637-3001/04 – Prášková metalurgie (PM)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUJ37 doc. Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu schopen: -definovat a vysvětlit základní podmínky úspěšné aplikace technologie práškové metalurgie na výrobu materiálů a součástek -formulovat přednosti a nedostatky práškové metalurgie -posoudit a navrhovnout optimální technologie přípravy práškových materiálů -klasifikovat typické představitele jednotlivých technologií práškové metalurgie -posoudit a vyhodnotit vliv jednotlivých technologických parametrů na základní operace práškové metalurgie -optimalizovat materiálové a technologické parametry výroby

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Prášková metalurgie představuje progresivní technologii výroby konstrukčních a funkčních materiálů, které se nedají vyrobit klasickými postupy, případně lze práškovou metalurgií zpracovávat i klasické materiály s cílem zvýšení využití materiálů a snížení výrobních nákladů. Prášková metalurgie se uplatňuje mimo jiné i při výrobě široké škály materiálů pro elektrotechniku (kontaktní materiály, těžkotavitelné kovy, magnetické materiály apod.). V rámci magisterského studia je věnována zvýšená pozornost teoretickým základům slinovacích procesů.

Povinná literatura:

KURSA, M. a K. SKOTNICOVÁ. Prášková metalurgie, studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3378-1 FOLTÝNEK, J. Prášková metalurgie a základy procesu slinování. Brno: VUT, 2011. LUKÁČ, I. Prášková metalurgia. Bratislava: Alfa, 1990. ISBN 80-05-00422-2. GERMAN, R.M. Powder Metallurgy Science. Princeton: Metal Powder Industries Federation, 1994. ISBN 1-878954-42-3. LEE, P.W., ed. ASM handbook. Volume 7, Powder metal technologies and applications. Materials Park: ASM International, 1998. ISBN 0-87170-387-4.

Doporučená literatura:

PÍŠEK, F., L. JENÍČEK, P. RYŠ, M. CENEK a A. HRBEK. Nauka o materiálu. I, Nauka o kovech. 2. rozš. a zcela přeprac. vyd. Praha: Academia, 1968.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověření studijních výsledků: •prezenční forma studia – 1 písemný test, 1 semestrální projekt; •kombinovaná forma studia – 1 semestrální projekt. Závěrečné ověření studijních výsledků: •ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

•Prezenční forma studia: absolvování laboratorních cvičení, test, vypracování semestrálního projektu na zadané téma. •Kombinovaná forma studia: vypracování rozšířeného semestrálního projektu na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam PM, vývoj, přednosti a omezení, výroba práškových kovů, rozdělení 2. Mechanické a fyzikálně mechanické způsoby výroby prášků (drcení, mletí, mechanické legování, atomizace vodou, plynem a odstředivou silou) 3. Chemické a elektrochemické procesy (redukce oxidů a sloučenin za sucha, karbonylový proces, elektrolýza vodných roztoků a tavenin 4. Základní (fyzikální) a druhotné (technologické) vlastnosti kovových prášků a metody jejich stanovení 5. Způsoby legování a mikrostruktura prášků, pojiva a lubrikanty, mísení a hodnocení práškových směsí 6. Základy procesů zhutňování práškových kovů v matricích – osové lisování, válcování, kování a protlačování práškových materiálů 7. Izostatické lisování za tepla a za studena, injekční vstřikování kovů, formování práškových kovů bez působení vnějšího tlaku 8. Základy procesů probíhajících při slinování (stadia slinování), přenos materiálu v jednosložkovém systému, vznik stykové plochy mezi částicemi a její růst (model dvou částic) 9. Zmenšení pórovitosti při slinování, slinování v heterogenním systému, slinování v systému s tekutou fází, aktivované slinování, technické zařízení a atmosféry používané v technologii PM 10. Technologie aditivní výroby (selective laser sintering, direct metal laser sintering, aj.) 11. Výrobky PM na bázi Fe, korozivzdorných ocelí, slinované rychlořezné oceli, tvarové výrobky PM z neželezných kovů na bázi Cu, Al, Ti 12. Slinuté karbidy (výroba, charakteristika, rozdělení, použití), supertvrdé materiály 13. Kluzné materiály a spékaná ložiska, třecí materiály, spékané kovové filtry, magnetické materiály 14. Disperzně zpevněné slinuté materiály, kontaktní materiály (vlastnosti, rozdělení, výroba)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  24
        Zkouška Zkouška 60  21 3
Rozsah povinné účasti: Max. 20 % omluvená účast Min. 80 % povinná účast na cvičeních • Absolvování laboratorních úloh, odevzdání protokolů • Absolvování testu a/nebo písemky • Vypracování semestrálního projektu

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0715A270005) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270002) Materiálové inženýrství SPO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270002) Materiálové inženýrství SPO K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270002) Materiálové inženýrství SPO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270002) Materiálové inženýrství SPO K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270005) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270002) Materiálové inženýrství SPO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270005) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270002) Materiálové inženýrství SPO K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT-nově akreditované-příprava 2019/2020 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní