639-0020/01 – Mathematical Statistics (MS)

Gurantor departmentDepartment of Quality ManagementCredits5
Subject guarantorprof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.Subject version guarantorprof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAL37 Ing. Mgr. Petra Halfarová, Ph.D.
TOS40 prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1/ výklad základních pojmů teorie pravděpodobnosti, 2/ vytvoření teoretických základů potřebných k dalším předmětům, 3/ schopnost praktické aplikace přednesené látky při analýze dat.

Teaching methods

Summary

Processing and analysis of the data which represent unknown population, making models of real situations for extrapolation and interpolation. The basic chapters of mathematical statistics: numerical characteristics, theory of estimation, regression and correlation analysis, testing of hypothesis.

Compulsory literature:

1. Parzen,E.: Modern Probability Theory and Its Applications. NY, J.Wiley, 1960. 2. Sheskin,D.J.: Handbook of Parametric and Nonparametric Statistical Procedures. Chapmanand Hall, USA 2003.

Recommended literature:

1. Hanousek, J. - Charamza, P.: Moderní metody zpracování dat. Matematická statistika pro každého. EDUCA, Praha, 1992. 2. Rao, R.C. - Lineární metody statistické indukce a jejich aplikace, Academia, Praha, 1978. 3. Likeš, J. - Machek, J.: Matematická statistika. SNTL, Praha, 1983.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
639-0405 TP Theory of Probability Recommended

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova předmětu 1. Základní a výběrový soubor, náhodný výběr 2. Výběrové charakteristiky a jejich vlastnosti 3. Věta o jednom a o dvou výběrech 4. Odhady charakteristik základního souboru 5. Testování hypotéz: parametrické testy 6. Testování hypotéz: neparametrické testy 7. Regresní analýza (lineární): odhad parametrů, testy v RA 8. Regresní analýza: identifikace vlivných bodů 9. Regresní analýza (nelineární): odhad parametrů 10. Korelační analýza: koeficient a index korelace 11. Test nezávislosti v kontingenčních tabulkách 12. Vícerozměrné statistické soubory 13. Transformace dat (Box-Cox, Johnson) 14. Odhady frekvenční a distribuční funkce, Kernelova aproximace 15. Grafické metody analýzy dat

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 20 3
                Project Project 40  0 3
        Examination Examination 60 (60) 31 3
                Written examination Written examination 60  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Quality Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Quality Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Quality Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Quality Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Quality Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Quality Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Quality Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.