639-0019/01 – Theory of Probability (TP)

Gurantor departmentDepartment of Quality ManagementCredits5
Subject guarantorprof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.Subject version guarantorprof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1993/1994Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAL37 Ing. Mgr. Petra Halfarová, Ph.D.
TOS40 prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1/ výklad základních pojmů teorie pravděpodobnosti, 2/ vytvoření teoretických základů potřebných k dalším předmětům, 3/ schopnost praktické aplikace přednesené látky při analýze dat.

Teaching methods

Summary

The explanation of basic terms and methods needed when analysing experimental data and consequential subjects (mathematical statistics, econometrics, time series, design of experiments) and some other special methods of quality control. The main chapters are: random variable, random vector and function of random variable. The explanation is aimed at the description and qualities of basic terms and the possibilities of their application.

Compulsory literature:

Parzen,E.: Modern Probability Theory and Its Applications. NY, J.Wiley, 1960.

Recommended literature:

1. Rao, R.C. - Lineární metody statistické indukce a jejich aplikace, Academia, Praha, 1978. 2. Likeš, J. - Machek, J.: Počet pravděpodobnosti. SNTL, Praha, 1982.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Jevová algebra,definice pravděpodobnosti, věty o počítání s pravděpodobnostmi,opakované pokusy, zákon rozdělení pravděpodobnosti, číselné charakteristiky náhodných veličin, důležité typy rozdělení, funkce náhodné proměnné, náhodný vektor, limitní věty, pravděpodobnostní analýza hodnocení způsobilosti. Cvičení: Jevová algebra, výpočet pravděpodobnosti, popis náhodné veličiny (pomocí funkcí a pomocí číselných charakteristik).

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 20 3
                Project Project 40  0 3
        Examination Examination 60 (60) 31 3
                Written examination Written examination 60  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.