637-3013/01 – Kovy a životní prostředí (KŽP)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

− student bude umět popsat a charakterizovat možné zdroje znečištění ovzduší, vody a půdy látkami na bázi těžkých kovů − student bude umět popsat a charakterizovat toxické a ekotoxické účinky vybraných kovů, konkrétní zdroje a cesty znečištění − student bude umět zhodnotit ekologická a ekonomická hlediska využití materiálů obsahujících kovy − student bude umět aplikovat své teoretické poznatky pro systém environmentálního managementu

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět Kovy a životní prostředí je zaměřen na hodnocení vlivu těžkých kovů na životní prostředí a člověka. Během pyrometalurgických, hydrometalurgických, elektrometalurgických a kombinovaných procesů přípravy kovů a jejich slitin a při kontaktu výrobků na bázi těžkých kovů s životním prostředím může vznikat zátěž pro všechny složky životního prostředí. Studenti se v rámci předmětu seznámí se základními pojmy z oblasti toxikologie, s možnými zdroji znečištění ovzduší, vody a půdy látkami na bázi těžkých kovů. Dále jsou specifikovány toxické a ekotoxické účinky vybraných kovů, konkrétní zdroje a cesty znečištění. Součástí předmětu je i přehled nástrojů a návodů pro snížení nepříznivých dopadů výroby na životní prostředí – systém environmentálního managementu, analýza životního cyklu výrobku, inovace výrobků, ekolabeling a aplikace ekodesignu. Nedílnou součástí je i přehled platné legislativy týkající se této problematiky pro Českou republiku i země Evropské unie včetně zákona o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC), registrů znečišťujících látek, dokumentů BREF, BAT a jejich aplikaci.

Povinná literatura:

LINHART, I. Toxikologie: interakce škodlivých látek s živými organismy, jejich mechanismy, projevy a důsledky. Vyd. 2. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014. ISBN 978-80-7080-877-1. PROKEŠ, J. Základy toxikologie: obecná toxikologie a ekotoxikologie. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-7262-301-X. BENCKO, V., M. CIKRT a J. LENER. Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka. Vyd. 2. Praha: Grada, 1995. ISBN 80-7169-150-X. MALCHARCZIKOVÁ, J. Kovy a životní prostředí. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017. NORDBERG, G. Handbook on the toxicology of metals. Burlington: Elsevier/Academic Press, 2007. ISBN 978-0-12-369413-3.

Doporučená literatura:

KRIŠTOFOVÁ, D. Kovy a životní prostředí: environmentálně nebezpečné složky elektroodpadu. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0740-8. HORÁK, J., I. LINHART a P. KLUSOŇ. Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2007. ISBN 80-7080-548-X. IPPC Integrovaná prevence a omezování znečištění. Informační portál Ministerstva průmyslu a obchodu [on-line]. Dostupné z: www.ippc.cz.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Absolvování zápočtového testu, výsledky zápočtového testu budou studentům sděleny ihned po jeho absolvování.

E-learning

není

Další požadavky na studenta

Pro studenty kombinovaného studia: vypracování semestrálního projektu na zadané téma a absolvování zápočtového testu. Příklady témat semestrálního projektu: Vliv kadmia na životní prostředí, Vliv olova na životní prostředí, Vliv chromu na životní prostředí, Vliv rtuti na životní prostředí, Vliv arsenu na životní prostředí,semestrální projekt bude kontrolován vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Životní prostředí a legislativa. Seznam nebezpečných vlastností odpadů, Katalog odpadů. 2. Integrovaná prevence – IPPC, BAT, BREF. Nástroje a návody, jak snižovat dopady výroby na životní prostředí. 3. Registry znečišťování životního prostředí. Toxikologie, toxicita a ekotoxicita – základní pojmy. 4. REACH a bezpečnostní listy chemických látek. Znečišťující látky na bázi těžkých kovů v ovzduší, ve vodě a v půdě. 5. Zdroje a cesty znečištění prostředí toxickými kovy, ekotoxicita a toxicita kovů. 6. Vliv olova na životní prostředí, jeho toxicita a ekotoxicita, možné zdroje znečištění. 7. Vliv mědi na životní prostředí, její toxicita a ekotoxicita, možné zdroje znečištění. 8. Vliv hliníku na životní prostředí, jeho toxicita a ekotoxicita, možné zdroje znečištění. 9. Vliv arsenu a kadmia na životní prostředí, jejich toxicita a ekotoxicita, možné zdroje znečištění. 10. Vliv rtuti na životní prostředí, její toxicita a ekotoxicita, možné zdroje znečištění. Vliv vybraných těžkých kovů na životní prostředí, jejich toxicita a ekotoxicita, možné zdroje znečištění. 11. BREF „Zpracování neželezných kovů“, BAT pro olovo, měď, hliník.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  11 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 letní