637-0407/01 – Metal ecotoxicology (ETK)

Gurantor departmentDepartment of Non-ferrous Metals, Refining and RecyclingCredits4
Subject guarantorIng. Rostislav Burkovič, CSc.Subject version guarantorIng. Rostislav Burkovič, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BUR47 Ing. Rostislav Burkovič, CSc.
CTV02 Ing. Alois Čtvrtníček, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student po absolvování předmětu získá schopnost: ·roztřídit kovy dle jejich technického rozdělení na těžké, lehké, těžkotavitelné a ušlechtilé neželezné kovy, polovodiče, železo a jeho slitiny ·charakterizovat pyrometalurgické, hydrometalurgické a elektrometalurgické procesy z hlediska zátěže pro životní prostředí ·popsat směrnici Rady 96/61/EC o integrované prevenci a kontrole znečištění, označované "IPPC". ·reprodukovat přehled nejlepších dostupných technologií (BAT) pro metalurgii olova a jeho slitin, mědi a jejích slitin, hliníku a jeho slitin. ·vyjmenovat těžké kovy v jednotlivých složkách životního prostředí, popsat limity kovů ve vodách, půdě a v ovzduší v metalurgii, ·vyjmenovat legislativu v oblasti životního prostředí, srovnávat odpady dle katalogu odpadů, přehledu vybraných údajů ·charakterizovat čistší produkci, čistší technologii, prevenci, hodnocení možností čistší produkce, rozpoznat vztah recyklace - čistší produkce ·charakterizovat environmentálně rizikové složky elektroodpadu a nakládání s nimi a popsat vliv jednotlivých složek elektroodpadu na životní prostředí. ·popsat toxikologii vybraných kovů a jejich sloučenin, porovnat toxicitu antimonu, arzenu, berylia, kadmia, olova, rtuti a selenu.

Teaching methods

Summary

Metals and their technical distribution and production; pyro-, hydro- and electrometallurgical processes with regard to their environment loading; metals ecotoxicology, heavy metals in waters, soils, sediments, in the air; the environmental legislation, the list of wastes and summary of selected information, international comparison of recycling level; cleaner production and technology; prevention, the evaluation of cleaner production possibilities; relationship recycling = cleaner production; IPPC – in metallurgy of Pb, Cu and Al.

Compulsory literature:

HAVLÍK, T.: Spracovanie a detoxikácia odpadov. Skripta TU Košice, Alfa 1997. Interaktivní kurs čistší produkce pro severní Moravu, Centrum ČP Praha, 1996. Rukověť odpadového hospodářství 1997/98, Nadace Revia, Praha 1998. PALEČEK, J., LINHART, I., HORÁK, J.: Toxikologie a bezpečnost práce v chemii. VŠCHT Praha, 1999, 189 s. BENČKO, V., CIKRT, M., LENER, J.: Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka. Praha Grada 1995. GANGULY, P., TOMEČEK, P., PÍŠEK, P., SEIBERT, M.: Současné problémy životního prostředí a možnosti jejich řešení. Skripta VŠB – TU Ostrava, 1998, 122 s. AMUNDSEN, A.: Omezování vzniku odpadů – čistší produkce. 1995. Výzkumné projekty GAČR , MPO , habilitační a diplomové práce katedry

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Kovy, jejich technické rozdělení a výroba. Pyrometalurgické, hydrometalurgické a elektrometalurgické procesy z hlediska zátěže pro životní prostředí. Ekotoxikologie kovů. Těžké kovy z hlediska ŽP ve vodách, půdách a ovzduší. Legislativa v oblasti životního prostředí, katalog odpadů, přehled vybraných údajů. Mezinárodní srovnání úrovně recyklace. Čistší produkce, čistší technologie, prevence, hodnocení možností čistší produkce. Vztah recyklace = čistší produkce.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Laboratory work Laboratory work 10  0
                Project Project 15  0
                Written exam Written test 20  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Oral Oral examination 55  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B3909) Process Engineering (3909R009) Process Technologies of Waste Material Recycling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B3909) Process Engineering (3909R009) Process Technologies of Waste Material Recycling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B3909) Process Engineering (3909R009) Process Technologies of Waste Material Recycling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B3909) Process Engineering (3909R009) Process Technologies of Waste Material Recycling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner