638-0714/02 – Control System Designing ()

Gurantor departmentDepartment of Automation and Computing in IndustryCredits6
Subject guarantorprof. Ing. František Němec, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. František Němec, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1960/1961Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NEM57 prof. Ing. František Němec, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do teorie a praxe projektování řídicích systémů, vymezení základních pojmů, definice jednotlivých disciplín zúčastňujících se procesu projektování. Obsah cvičení – nabídka témat semestrálních projektů. 2. Jurisdikce v projektování: Základní zákonné předpisy a jejich důsledky pro provádění projekční činnosti, základní druhy projektové dokumentace a její obsah. Funkce generálního projektanta. Zadání semestrálních projektů. Demonstrace zpracovaných projektů. 3. Projekční dokumentace staveb, základní pojmy, rozdělení a kompletnost projektové dokumentace, dokumentace konečného stavu. 4. Obecné projekční podklady: MDT, normy, katalogy, ceníky. 5. Speciální podklady pro projekci ASŘ, seznamy vstupů, výstupů, tvorba algoritmů, řízení projekčního týmu. 6. Výkresová dokumentace projektů ASŘ, normy kreslení schémat I. Zapojení typických regulačních obvodů a jejich kreslení I. 7. Výkresová dokumentace projektů ASŘ, normy kreslení schémat II Zapojení typických regulačních obvodů a jejich kreslení II. 8. Systémový přístup k projektování, projekt jako systémový model. 9. Interpretace a implementace projektu jako systémového modelu. 10. Mezinárodní technická normalizace v elektrotechnice. Vyvolená čísla, jednotky, terminologie, typy dokumentů v elektrotechnice. 11. Všeobecná pravidla kreslení elektrotechnických schémat, vytváření základních typů schémat v elektrotechnice. Značky na schématech a výrobcích. Praktické příklady elektrotechnické dokumentace. 12. Typy napájecích sítí, ochrana před nebezpečným dotykem. Praktická řešení napájecích soustav řídicích systémů. 13. Vnější vlivy a jejich určení. 14. Ochrana proti rušivým vlivům, elektromagnetická kompatibilita. Obhajoby semestrálních projektů. 15. Nové směry v procesu projektování, návaznost na předmět Automatizace projektování ŘS, závěrečné shrnutí látky. Obhajoby semestrálních projektů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2112) Řízení výrobních procesů (3902R007) Automation and Computer Technics in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2112) Řízení výrobních procesů (3902R007) Automation and Computer Technics in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2112) Řízení výrobních procesů (3902R007) Automation and Computer Technics in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2112) Řízení výrobních procesů (3902R007) Automation and Computer Technics in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.