637-3025/02 – Aplikovaná psychologie a etika ve zdravotnictví (APEZ)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity4
Garant předmětuPhDr. Radka Kozáková, Ph.D.Garant verze předmětuPhDr. Radka Kozáková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VRU02 doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu schopen: · Vysvětlit propojenost obecné, vývojové a sociální psychologie. Aplikovat kompenzační techniky ve stresových situacích · Definovat oblast zdravotnické psychologie, postoje k nemoci, problematiku umírání · Vysvětlit rozdíly mezi postojem zdravotníků a nemocného k nemoci Získané dovednosti · Aplikovat poznatky z psychologických disciplín do zdravotnické problematiky včetně individuálního přístupu. · Aplikovat etické principy do praxe, znát zdravotnické kodexy. · Posoudit etická dilemata

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický, jehož cílem je seznámit studenty z pohledu teoreticko-praktického s problematikou psychologie a jejich aplikovaných disciplín do zdravotnictví. Psychologická část se zabývá propojeností lidské psychiky a jejího prožívání v souvislosti se stresem, nemocí a odchodu ze života. Na oblast zdravotnické psychologie navazují etické a právní normy, s významem povinné mlčenlivosti a práv pacientů, se zásadami sdělování pravdy nemocnému a zásadami etického kodexu ve zdravotnictví.

Povinná literatura:

[1] BURDA, P. Krizová komunikace s agresivním a hostilním pacientem. Brno: NCO NZO, 2014. ISBN 978-80-7013-564-8. [2] BARTOŠÍKOVÁ, J. Kapitoly z psychologie pro zdravotnické pracovníky. Brno: IDVPZ, 2000. [3] HAŠKOVCOVÁ, H. Lékařská etika. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-204-6 [4] HAŠKOVCOVÁ, H. Práva pacientů. Havířov: Nakl. Aleny Krtilové,1996. ISBN 80-902163-0-7 [5] RAUDENSKÁ,J., JAVŮRKOVÁ A. Lékařská psychologie ve zdravotnictví. Grada Publishing, 2012.. ISBN 978-80-247-2223-8 [6] PTÁČEK, R, BARTŮNĚK, P. Etické problémy medicíny na prahu 21. století. Grada Publishing: 2015. ISBN 978-80-247-5471-0

Doporučená literatura:

[1] VÁGNEROVÁ, M. Úvod do psychologie. Praha : Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0015-3. [2] KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2001 [3] KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie nemoci. Praha: Grada Publishing, 2002. [4] IVANOVÁ, K. Etika ve zdravotnictví. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. [5] ŠIMEK, J., ŠPALEK,V. Filozofické základy lékařské etiky. Praha: GRADA, 2003. ISBN 80-247-0440-4

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Samostatná prezentace, kolokvium, řešení modelových situací

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování prezentace, návrh řešení, atd., absolvování testů znalostí

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: · Psychologie jako teoretická báze aplikovaných psychologických disciplín. Psychologické pojmy (psychika, psychické obsahy, psychické procesy, psychické stavy, prožívání a chování, vědomí a nevědomí, podvědomí a předvědomí) z ohledu zdraví a nemoci. Kognitivně senzorické procesy, emoce a jejich vztah ve zdraví a nemoci. Sociální psychologie a její aplikace do zdravotnické psychologie · Zdravotnická psychologie – vymezení pojmu. Celostní péče o pacienta. Psychologická problematika nemocného – postoj k nemoci. Psychologická stránka průběhu nemoci – postoj zdravotníka a nemocného k nemoci. Biopsychosociální přístup k nemocným. Stres, úzkost, syndrom vyhoření. · Subjektivní prožívání nemoci, bolest, strach a úzkost v nemoci. Osobnostní předpoklady k výkonu zdravotnického povolání – adaptace, maladaptace, profesní deformace. Psychologická problematika a specifika nemocných s mentálním, smyslovým a tělesným defektem. Psychologický problematika pacientů stárnoucích, onkologických a umírajících. · Aplikace zdravotnické psychologie v multidisciplinárním pojetí zdravotnické péče · Etika jako filozofická disciplína, metody a principy etiky. Proměny zdravotnické etiky v čase (čínská a indická filozofie, řecká filozofie). Předmět etiky, význam etiky pro zdravotnického pracovníka. Etika jako teorie mravnosti a morálky. Soudobá etika. · Zdroje lékařské etiky: Hippokratova přísaha a židovsko-křesťanská tradice (mravní křesťanské desatero). · Etické kodexy, Úmluva o lidských právech a důstojnosti lidské bytosti, informovaný souhlas · Etické aspekty ve zdravotnické profesi. Etické povinnosti zdravotnického pracovníka. Konflikt hodnot. Respektování hodnot, tradic a náboženského přesvědčení. · Vztah mezi právními a etickými normami (právo na informaci, povinnost mlčenlivosti). Práva pacientů (Lisabonská deklarace). · Etická dilemata. Problematika dárcovství orgánů. · Etika umírání a smrti (etika v péči o umírajícího). Problematika euthanasie. · Dokument Rady Evropy k péči o smrtelně nemocné. Cvičení · Komunikační techniky v praxi, komunikace s pacienty se somatickým, smyslovým či mentálním postižením · Subjektivní a objektivní prožívání nemoci - kazuistiky · Umírání, doprovázení umírajícího, péče o pozůstalé · Etické principy v jednání s klienty/pacienty · Řešení dilematických/konfliktních situací z etického hlediska. Rozbor konkrétních kazuistik. · Etika umírání a smrti (etika v péči o umírajícího). Problematika euthanasie. · Etické aspekty komunikace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: klasifikovaný zápočet

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0788A270001) Biomechanické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A270001) Biomechanické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0788A270001) Biomechanické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku