637-0411/01 – Výrobní technologie I. Metalurgie a slévárenství (VT I.)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAZ50 prof. Ing. Jiří Bažan, CSc.
BIL30 prof. Ing. Jiří Bilík, CSc.
BRO37 doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
CAM01 doc. Ing. Libor Čamek, Ph.D.
ELB77 prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.
GRY04 doc. Ing. Karel Gryc, Ph.D.
HAM33 doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
PUS37 doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
SAW002 prof. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování předmětu získá schopnost: - definovat základní vlastnosti kovů - popsat základní metody výroby a zpracování jednotlivých kovů - shrnout nosné technologie výroby kovů a jejich slitin - klasifikovat slitiny vybraných kovů - aplikovat získané teoretické poznatky na teoretických a laboratorních cvičeních

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Základní vazby a struktura hutních metalurgických agregátů v oblasti hutní prvovýroby železa. Ocelářské strusky, oxidační pochody (oxidace uhlíku, manganu, křemíku a fosforu), odsíření oceli, dezoxidace oceli; výroba oceli v ocelářských agregátech, vsázkové materiály, mimopecní rafinace oceli, odlévání oceli. Technické rozdělení 83 kovových prvků, dosahovaných čistotách a současných cenách vyráběných neželezných kovů, včetně jejich výroby ve světě i v ČR. Základy slévárenství: odlitek, vznik odlitku a postup jednotlivých operací při výrobě odlitku. Stručný přehled jednotlivých generací formovacích směsí a způsoby zhušťování formovacích směsí. Přehled slévárenských materiálů na odlitky. Zkušební odlitek. Výrobní postup odlitku a zpracování.

Povinná literatura:

Kuchař, L.: Hutnictví neželezných kovů. Skripta VŠB Ostrava, 1987, 335s. Drápala, J.- Krištofová, D.- Peřinová, K.: Těžké neželezné kovy - návody do cvičení. Skripta VŠB Ostrava, 1986, 197 s. Brož, L.: Hutnictví železa, SNTL Praha, 1988,460 s. Jelínek,P.: Slévárenství, skriptum VŠB-TU Ostrava,III.vydání, ES VŠB- TU, Ostrava 1992,224 s. Elbel,T. a kol. : Vady odlitků ze slitin železa. Matecs, Brno 1992. Grégerová, T.-Lukáč, J.-Kořený, R.:Zlievarenstvo neželezných kovov, celostátní učebnice, 1. vydání, ALFA - SNTL, Bratislava, 1988, 424 s.

Doporučená literatura:

Články v odborných periodicích, sbornících z konferencí, výzkumné zprávy, závěrečné práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

testy

E-learning

ne

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška 1) část – Metalurgie železa 1. Teoretické základy výroby surového železa, redukční a tepelné pochody ve vysoké peci. 2. Protiproud vsázky a plynu ve vysoké peci. Řízení kvality surového železa. 3. Alternativní způsoby výroby železa. Současné inovační směry a ekologická problematika výroby železa. 2) část – Metalurgie oceli 1. Historie výroby oceli. Současné způsoby výroby oceli. 2. Ocelářské reakce, teorie strusek. Výroba oceli v kyslíkových konvertorech a tandemových pecích. 3. Výroba elektrooceli – EOP, indukční pece, dezoxidace oceli. 4. Odlévání oceli – klasický způsob, ZPO. 3) část - Metalurgie neželezných kovů 1. Kovy, technické rozdělení, výroba a zpracování kovů v ČR a SR. Surovinové zdroje pro výrobu neželezných kovů. Základní hutnické procesy – přehled. 2. Pyrometalurgické procesy, sušení, kalcinace, procesy pražení, tavení a produkty. 3. Hydrometalurgické postupy získávání kovů (charakteristika).Adsorpce, iontová výměna, extrakce a cementace v hydrometalurgii. Elektrolýza, základní zákonitosti, kovy vyráběné elektrolýzou. 4. Přehled technologií výroby mědi, olova, zinku, niklu, hliníku, ušlechtilých kovů a dalších vybraných kovů. 4) Slévárenství 1. Odlitek- produkt výrobního procesu ve slévárně. Vznik odlitku - strojnické a technologické požadavky. Postup jednotlivých operací při výrobě odlitku. Slévárenský postupový výkres a výrobní postup odlitku. 2.Způsoby zhušťování formovacích směsí I. až IV. generace. Stručný přehled jednotlivých generací formovacích směsí. 3. Přehled slévárenských materiálů na odlitky. Technika zpracování slévárenského postupového výkresu. Modelové zařízení a základní poznatky o jeho výrobě v dřevo- a kovomodelárně. Zkušební odlitek a ověřovací série odlitků před zahájení výroby vlastní zakázky. Výrobní postup odlitku a zpracování. Cvičení 1) část – Metalurgie železa 1. Výpočet volných zásad a množství přísad na rudu. Výpočet množství koksu ve vsázce a přísad na koks. 2. Výpočet množství dmýchaného větru a množství sazebního plynu. 3. Celková bilance vysokopecního pochodu. Propočet hlavních ekonomických ukazatelů vysokopecní výroby. 2) část – Metalurgie oceli 1. Normy ocelí, příklady. 2. Reakce mezi kovem a struskou, oduhličení oceli. Reakce odsíření a odfosfoření, dezoxidace oceli, příklady, výpočty. 3. Výpočet materiálové a tepelné bilance LD procesu. Výpočet hlavních rozměrů EOP. 4. Videoprogramy – výroba a mimopecní zpracování oceli, EOP, ZPO. 3) část - Metalurgie neželezných kovů 1. PSP, kovy, jejich technické rozdělení, slitiny, čistota, vlastnosti a použití. 2. Stechiometrické a technologické výpočty aplikované v metalurgii neželezných kovů. Termodynamické výpočty v metalurgii neželezných kovů. 3. Elektrometalurgické výpočty, elektrolytické rozpouštění a vylučování kovů. 4. Experimentální laboratorní úlohy, aplikované na pyro-, hydro- a elektrometalurgické děje. 4) část Slévárenství 1. Výroba netrvalých forem-odlití zkušebního odlitku.. 2. Zpracování slévárenského postupového výkresu a dokumentace pro výrobu odlitku. 3. Zkoušky formovacích směsí, rozbory formovacích směsí – zpracování protokolu měření. 4. Vyhodnocování mikrostruktur odlitků. Hodnocení cvičení všech částí, zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 45  25 3
        Zkouška Zkouška 55  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Třinec 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní
2009/2010 zimní