBN 80-200-0671-0. ČERNÝ, M. aj. Korozní vlastnosti kovových konstrukčních materiálů. 1. vyd. Praha: SNTL, 1984, 264 s. GROYSMAN, A. Corrosion for Everybody. Dordrecht: Springer, 2010. ISBN 978-90-481-3476 (e-ISBN 978-90-481-3477-9). UHLIG, H. Corrosion and Corrosion Control. An Introduction to Corrosion Science and Engineering. 4th ed. New York: Wiley-Interscience, 2008. ISBN 978-0-471-73279-2.

Doporučená literatura:

KOCICH, J. a S. TULEJA. Korózia a ochrana kovov. 4. vyd. Košice: HF TU Košice, 1998, ISBN 80-7099-393-6. JELÍNEK, L. Koroze v energetice. Praha: VŠCHT Praha. Dostupné z : https://web.vscht.cz/~jelinek/ZEN/Prednaska-12.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Projekty jsou studentům zadávány během přímé výuky a vypracované protokoly mohou studenti odevzdávat osobně nebo zaslat mailem v termínu. Dotazy jsou kladeny studentům při výuce. Průběžné ověření studijních výsledků: - prezenční forma studia: 3 vypracované programy během semestru, 1 písemný test - kombinovaná forma studia: vyřešení zadaných úloh a příkladů. Závěrečné ověření studijních výsledků obou forem studia: - písemná a ústní část zkoušky, rozhodující je písemná část.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Základy elektrochemická koroze. Základní pojmy, vztahy a závislosti. Druhy koroze. Problémy způsobené korozí. Atmosférická koroze kovů, koroze ve vodách. - Koroze v plynech za vysokých teplot: termodynamika, kinetika, reakce. Druhy koroze v oxidačních a redukčních atmosférách; poškození vodíkem. Žáruvzdorné oceli a slitiny. - Základní konstrukční uspořádání energetických jednotek (energetika klasická, jaderná, teplárenství, hydrotermální zdroje, vodní turbíny, alt. zdroje). - Zátěžové a poškozující děje konstrukčních materiálů v zařízeních energetického průmyslu. - Mechanismy specifických poškození kovů vlivem prostředí v energetice. - Poškozování v prostředí zdroje energie (klasická energetika, alternativní paliva, jaderná energetika), v tlakovodních okruzích, okruzích chladicích vod, pomocných okruzích (odsiřování, příprava aditiv a korekčních přípravků aj.). - Koroze v netypických prostředích a minoritních zdrojích energie. - Specifické typy poškození kovů v zařízeních jaderné energetiky. - Procesy řízeného stárnutí energetických komponent. - Postupy ochrany kovů před poškozením v energetických okruzích, zdůvodnění obecné principy. - Volba materiálu. Úprava prostředí (spaliny, primární okruh, tlakovodní okruh) - Úpravy povrchu. Konstrukční úpravy. Elektrochemická (katodická) ochrana. - Monitorování korozní zátěže a sledování intenzity korozních dějů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  21
        Zkouška Zkouška 65  30 3
Rozsah povinné účasti: Stanovená účast na cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.