637-3035/02 – Diplomový seminář I (DiS I)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.Garant verze předmětudoc. Dr. Ing. Monika Losertová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LOS35 doc. Dr. Ing. Monika Losertová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu je dílčí zpracování diplomové práce, kdy teoretická část diplomové práce bude již zcela zpracována. Student bude umět - kriticky hodnotit odbornou literaturu související s tématem práce - hodnotit na základě provedeného literárního rozboru publikované experimentální údaje - dohledat relevantní výsledky z publikovaných experimentů - popsat principy související s tématem práce - provádět relevantní analýzu vlastních experimentálně získaných dat

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět Diplomový seminář I je zaměřen na zpracování literární rešerše zadaného tématu diplomové práce. Na základě zpracovaných literárních podkladech pak student vypracuje teoretickou část absolventské práce. Dále je předmět zaměřen na návrh a ověření experimentálních postupů pro řešení praktické části diplomové práce.

Povinná literatura:

[1] Konkrétní literární zdroje uvedené v zadání diplomové práce [2] Požadavky pro vypracování závěrečných prací dle Pokynů katedry 637 [3] Zásady pro vypracování diplomové práce dle pokynů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství, které jsou dostupné z: http://www.fmmi.vsb.cz/cs/urceno-pro/studenty/ [4] ČSN ISO 690: 2011 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 39s.

Doporučená literatura:

[1] Odborná literatura dle zadaného tématu diplomové práce. [2] Šesták, Z. Jak psát a přednášet o vědě. 1. vyd. Praha: Academia, 2000. 204 s. [3] sborníky konferencí a závěrečné zprávy uložené na katedře [4] Liška, V. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. Praha, 2008,93 s. ISBN 978-80-86946-64-1 [5] Michalík, P., Roub, Z., Vrbík, V. Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. Západočeská univerzita v Plzni, 2009. 68 s. ISBN 978-80-7043-828-2 [6] Křivda, V., Široký, J. Zpracování podkladů pro projekty a diplomové práce. VŠB-TU Ostrava, 2006. 82 s. ISBN 80-248-1269-X

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

pravidelné konzultace s vedoucím práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět je zaměřen především na zpracování teoretické (rešeršní) části diplomové práce. Studenti jsou seznámeni s konkrétními požadavky na diplomovou práci, se způsobem citace literatury, dále s nejdůležitějšími informačními zdroji, ať už v tištěné nebo v elektronické formě, které zahrnují oblast studijního oboru, v níž budou diplomovou práci zpracovávat. V další části předmětu pak studenti zpracovávají teoretickou (rešeršní) část své diplomové práce pod vedením příslušných vedoucích. Studenti pracují i na experimentální části diplomové práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Povinné pravidelné konzultace k rešerši a k experimentální části práce

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3923) Materiálové inženýrství (3901T077) Biomechanické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3901T077) Biomechanické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3901T077) Biomechanické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3901T077) Biomechanické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3901T077) Biomechanické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.