639-0030/02 – Kontrola a řízení jakosti (KŘJ)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Plura, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PLU30 prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 21+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je osvojení základních principů kontroly a řízení jakosti a zvládnutí vybraných metod využívaných v této oblasti. Studenti se seznámí se současným vývojem v oblasti managementu jakosti, s požadavky na systémy managementu jakosti, s problematikou jejich zavádění ve firmách a s principy komplexního managementu jakosti (TQM). Zvláštní pozornost je věnována základním nástrojům managementu jakosti („sedm základních nástrojů“), problematice sběru, statistického zpracování a analýzy dat, oblasti statistické regulace procesů a hodnocení jejich způsobilosti, způsobům kontroly jakosti, statistické přejímce výrobků a vybraným metodám plánování jakosti.

Povinná literatura:

NENADÁL, J. - NOSKIEVIČOVÁ, D. - PETŘÍKOVÁ, R. - PLURA, J.-TOŠENOVSKÝ, J.: Moderní systémy řízení jakosti/Quality Management. Management Press, Praha, 2000, 283 s. NOSKIEVIČOVÁ, D.: Statistické metody v řízení jakosti. VŠB-TU Ostrava, 1997, 99 s. PLURA, J.: Plánování jakosti a jeho metody. VŠB-TU Ostrava. 1998, 66s. PLURA, J. Plánování a neustálé zlepšování jakosti. 1.vydání. Praha: Computer Press, 2001. 244 s. ISBN 80-7226-543

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky Pojetí jakosti, terminologie, spirála jakosti. Světový vývoj v oblasti managementu jakosti a charakteristika současného stavu. Základní charakteristika norem ISO v oblasti managementu jakosti. Systémy jakosti, audity, certifikace. Požadavky na systém jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001. Základní principy TQM. Model EFQM pro dokonalé podnikání. Samohodnocení. Ekonomika jakosti. Statistické zpracování datových souborů. Míry polohy a variability. Sedm "základních" nástrojů řízení a zlepšování jakosti. Vývojový diagram v řízení jakosti. Diagram příčin a následku. Formulář pro sběr údajů. Stratifikace dat. Chyby sběru dat. Paretova analýza. Histogram v řízení jakosti, analýza histogramu. Bodové diagramy, základní principy regresní a korelační analýzy. Principy statistické regulace. Statistická regulace měřením a srovnáváním, typy regulačních diagramů. Hodnocení způsobilosti procesů, výrobních zařízení a měřicích prostředků. Indexy způsobilosti. Typy výběrové kontroly. Principy statistických přejímek. Účinnost přejímacího plánu. Riziko dodavatele a odběratele. Druhy statistických přejímek. Přejímací plány AQL. Plánování jakosti a jeho metody. Metoda FMEA. Počítačová podpora řízení jakosti.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.