637-3036/01 – Diploma seminary II (DiS II)

Gurantor departmentDepartment of Non-ferrous Metals, Refining and RecyclingCredits20
Subject guarantorprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2016/2017Year of cancellation2020/2021
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BRO37 doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+15

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Independent completion of the thesis on the given topic: - theory - experimental and results - discussion and evaluation of results in relation with literature search - possibility of knowledge application in the experience - conclusions - defence of the diploma thesis

Teaching methods

Seminars
Experimental work in labs

Summary

Finishing work of diploma thesis, consultations with the supervisor or consultant. Preparation of thesis defence and presentation of experimental work at examination board.

Compulsory literature:

Recent publications on www.sciencedirect.com Final reports of the projects solved at departement 637

Recommended literature:

Publications on www.sciencedirect.com

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Předmět je zaměřen na činnosti vedoucí k samostatnému dopracování diplomové práce včetně konečného zpracování literární rešerše a experimentální části práce. Diplomová práce musí obsahovat popis experimentů, shrnutí získaných výsledků včetně diskuse těchto výsledků a následného hodnocení v souvislosti s provedenou literární rešerší. V práci je vhodné uvést možné praktické aplikace poznatků, případně návrh postupu dalších prací nebo vhodných postupů. Součástí předmětu je i příprava obhajoby a prezentace závěrečné práce před státnicovou komisí.

E-learning

Other requirements

Předmět je zaměřen na činnosti vedoucí k samostatnému dopracování diplomové práce včetně konečného zpracování literární rešerše a experimentální části práce. Diplomová práce musí obsahovat popis experimentů, shrnutí získaných výsledků včetně diskuse těchto výsledků a následného hodnocení v souvislosti s provedenou literární rešerší. V práci je vhodné uvést možné praktické aplikace poznatků, případně návrh postupu dalších prací nebo vhodných postupů. Součástí předmětu je i příprava obhajoby a prezentace závěrečné práce před státnicovou komisí.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

samostatně experimentálně pracovat, − vypracovat a vyhodnotit literární rešerši v rámci zadaného tématu − ve spolupráci s vedoucím, případně s konzultantem vyhodnotit dosažené výsledky a provést analýzu a syntézu v souladu s provedenou rešerší

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2016/2017 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit Credit  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (N3923) Materials Engineering (3911T033) Material Recycling P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N3923) Materials Engineering (3911T033) Material Recycling P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (N3923) Materials Engineering (3911T033) Material Recycling P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (N3923) Materials Engineering (3911T033) Material Recycling P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (N3923) Materials Engineering (3911T033) Material Recycling P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner