637-3001/04 – Prášková metalurgie (PM)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUJ37 doc. Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu schopen: -definovat a vysvětlit základní podmínky úspěšné aplikace technologie práškové metalurgie na výrobu materiálů a součástek -formulovat přednosti a nedostatky práškové metalurgie -posoudit a navrhovnout optimální technologie přípravy práškových materiálů -klasifikovat typické představitele jednotlivých technologií práškové metalurgie -posoudit a vyhodnotit vliv jednotlivých technologických parametrů na základní operace práškové metalurgie -optimalizovat materiálové a technologické parametry výroby

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Prášková metalurgie představuje progresivní technologii výroby konstrukčních a funkčních materiálů, které se nedají vyrobit klasickými postupy, případně lze práškovou metalurgií zpracovávat i klasické materiály s cílem zvýšení využití materiálů a snížení výrobních nákladů. Prášková metalurgie se uplatňuje mimo jiné i při výrobě široké škály materiálů pro elektrotechniku (kontaktní materiály, těžkotavitelné kovy, magnetické materiály apod.). V rámci magisterského studia je věnována zvýšená pozornost teoretickým základům slinovacích procesů.

Povinná literatura:

KURSA, M. a K. SKOTNICOVÁ. Prášková metalurgie, studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3378-1 FOLTÝNEK, J. Prášková metalurgie a základy procesu slinování. Brno: VUT, 2011. LUKÁČ, I. Prášková metalurgia. Bratislava: Alfa, 1990. ISBN 80-05-00422-2. GERMAN, R.M. Powder Metallurgy Science. Princeton: Metal Powder Industries Federation, 1994. ISBN 1-878954-42-3. LEE, P.W., ed. ASM handbook. Volume 7, Powder metal technologies and applications. Materials Park: ASM International, 1998. ISBN 0-87170-387-4.

Doporučená literatura:

PÍŠEK, F., L. JENÍČEK, P. RYŠ, M. CENEK a A. HRBEK. Nauka o materiálu. I, Nauka o kovech. 2. rozš. a zcela přeprac. vyd. Praha: Academia, 1968.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověření studijních výsledků: •prezenční forma studia – 1 písemný test, 1 semestrální projekt; •kombinovaná forma studia – 1 semestrální projekt. Závěrečné ověření studijních výsledků: •ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

•Prezenční forma studia: absolvování laboratorních cvičení, test, vypracování semestrálního projektu na zadané téma. •Kombinovaná forma studia: vypracování rozšířeného semestrálního projektu na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam PM, vývoj, přednosti a omezení, výroba práškových kovů, rozdělení 2. Mechanické a fyzikálně mechanické způsoby výroby prášků (drcení, mletí, mechanické legování, atomizace vodou, plynem a odstředivou silou) 3. Chemické a elektrochemické procesy (redukce oxidů a sloučenin za sucha, karbonylový proces, elektrolýza vodných roztoků a tavenin 4. Základní (fyzikální) a druhotné (technologické) vlastnosti kovových prášků a metody jejich stanovení 5. Způsoby legování a mikrostruktura prášků, pojiva a lubrikanty, mísení a hodnocení práškových směsí 6. Základy procesů zhutňování práškových kovů v matricích – osové lisování, válcování, kování a protlačování práškových materiálů 7. Izostatické lisování za tepla a za studena, injekční vstřikování kovů, formování práškových kovů bez působení vnějšího tlaku 8. Základy procesů probíhajících při slinování (stadia slinování), přenos materiálu v jednosložkovém systému, vznik stykové plochy mezi částicemi a její růst (model dvou částic) 9. Zmenšení pórovitosti při slinování, slinování v heterogenním systému, slinování v systému s tekutou fází, aktivované slinování, technické zařízení a atmosféry používané v technologii PM 10. Technologie aditivní výroby (selective laser sintering, direct metal laser sintering, aj.) 11. Výrobky PM na bázi Fe, korozivzdorných ocelí, slinované rychlořezné oceli, tvarové výrobky PM z neželezných kovů na bázi Cu, Al, Ti 12. Slinuté karbidy (výroba, charakteristika, rozdělení, použití), supertvrdé materiály 13. Kluzné materiály a spékaná ložiska, třecí materiály, spékané kovové filtry, magnetické materiály 14. Disperzně zpevněné slinuté materiály, kontaktní materiály (vlastnosti, rozdělení, výroba)

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0715A270005) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270002) Materiálové inženýrství SPO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270002) Materiálové inženýrství SPO K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270002) Materiálové inženýrství SPO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270002) Materiálové inženýrství SPO K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270005) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270002) Materiálové inženýrství SPO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270005) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270002) Materiálové inženýrství SPO K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT-nově akreditované-příprava 2019/2020 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní