636-3037/01 – Technologie spojování materiálů pro energetiku (TSME)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity5
Garant předmětuDr. Ing. Zdeněk KuboňGarant verze předmětuDr. Ing. Zdeněk Kuboň
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUB014 Dr. Ing. Zdeněk Kuboň
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí s hlavními metodami svařování, které se používají u materiálů v energetice. Budou vědět, které faktory ovlivňují rozhodujícím způsobem svařitelnost materiálů, budou schopni zvolit vhodný postup svařování pro konkrétní typy materiálů a jejich použití. Budou také schopni definovat vhodné zkoušky svařitelnosti, jakož i metody pro kontrolu jakosti svarových spojů. Budou ovládat metody charakterizace svarových spojů z pohledu identifikace možných míst degradace zejména v souvislosti s creepovým poškozením. Budou schopni analyzovat a hodnotit existující technická řešení v oblasti svařování materiálů pro energetiku, zejména v konvenčních energetických zařízeních.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět je věnován problematice nejdůležitějších technologií spojování materiálů pro energetiku, tedy zejména jejich svařování. Předmět zahrnuje stručně teorie svařovacích procesů, svařitelnosti materiálů včetně metod jejího hodnocení. Dále jsou v předmětu zahrnuty úpravy materiálů před svařováním, po svařování (předehřívání materiálů včetně způsobů stanovení teplot předehřevu, dohřev materiálu po svařování, resp. tepelné zpracování po svaření). Následně jsou probírány druhy a metody svařování, zejména obloukové svařování (ruční obloukové svařování, automatické svařování pod tavidlem a jeho varianty, využití ochranných plynů, přídavné materiály apod.). Pozornost je zaměřena i na vady svarových spojů, jejich definice a hodnocení přípustnosti, jakož i na metody hodnocení jakosti svarových spojů z hlediska výskytu vad, resp. z hlediska jejich struktury a vlastností. Zvláštní pozornost je věnována svařování materiálů pro energetiku, kdy dochází ke změnám vlastností svarových spojů v průběhu vysokoteplotní expozice a s tím spojeným omezením svařovacích postupů i kombinace různých ocelí.

Povinná literatura:

KUBOŇ, Z. Technologie spojování materiálů pro energetiku. Ostrava: VŠB–TU Ostrava, 2019. MINAŘÍK, V. Obloukové svařování. 2. aktualiz. vyd., Praha: Scientia, 2003. ISBN 80-7183-285-5. CARY, H. B. and S. C. HELZER. Modern welding technology. 6th ed., Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2005. ISBN 0-13-113029-3.

Doporučená literatura:

JANALÍKOVÁ, Eva, Ed. Nekonvenční metody svařování: studijní materiály. Část I, Svařování kovů : Ostrava: Český svářečský ústav, 2013. ISBN 978-80-248-2887-9. AMBROŽ, O., B. KANDUS a J. KUBÍČEK. Technologie svařování a zařízení: učební texty pro kurzy svářečských inženýrů a technologů. Ostrava: Zeross, 2001. ISBN 80-85771-81-0. KOUKAL, J., D. SCHWARZ a J. HAJDÍK. Materiály a jejich svařitelnost: učební texty pro kurzy mezinárodních svářečských inženýrů, technologů a pro výuku svařování na vysokých školách. Ostrava: Český svářečský ústav, 2009. ISBN 978-80-248-2025-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověření studijních výsledků: prezenční forma studia - 2 písemné testy, 2 programy zpracované v průběhu semestru, 1 semestrální projekt; kombinovaná forma studia - 2 programy zpracované v průběhu semestru, 1 semestrální projekt. Závěrečné ověření studijních výsledků: prezenční i kombinovaná forma studia - písemná zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, teorie svařování; základní pojmy; vznik svarového spoje a jeho základní oblasti; deformace a vnitřní pnutí při svařování. 2. Svařitelnost kovových materiálů a její hodnocení; svařitelnost ocelí, vliv jednotlivých prvků na svařitelnost ocelí. 3. Hodnocení svařitelnosti – odolnost vůči vzniku trhlin za horka, odolnost vůči vzniku trhlin za studena (i vodíková křehkost), odolnost vůči vzniku lamelárních trhlin, odolnost vůči vzniku žíhacích trhlin. 4. Předehřev, dohřev materiálů, tepelné zpracování po svaření – stanovení teploty předehřevu, používané metody, teplota interpass, dohřev – řízené ochlazení, žíhání ke snížení pnutí po svaření, popouštění po svaření. 5. Druhy a metody svařování, tavné svařování, tlakové svařování, svařování třením, rozdělení metod, základní charakteristiky. 6. Obloukové svařování: Elektrický oblouk, ruční obloukové svařování obalovanou elektrodou; princip, základní charakteristiky elektrod, výhody a nevýhody procesu. 7. Obloukové svařování: Automatické svařování pod tavidlem (APT), princip, přídavné materiály pro metodu APT – dráty a tavidla. 8. Metody svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře: Svařování el. obloukem tavící se elektrodou v ochranné atmosféře (GMAW: MIG / MAG); Svařování el. obloukem netavící se elektrodou v ochranné atmosféře (TIG, WIG, GTAW); ochranné plyny pro jednotlivé metody, přídavné materiály. 9. Vady svarových spojů, jejich definice a hodnocení přípustnosti; Typy vad ve svarových spojích – trhliny, dutiny, nekovové vměstky, studený spoj / neprůvar, vady tvaru a rozměrů; metody hodnocení vad svarových spojů. 10. Zkoušení svarových spojů: specifické zkoušky svarových spojů – příčná zkouška tahem (ČSN EN ISO 4136), podélná zkouška tahem svarového kovu (ČSN EN ISO 4178), zkouška ohybem (ČSN EN ISO 5173), zkouška rázem v ohybu (ČSN EN ISO 9016), zkouška rozlomením (ČSN EN ISO 9017), zkoušky tvrdosti (ČSN EN ISO 9015-1) a mikrotvrdosti ČSN EN ISO 9015-2) 11. Svařování materiálů pro energetiku - kombinace značek ocelí, výběr přídavných materiálů, vliv svařovacího cyklu na creepovou odolnost svarových spojů, pevnostní faktor svarového spoje. 12. Strukturní analýza svarových spojů – makrostruktura, mikrostruktura, resp. submikroskopické charakteristiky svarových spojů; charakterizace svarových spojů z pohledu identifikace možných míst degradace zejména v souvislosti s degradací creepem, resp. korozí, praskání I-IV typu u svarových spojů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  21
        Zkouška Zkouška 65  30 3
Rozsah povinné účasti: Stanovená účast na cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku DTK P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku DTK K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku DTK K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku DTK P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.