637-3025/01 – Aplikovaná psychologie a etika ve zdravotnictví (APEZ)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity4
Garant předmětuPhDr. Radka Kozáková, Ph.D.Garant verze předmětuPhDr. Radka Kozáková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOZ0251 PhDr. Radka Kozáková, Ph.D.
VRU02 doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu schopen: · Vysvětlit propojenost obecné, vývojové a sociální psychologie. Aplikovat kompenzační techniky ve stresových situacích · Definovat oblast zdravotnické psychologie, postoje k nemoci, problematiku umírání · Vysvětlit rozdíly mezi postojem zdravotníků a nemocného k nemoci Získané dovednosti · Aplikovat poznatky z psychologických disciplín do zdravotnické problematiky včetně individuálního přístupu. · Aplikovat etické principy do praxe, znát zdravotnické kodexy. · Posoudit etická dilemata

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický, jehož cílem je seznámit studenty z pohledu teoreticko-praktického s problematikou psychologie a jejich aplikovaných disciplín do zdravotnictví. Psychologická část se zabývá propojeností lidské psychiky a jejího prožívání v souvislosti se stresem, nemocí a odchodu ze života. Na oblast zdravotnické psychologie navazují etické a právní normy, s významem povinné mlčenlivosti a práv pacientů, se zásadami sdělování pravdy nemocnému a zásadami etického kodexu ve zdravotnictví.

Povinná literatura:

[1] BURDA, P. Krizová komunikace s agresivním a hostilním pacientem. Brno: NCO NZO, 2014. ISBN 978-80-7013-564-8. [2] BARTOŠÍKOVÁ, J. Kapitoly z psychologie pro zdravotnické pracovníky. Brno: IDVPZ, 2000. [3] HAŠKOVCOVÁ, H. Lékařská etika. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-204-6 [4] HAŠKOVCOVÁ, H. Práva pacientů. Havířov: Nakl. Aleny Krtilové,1996. ISBN 80-902163-0-7 [5] RAUDENSKÁ,J., JAVŮRKOVÁ A. Lékařská psychologie ve zdravotnictví. Grada Publishing, 2012.. ISBN 978-80-247-2223-8 [6] PTÁČEK, R, BARTŮNĚK, P. Etické problémy medicíny na prahu 21. století. Grada Publishing: 2015. ISBN 978-80-247-5471-0

Doporučená literatura:

[1] VÁGNEROVÁ, M. Úvod do psychologie. Praha : Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0015-3. [2] KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2001 [3] KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie nemoci. Praha: Grada Publishing, 2002. [4] IVANOVÁ, K. Etika ve zdravotnictví. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. [5] ŠIMEK, J., ŠPALEK,V. Filozofické základy lékařské etiky. Praha: GRADA, 2003. ISBN 80-247-0440-4

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Samostatná prezentace, kolokvium, řešení modelových situací

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování prezentace, návrh řešení, atd., absolvování testů znalostí

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: · Psychologie jako teoretická báze aplikovaných psychologických disciplín. Psychologické pojmy (psychika, psychické obsahy, psychické procesy, psychické stavy, prožívání a chování, vědomí a nevědomí, podvědomí a předvědomí) z ohledu zdraví a nemoci. Kognitivně senzorické procesy, emoce a jejich vztah ve zdraví a nemoci. Sociální psychologie a její aplikace do zdravotnické psychologie · Zdravotnická psychologie – vymezení pojmu. Celostní péče o pacienta. Psychologická problematika nemocného – postoj k nemoci. Psychologická stránka průběhu nemoci – postoj zdravotníka a nemocného k nemoci. Biopsychosociální přístup k nemocným. Stres, úzkost, syndrom vyhoření. · Subjektivní prožívání nemoci, bolest, strach a úzkost v nemoci. Osobnostní předpoklady k výkonu zdravotnického povolání – adaptace, maladaptace, profesní deformace. Psychologická problematika a specifika nemocných s mentálním, smyslovým a tělesným defektem. Psychologický problematika pacientů stárnoucích, onkologických a umírajících. · Aplikace zdravotnické psychologie v multidisciplinárním pojetí zdravotnické péče · Etika jako filozofická disciplína, metody a principy etiky. Proměny zdravotnické etiky v čase (čínská a indická filozofie, řecká filozofie). Předmět etiky, význam etiky pro zdravotnického pracovníka. Etika jako teorie mravnosti a morálky. Soudobá etika. · Zdroje lékařské etiky: Hippokratova přísaha a židovsko-křesťanská tradice (mravní křesťanské desatero). · Etické kodexy, Úmluva o lidských právech a důstojnosti lidské bytosti, informovaný souhlas · Etické aspekty ve zdravotnické profesi. Etické povinnosti zdravotnického pracovníka. Konflikt hodnot. Respektování hodnot, tradic a náboženského přesvědčení. · Vztah mezi právními a etickými normami (právo na informaci, povinnost mlčenlivosti). Práva pacientů (Lisabonská deklarace). · Etická dilemata. Problematika dárcovství orgánů. · Etika umírání a smrti (etika v péči o umírajícího). Problematika euthanasie. · Dokument Rady Evropy k péči o smrtelně nemocné. Cvičení · Komunikační techniky v praxi, komunikace s pacienty se somatickým, smyslovým či mentálním postižením · Subjektivní a objektivní prožívání nemoci - kazuistiky · Umírání, doprovázení umírajícího, péče o pozůstalé · Etické principy v jednání s klienty/pacienty · Řešení dilematických/konfliktních situací z etického hlediska. Rozbor konkrétních kazuistik. · Etika umírání a smrti (etika v péči o umírajícího). Problematika euthanasie. · Etické aspekty komunikace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3923) Materiálové inženýrství (3901T077) Biomechanické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3901T077) Biomechanické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3901T077) Biomechanické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3901T077) Biomechanické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3901T077) Biomechanické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.