639-0044/01 – Change Management (RZ)

Gurantor departmentDepartment of Quality ManagementCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAL37 Ing. Mgr. Petra Halfarová, Ph.D.
TUR01 Ing. Helena Tureková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The objective of this subject is to present information on possibilities of management of innovation processes in order to attain the prosperity of the enterprise. As a tool for this, the basics of innovation theory and change management is used. The background of a value management, such as information about the methods application possibilities for creation and innovation works solution built the core of topic. There are the effectiveness tools of change management, systems and processes improvement. Management skills necessary for bringing out the changes as well as perquisite abilities of the team leaders are included in the chapters concerning the needs and possibilities of wining the company members for the needed changes. In this way the course attendants are being prepared for management of changes within the organisation necessary for securing the competitiveness of the enterprise.

Compulsory literature:

Fowler, T. C. (1990) Value Analysis in Design, Van Nostrand Reinhold, New York, USA. ISBN: 0471290319 kol: Value Management Handbook, Brussels, Lucemberg, 1994

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova přenášek a cvičení týden přednáška 1. Řízení změn. Vnímání a potřeba inovací. Základní pojmy a souvislosti. Požadavky podnikatelského prostředí 2. Předpoklady vytváření inovací. Tvořivost – podstata, fáze tvořivého procesu, prvky tvořivé činnosti. Tvořivá práce v organizacích. 3. Inovační praxe. Podnikatelská ekonomika a inovační praxe. Zdroje inovačních příležitostí. 4. Hledání souvislostí a podstaty věcí. Systémový přístup, funkčně nákladový princip. Funkční princip, zásady definování funkcí, pravidla pro funkční popis, charakteristika funkcí a jejich vyhodnocení. 5. Řízení inovací založené na funkčně-nákladovém principu. Hodnotový management – historie a souvislosti. Úspěšné aplikace HM. 6. Fáze procesu zdokonalování metodikou HA/HI. Aktivity, základní logický tok otázek a výsledky jednotlivých fází (Část 1: Výběr objektu řešení, analytická fáze – základní kroky, metody. Hodnocení výrobků, metody vícekriteriálního hodnocení variant. 7. Fáze procesu zdokonalování metodikou HA/HI. Aktivity, základní logický tok otázek a výsledky jednotlivých fází (Část 2: Inovační fáze, hodnotící fáze, implementační fáze – základní kroky, metody) 8. Funkčně – nákladová analýza technických systémů. Zdokonalování zjednodušováním struktury. Zdokonalování rozvíjením struktury. 9. Systém hodnotového managementu. Evropský model – základní informace. Specifické metody. Nástroje – specifické, všeobecné. Pracovní plány. 10. Tvorba a řešení inovačních zadání – metody TRIZ. Všeobecný postup při řešení inovačních úloh. Charakteristika ARIZ. Syntéza technických systémů. 11. Rozporově orientovaná inovační strategie WOIS – základní poznatky, charakteristika, odlišnost od TRIZ a HM. 12. Prostředí podporující vznik inovací – lidský faktor. Odpor vůči změnám, ochota spolupracovat, připravenost na změny. 13. Týmová práce – základní poznatky, požadavky, týmová společnost 14. Prostředí podporující vznik inovací – management. týden Cvičení 1. Představení předmětu. Kontrakt – režim práce. Podnik jako cílově orientovaný systém. Základní pojmy: změna, inovace, systém, proces, klasifikace systému, analýzy, syntéza, indukce, dedukce, představivost. 2. Test tvořivosti. Rámcová klasifikace problémů. Pětietapový proces zvládnutí problémů. Zásady tvořivého zvládnutí komplexních problémů. Faktory tvořivosti. Základní heuristické metody. Metody tvořivé týmové práce. 3. Prověření pochopení základních pojmů a souvislostí pro oblast řízení inovací. Zadání semestrální práce – instruktáž. Výklad k první části semestrální práci – výběr objektu řešení, analýza historie objektu, procesní analýza – příklad) 4. Inovační praxe – příklady z praxe. 5. Funkční analýza – instruktáž na konkrétním příkladu. Řízení diskuze k části funkční analýza technického systému. Prezentace objektů vybraných pro řešení semestrální práce. 6. Požadavky na vykonání funkčně – nákladové analýzy. Analýza. Návrh inovace. Řešení semestrální práce. 7. Hodnocení řešení. Metody vícekriteriálního hodnocení variant. Řešení semestrální práce. 8. Prezentace dílčích výsledků. Řízená diskuze. 9. Prezentace dílčích výsledků. Řízená diskuze. 10. Prezentace dílčích výsledků. Řízená diskuze. 11. Týmová práce – tvorba nových řešení. 12. Týmová práce – tvorba nových řešení. 13. Prezentace semestrálních prací. 14. Sumarizace poznatků – požadavky na prostředí podporující řízení změn.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40  20
        Examination Examination 60 (60) 31
                Written examination Written examination 40  20
                Oral Oral examination 20  5
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2007/2008 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner