637-0902/01 – Metalurgie čistých kovů (MČK)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jaromír Drápala, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaromír Drápala, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DRA30 prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student doktorského studia bude schopen: - pochopit nutnost a význam čistých látek pro rozvoj nových oborů jako je mikroelektronika, optoelektronika… - klasifikovat způsoby dělení a rafinace látek, stádia čištění a zásady při výrobě vysoce čistých látek. - popsat základní charakteristiky iontové výměny, chromatografie, sorpce, extrakce, destilace, rektifikace, transportních reakcí, elektrodialýzy, elektrolýzy, elektropřenosu. - pochopit význam rozdělovacích koeficientů při separaci látek a souvislosti s termodynamikou fázových rovnovah. - využít teoretické poznatky krystalizačních metod směrové krystalizace a zonálního tavení včetně CZ metody při rafinaci látek a přípravě krystalů. - analyzovat poměry na fázovém rozhraní krystal-tavenina a jejich vliv na efektivní rozdělovací koeficient, přenos hmoty, kinetiku růstu krystalických látek, koncentrační podchlazení, konvekce a na růstové defekty. - pochopit význam přenosu hmoty a spojité zonální rafinace - získat přehled o technikách a zařízeních vhodných pro rafinaci konkrétních materiálů - aplikovat vhodné fyzikálně-metalurgické analytické metody pro charakteristiku vysoce čistých látek - určit hodnoty rovnovážných a efektivních rozdělovacích koeficientů z binárních a ternárních diagramů, termodynamických rovnic a z experimentu - zvolit vhodnou techniku pro získání tenkých vrstev epitaxní technikou a difuzí

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět zahrnuje teoretické základy přípravy vysoce čistých látek, vlastnosti a význam čistých látek. Způsoby dělení a rafinace látek, zásady při výrobě vysoce čistých látek. Vysoký stupeň chemické čistoty je možné dosáhnout metodami založenými na hydrometalurgických, chemických, fyzikálně-chemických a pyrometalurgických procesech.

Povinná literatura:

[1] Kuchař, L., Drápala, J.: Metalurgie čistých kovů. Metody rafinace čistých látek. Nadácia R. Kammela, Košice, 2000, 185 s, ISBN 80-7099-471-1. [2] Drápala, J., Kuchař, L.: Metalurgie čistých kovů. Část II. Metody rafinace čistých látek. Skripta VŠB-TU Ostrava, 1994, 98 s. [3] Drápala, J., Kuchař, L.: Metalurgie čistých kovů-Návody do cvičení. Skripta VŠB Ostrava, 1990, 165 s. [4] Vřešťál, J.: Výrobní procesy III. Skripta ČVUT Praha, 1983, 216 s. [5] Hein, K., Buhrig, E. Barthel, J. Kuchař, L.: Kristallisation aus Schmelzen, VGI Leipzig 1983, 344 s. Kristallizacija iz rasplavov, Metallurgia Moskva, 1987. [6] Vignorovič, V.N., Volpjan, A.J., Kurdujumov, G.M.: Napravlennaja kristallizacija I fizikochimičeskij analiz. Chimija Moskva, 1986, 200 s. [7] Hadamovsky, H.F.: Werkstoffe der halbleitertechnik. VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig, 1986, 386 s.

Doporučená literatura:

DRÁPALA, J. and KUCHAŘ, L. Metallurgy of Pure Metals. Cambridge International Science Publishing Ltd., 2008. ASM Handbook, Vol. 2, Properties and Selection: Alloys and Special-Purpose Materials. ASM International, 1990. CHAUDRON G.: Monographies sur les métaux de haute pureté. Masson, Paris, T.1 - 1972, T.2 - 1977, T.3 - 1977, in French.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Konzultace

E-learning

Ano – ½ předmětu

Další požadavky na studenta

Projekt na téma rafinační techniky - prezentace v Power Pointu Projekt na téma návrh rafinační technologie vybraného kovu (čistota 5N až 6N)

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Teoretické základy přípravy vysoce čistých látek, vlastnosti a význam čistých látek. Metody označování čistoty, vliv nečistot na vlastnosti látek. Klasifikace způsobů dělení a rafinace látek, stádia čištění a zásady při výrobě vysoce čistých látek. Teoretické základy iontové výměny, chromatografie, sorpce a extrakce. Teoretické základy destilace, rektifikace, transportních reakcí, elektrodialýzy, elektrolýzy, elektropřenosu. Rovnovážný rozdělovací koeficient - metody stanovení, retrográdní rozpustnost, korelační závislosti ko na různých parametrech Termodynamické metody stanovení ko - aktivita, aktivitní koeficient, teorie ideálních, zředěných, regulárních a reálných roztoků - Kaufman, Pelton Ternární systémy, rozdělovací koeficient v ternárním systému Poměry na fázovém rozhraní krystal - tavenina, kinetický a efektivní rozdělovací koeficient, rovnice Burtona - Prima – Slichtera Metody stanovení kef z experimentálních výsledků, metody materiálové bilance, metody Vigdorovičovy, ztuhlá zóna, štěrbinová metoda Jacksonova a Těmkinova teorie krystalizace, kinetika krystalizace Teplotní a koncentrační poměry při krystalizaci, teplotní a koncentrační přechlazení, důsledky, Tillerova rovnice Konvekce v tavenině, vliv konvekce na vznik defektů, vztlaková, Marangoniho, rotační, magnetická konvekce Krystalizační metody, rozdělení krystalizačních technik Směrová krystalizace, Bridgmanova metoda, CZ metoda tažení monokrystalů Zonální tavení, vícenásobná zonální rafinace, teorie Burrise - Stockmana - Dillona, konečné rozdělení při zonálním tavení, techniky zonálního tavení, metoda "floating zone" Přenos hmoty při směrové krystalizaci a zonálním tavení, příčina, důsledky Spojitá zonální rafinace, příprava kovů s homogenním rozdělením prvků, metoda plovoucího kelímku, zonální vyrovnávání Epitaxní techniky vytváření tenkých vrstev – metody LPE, VPE, LE, SPE, EEE, MBE Polovodičové materiály, rafinace a technologie výroby Příprava polovodičových sloučenin z nestechiometrické taveniny Vysokotavitelné kovy, rafinace a příprava monokrystalů Difuze, metody PVD, CVD Fyzikálně-metalurgické charakteristiky vysoce čistých látek a metody stanovení čistoty

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2106) Metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2106) Metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství (3911V888) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství (3911V999) Fyzikální metaluirgie a mezní stavy materiálů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství (3911V888) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství (3911V999) Fyzikální metaluirgie a mezní stavy materiálů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství (3911V888) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství (3911V999) Fyzikální metaluirgie a mezní stavy materiálů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství (3911V888) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství (3911V999) Fyzikální metaluirgie a mezní stavy materiálů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.