638-0081/02 – Hardware of Control Systems (TPŘS)

Gurantor departmentDepartment of Automation and Computing in IndustryCredits5
Subject guarantorIng. Romana Garzinová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Romana Garzinová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1964/1965Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FRI05 doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D.
HEG30 doc. Ing. Milan Heger, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 24+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student bude umět formulovat základní vlastnosti řídicích systémů. Student bude umět prezentovat funkci ústředního členu regulátoru. Student bude umět demonstrovat akční členy pro řízení systémů. Student bude umět analyzovat problematiku technické aplikace řídicích systémů.

Teaching methods

Summary

Obsah předmětu navazuje na předmět Prvky řídicích systémů přednášený v 8. semestru studia. Doplňuje problematiku speciálních měření. Hlavní obsah předmětu je zaměřen na technické prostředky určené k realizaci průmyslových regulačních obvodů jako jsou regulátory, servopohony, akční orgány, počítačové řídicí systémy atd.

Compulsory literature:

HEGER, M. Prostředky řídicích systémů. Ostrava, Vysoká škola báňská, 1991, skriptum NUTIL, J., ČECH, V. Měření v hutním průmyslu. Praha, SNTL, 1982 ZEHNULA, K. Snímače neelektrických veličin. Praha, SNTL, 1983 HOFMANN, D. Priemyselná meracia technika. Přel. kol. vedený J. Gyárfášom, Bratislava, ALFA, 1988, přeloženo z Handbuch Messtechnik und Qualitätssicherung, Berlin, 1986, VEB Verlag Technik Interní materiály katedry

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Měření vlastností látek I – plyny: měrná hmotnost, výhřevnost, Wobbeho číslo, analyzátory složení plynů. Bezpečnost práce v laboratoři, laboratorní řád. 2. Měření vlastností látek II - kapaliny: viskozita, pH, atd. Osciloskop – konstrukce, vlastnosti. 3. Regulační systémy, převodníky na normalizované signály, dálkový přenos měření, konstrukce převodníků, souhrnný přehled používaných normalizovaných signálů, mezisystémové převodníky, zpracování signálů pro dálkový přenos, přenosové trasy, optický přenos dat, příklad zařízení pro přenos dat. Laboratorní úloha - měření s osciloskopem I. 4. Ústřední členy analogové, zpracování signálů, číslicové zpracování signálů, stavebnicové a kompaktní řešení regulátorů. Laboratorní úloha - měření s osciloskopem II. 5. Nespojité regulátory, rozdělení, vlastnosti, užití, nastavení. Vlastnosti operačního zesilovače. 6. Výkonové členy pneumatické a hydraulické, konstrukce servopohonů, zpětné vazby a zapojení servosmyček, volba servopohonu. Realizace přenosových funkcí operačním zesilovačem. Regulátor. 7. Elektrický výkon, jeho řízení, spínání elektrického výkonu, kontaktní spínání, výkonové polovodiče, druhy elektrických zátěží a jejich spínání, zesilovače. Laboratorní úloha – ověření vlastností regulátoru. 8. Výkonové členy elektrické, elektromagnety, stejnosměrné elektromotory, soustrojí. Demonstrace výkonových spínacích prvků. 9. Elektromotory střídavé, druhy, regulace otáček. Exkurse – výstava. 10. Tachogenerátory, konstrukce elektrických servopohonů, jejich volba, realizace zpětných vazeb. Příprava laboratorních úloh – měření na elektromotorech. 11. Akční členy: klapky, ventily, jiné typy, charakteristiky, volba akčního členu podle vlastností regulované soustavy. Laboratorní úloha – měření na stejnosměrném elektromotoru. 12. Logické automaty, systémy hromadného sběru dat. Laboratorní úloha – momentová charakteristika asynchronního motoru. 13. Technické řešení řídicích systémů, trasy, dozorny postup realizace - projekční příprava, řešení přenosových tras, dozorny, stavebnice pro dozorny (mozaiky atd.), ergonomie dozoren, hygienické požadavky, kontrola a vedení stavebních a montážních prací. Programování logických automatů. 14. Vybavení dozoren - zobrazovací a signalizační prvky, zapisovače, ovladače. Laboratorní úloha – malý logický automat LOGO!. 15. Dálkový přenos informací, modulace, demodulace, vlastnosti homogenního vedení.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 30  0 3
                Other task type Other task type 5  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 25  0 3
                Oral Oral examination 40  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (3902T007) Automation and Computer Techniques in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.