638-0077/01 – Control Systems Designing (PRS)

Gurantor departmentDepartment of Automation and Computing in IndustryCredits5
Subject guarantorprof. Ing. František Němec, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. František Němec, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year6Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1960/1961Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NEM57 prof. Ing. František Němec, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students are familiar with the issue of normalization in electrical engineering, its usage, the creation of electrical diagrams, the labeling schemes on products. Significant attention is paid on electrical safety devices. The aim is to orient the listener well in the production and use of relevant documentation and automation of electric equipment.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

The course acquaints students with both theoretical and practical issues when designing control systems and related electrical equipment for the technology area, especially metallurgical processes. It expands knowledge of methods of system analysis, as the first stages of a project focusing on legal aspects related to project activities. Acquainted with methodology of projects making, various types of projects documentation for the gradual processing, warn to methods of working with information resources. Moreover the course is focused on methods of creating the design and operational documentation of an automation equipment. Given the fact that in present time automation equipment carried out almost exclusively using the electric device is successive chapter devoted to the creation of documentation of electrical equipment with regard to projection of ASŘTP equipment. Students are familiar with the issue of normalization in electrical engineering, its usage, the creation of electrical diagrams, the labeling schemes on products. Significant attention is paid on electrical safety devices. The aim is to orient the listener well in the production and use of relevant documentation and automation of electric equipment. In the exercises, each student have to make a separate semester project, which is continuously consuted. Some lectured topics are practiced on specially designed exercise classes. The practical part of the exercise is aimed at solution of implementation and interpretation of the systems, diagnostics in practical marketing control systems going into operation.

Compulsory literature:

TOMIS, L., ČÍP, J., NĚMEC, F. Úvod do projektování systémů ASŘ. Ostrava, Vysoká škola báňská, 1989, skriptum ČSN 18 0051 Označování měřicích a řídicích obvodů Interní materiály katedry

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do teorie a praxe projektování řídicích systémů, vymezení základních pojmů, definice jednotlivých disciplín zúčastňujících se procesu projektování 2. Jurisdikce v projektování: Základní zákonné předpisy a jejich důsledky pro provádění projekční činnosti, základní druhy projektové dokumentace a její obsah. 3. Projekční dokumentace staveb, základní pojmy, rozdělení a kompletnost projektové dokumentace, dokumentace konečného stavu 4. Speciální podklady pro projekci ASŘ, seznamy vstupů., výstupů, tvorba algoritmů, řízení projekčního týmu 5. Obecné projekční podklady: MDT, normy, katalogy, ceníky 6. Výkresová dokumentace projektů ASŘ, normy kreslení schémat I 7. Výkresová dokumentace projektů ASŘ, normy kreslení schémat II 8. Mezinárodní technická normalizace v elektrotechnice 9. Vyvolená čísla, jednotky, terminologie, typy dokumentů v elektrotechnice 10. Všeobecná pravidla kreslení elektrotechnických schémat, vytváření základních typů schémat v elektrotechnice 11. Značky na schématech a výrobcích 12. Typy sítí, ochrana před nebezpečným dotykem 13. Vnější vlivy a jejich určení 14. Ochrana proti rušivým vlivům, elektromagnetická kompatibilita I 15. Ochrana proti rušivým vlivům, elektromagnetická kompatibilita II, nové směry v procesu projektování, návaznost na předmět Automatizace projektování ŘS, závěrečné shrnutí látky.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2007/2008 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2006/2007 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner