638-0710/02 – Modelling and Simulation (MS)

Gurantor departmentDepartment of Automation and Computing in IndustryCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAN45 prof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

MS

Teaching methods

Summary

System modeling according to type of analogy.Analytic and experimental methods for mathematical description determination.System simulation,computer models creation.Software for simulation(SIPRO,SIMULINK).Unconventional modeling – artificial intelligence.Models of neural networks(MATLAB-Neural Network Toolbox,NEUREX).Application of described methods in selected metallurgical processes modeling.

Compulsory literature:

Kuneš, J., Vavroch, O., Franta, V. Základy modelování. Praha : SNTL, 1989 Zítek, P., Petrová, R. Matematické a simulační modely. Praha : ČVUT, 1986 Noskievič, P. Modelování a identifikace systémů. Ostrava : MONTANEX, a. s., 1999 Farana, R. Univerzální simulační program SIPRO 3.4. Uživatelská příručka, Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1996 SIMULINK – Dynamic System Simulation for MATLAB. The Math Works, Ing., Natic, MA, JUSA, uživatelská příručka, Vondrák, I. Umělá inteligence a neuronové sítě. Ostrava : VŠB-TU, 1994 Pokorný, M. Umělá inteligence v modelování a řízení. BEN technická literatura, 1996

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do modelování systémů, systémové pojmy, struktura systému, formy popisu dynamického systému. 2. Modelování systémů podle druhu podobnosti (matematické, fyzikální, matematicko-fyzikální, kybernetické). 3. Základní vývojové etapy modelování. 4. Klasifikace modelů podle různých hledisek. 5. Matematické modelování, analytické a experimentální metody zjišťování matematického popisu systému. 6. Simulace systémů, hlavní fáze procesu modelování a simulace, sestavení a verifikace simulačních modelů. 7. Úvod do teorie podobnosti a modelování, konstanta podobnosti, invarianta podobnosti. 8. Teorémy podobnosti. 9. Odvození obecné kriteriální rovnice analýzou vztahových rovnic. 10. Odvození obecné kriteriální rovnice pomocí dimenzionální analýzy. 11. Příklady odvození kriteriálních rovnic pomocí analýzy vztahových rovnic a dimenzionární analýzy. 12. Nekonvenční modelování - umělá inteligence (fuzzy modely, expertní modely, modely neuronových sítí, genetické modely). 13. Úvod do neuronových sítí, model neuronu, neuronová síť, učení neuronových sítí, učící algoritmy. 14. Modely neuronových sítí. 15. Aplikace neuronových sítí.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 20  0 3
                Other task type Other task type 15  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 25  0 3
                Oral Oral examination 40  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (3902R007) Automation and Computer Technics in Metalurgy P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2112) Řízení výrobních procesů (3902R007) Automation and Computer Technics in Metalurgy P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2112) Řízení výrobních procesů (3902R007) Automation and Computer Technics in Metalurgy P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2112) Řízení výrobních procesů (3902R007) Automation and Computer Technics in Metalurgy P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2112) Řízení výrobních procesů (3902R007) Automation and Computer Technics in Metalurgy P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.