637-3024/02 – Reakce organismu s materiály (RORM)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Monika LosertováGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Monika Losertová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR31 Ing. Karla Čech Barabaszová, Ph.D. Paed.IGIP
LOS35 doc. Dr. Ing. Monika Losertová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

student bude umět - definovat a objasnit procesy a reakce molekul materiálů a živých buněk; - hodnotit materiál a povlaky implantátů v kontextu se specifickými požadavky pro aplikace v medicíně; - vyhledávat, analyzovat a kriticky hodnotit poznatky získané v odborné literatuře z výše uvedené oblasti

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Biotolerance kovových materiálů v tělních tekutinách je spojena s iniciací a rozvojem korozních či jiných degradační dějů, které vyvolávají toxické a alergenní reakce. Tyto reakce následně způsobují pooperační komplikace a peri-implantační reakce. Příklady reakcí budou ukázány na materiálech běžně používaných v lékařství, které nejsou vůči lidskému tělu neutrální. Budou nastíněny rovněž perspektivy vývoje nových materiálů pro traumatologii.

Povinná literatura:

[1] LOSERTOVÁ, M. Reakce organismu s materiály. Syllaby přednášek, 2016. [2] DEE, K.C., D.A. PULEO and R. BIZIOS. Tissue-Biomaterial Interactions. An Introduction to. New Jersey: Wiley-Liss. 2002. ISBN 0-471-25394-4. [3] STRNADOVÁ, V., A. SVOBODNÍK a F. KŘEPELKA. Úvod do metodiky klinického hodnocení léčivých přípravků. Praha: Grada 2007. ISBN 978-80-247-1917-7. [4] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16.prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006. [5] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (32004R0726), kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky.

Doporučená literatura:

[1] ALBERTS, B. a kol. Základy buněčné biologie - Úvod do molekulární biologie buňky, 2.vydání, Espero Publishing, 2005. ISBN 80-902906-2-0. [2] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/20/ES ze dne 4. dubna 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se uplatňování správné klinické praxe při provádění klinických hodnocení humánních léčivých přípravků. [3] Nařízení Komise (ES) č. 540/95 (31995R0540), kterým se stanoví způsob hlášení podezření na neočekávané nežádoucí účinky humánních nebo veterinárních léčivých přípravků registrovaných podle ustanovení nařízení Rady (EHS) č. 2309/93, které nejsou závažné, ať jsou zjištěny ve Společenství, nebo ve třetí zemi. [4] Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů. [5]Zákon č. 362/2004 Sb. o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Opakování probrané látky na začátku každé přednášky. Před vlastní zkouškou z předmětu musí student prokázat minimální znalosti ze studia prostřednictvím absolvování zápočtového testu, jehož výsledky budou vyhodnoceny a bezprostředně mu sděleny (ústně nebo e-mailem). Zkouška se skládá z části písemné a ústní.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování zadané problematiky a výsledků provedených testů do projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod – přehled skupin aplikovaných materiálových systémů pro implantáty a jejich možných reakcí s živou tkání. Zdroje informací. 2. Teorie toxicity. Cesty vstupu látek do těla. Přehled působení jedů v těle. Akutní a chronické působení jedů v těle. Obecné zásady terapie otrav. 3. Základy krevní koagulace, trombózy; imunitní odezvy. 4. Metody zjišťování uvolněných a resorbovaných prvků z implantátů in vitro a in vivo. Příklady výsledků, případy. 5. Rozhraní mezi buňkou a materiálem, inteligentní materiály pro rekonstrukce tkání. Reakce proteinů s povrchem. Bakteriální růst na povrchu implantátu. 6. Interakce kovů s živými tkáněmi. Toxicita, lokální a chronické záněty. Případy. 7. Bezpečnost a účinky nanostrukturních materiálů nebo povlaků implantátů na organismus. Řízené reakce bionanomateriálů s buněčnými systémy. Případy. 8. Biotolerance polymerních látek určených jako nosiče pro řízené uvolňování léčiv. Případy. 9. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení GHS), z. 345/2005 Sb. 10. Degenerace, teratogenita, mutagenita toxických látek. Z. č. 362/2004 Sb. Klasifikace a kódové označení toxikologických vlastností a nebezpečnosti chemických látek a přípravků. (H, P, výroky, event. R, S věty atd.). 11. Toxicita vybraných prvků a jejich anorganických sloučenin. Toxicita vybraných organických sloučenin. 12. Testy OECD, toxicita živých organismů (živočichů a rostlin), toxicita alkaloidů, plísní, hub, léků, toxické působení při jejich průmyslovém zpracování a toxicita z nich vyráběných produktů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  25
        Zkouška Zkouška 55  20
Rozsah povinné účasti: Min. 80 % povinná účast na cvičeních (Max. 20 % omluvená účast) • Vypracování a odevzdání semestrálního projektu • Absolvování testu

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0788A270001) Biomechanické inženýrství VSZ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0788A270001) Biomechanické inženýrství VSZ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0788A270001) Biomechanické inženýrství VSZ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku