637-0813/01 – Kovy a životní prostředí (KŽP)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR47 Ing. Rostislav Burkovič, CSc.
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
SZU02 doc. Ing. Ivo Szurman, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování předmětu získá schopnost: · posoudit pyrometalurgické, hydrometalurgické a elektrometalurgické procesy z hlediska zátěže pro životní prostředí · doporučovat směrnici Rady 96/61/EC o integrované prevenci a kontrole znečištění, označované "IPPC". · vybrat metody zpracování dle přehledu nejlepších dostupných technologií (BAT) pro metalurgii olova a jeho slitin, mědi a jejích slitin, hliníku a jeho slitin. · zhodnotit těžké kovy v jednotlivých složkách životního prostředí, limity kovů ve vodách, půdě a v ovzduší v metalurgii. · doporučit legislativu v oblasti životního prostředí, kategorizovat dle katalogu odpadů a přehledu vybraných údajů · navrhnout čistší produkci, čistší technologii, prevenci, hodnocení možností čistší produkce, vysvětlit vztah recyklace - čistší produkce · posoudit environmentálně rizikové složky elektroodpadu a nakládání s nimi. · stanovit využití kovů a jejich sloučenin v elektrozařízeních · vyhodnotit vliv jednotlivých složek elektroodpadu na životní prostředí. Navrhnout náhrady za nebezpečné materiály, ekodesign. · porovnat toxikologii vybraných kovů a jejich sloučenin (antimon, arzen, berylium, kadmium, olovo, rtuť a selen).

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět Kovy a životní prostředí je zaměřen na pyrometalurgické, hydrometalurgické, elektrometalurgické a kombinované procesy přípravy neželezných kovů a jejich slitin z hlediska zátěže pro životní prostředí. Seznamuje s ekotoxikologickými účinky jednotlivých neželezných kovů, legislativou v oblasti životního prostředí, evropskou směrnicí prevence znečištění (IPPC) a její aplikací u kovových materiálů. Je zaměřen na náhradu nebezpečných materiálů a aplikaci ekodesignu.

Povinná literatura:

[1] KRIŠTOFOVÁ, D. Kovy a životní prostředí. Environmentálně nebezpečné složky elektroodpadu. Skripta VŠB – TUO, Ostrava, 2005, 66 s. ISBN 80-248-0740-8. [2] BENCKO, V., CIKRT, M., LENER, J. Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka. Praha, Grada, 1995, 288 s. ISBN 80-7169-150-X.

Doporučená literatura:

[1] TICHÝ, M. Toxikologie pro chemiky. Toxikologie obecná, speciální, analytická a legislativa. Karolinum, Praha, 1998, 90 s. ISBN 80-7184-625-2. [2] PROKEŠ, J. et al. Základy toxikologie. Galén, UK v Praze, Karolinum, Praha, 2005, 241 s. ISBN 80-7262-301-X. [3] HORÁK, J., LINHART, I., KLUSOŇ, P. Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. VŠCHT Praha, Praha, 2007, 187 s. ISBN 80-7080-548-X. [4] HAVLÍK, T. Spracovanie a detoxikácia odpadov. Skripta TU Košice, Alfa 1997. [5] IPPC Integrovaná prevence a omezování znečištění. Informační portál Ministerstva průmyslu a obchodu [on-line]. Dostupné z <www.ippc.cz>.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemka, test znalostí, aplikace znalostí na laboratorní úlohy a seminární práci

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Kovy, jejich technické rozdělení , vztah k životnímu prostředí 2. Legislativa v oblasti životního prostředí, katalog odpadů, přehled vybraných údajů 3. Těžké neželezné kovy v ŽP, dělení odpadů s obsahem těžkých kovů 4. Pyrometalurgické procesy z hlediska zátěže pro životní prostředí 5. Hydrometalurgické procesy z hlediska zátěže pro životní prostředí 6. Elektrorafinační procesy z hlediska zátěže pro životní prostředí 7. Těžké neželezné kovy z hlediska ŽP ve vodách, půdách a ovzduší 8. Evropská směrnice prevence znečištění (IPPC) a její aplikace při výrobě olova a mědi 9. BAT technologie při recyklaci olova 10. BAT technologie při recyklaci mědi 11. BAT technologie při zpracování hliníku

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  15 3
        Zkouška Zkouška 75  36 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 letní